Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

sokojAsset 2

SOKOJ PROPISI

Zakon o autorskom i srodnim pravima

Preuzmi PDF

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Preuzmi PDF

Izvod iz Krivičnog zakonika RS – krivična dela protiv intelektualne svojine

Preuzmi PDF

Zakon o ratifikaciji Bernske konvencije za zaštitu književnih i umetničkih dela

Preuzmi PDF

Zakon o potvrđivanju WIPO Ugovora o autorskom pravu

Preuzmi PDF

Uredba o ratifikaciji Svetske (univerzalne) konvencije o autorskom pravu

Preuzmi PDF

Uredba o utvrđivanju liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava

Preuzmi PDF

Uredba o načinu vođenja elektronske evidencije emitovanja i reeemitovanja autorskih dela

Preuzmi PDF

Statut 2021.

Preuzmi PDF

Poslovnik o radu Skupštine 2021.

Preuzmi PDF

Poslovnik o radu Upravnog odbora

Preuzmi PDF

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

Preuzmi PDF

Poslovnik o radu Saveta autora

Preuzmi PDF

Kodeks profesionalne etike

Preuzmi PDF

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja sukoba interesa

Preuzmi PDF

Plan raspodele

Preuzmi PDF

Pravilnik o muzičkim košuljicama

Preuzmi PDF

Pravilnik o kulturnim davanjima

Preuzmi PDF

Pravilnik o socijalnim davanjima

Preuzmi PDF

Pravilnik o poslovnoj tajni

Preuzmi PDF

SOKOJ TARIFE - NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ

po načinu korišćenja, a u okviru korišćenja po vrsti objekta, prostora, priredbe, manifestacije, nosača zvuka/i slike, internet i ostalih servisa, uređaja