Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

sokojAsset 2

SOKOJ Legalno korišćenje muzike

Mi vam to omogućavamo

Zakon o autorskom i srodnim pravima nalaže da za javno korišćenje muzičkog dela, pre početka korišćenja, pribavite dozvolu, u svim slučajevima kada je dobijanje dozvole propisano zakonom, za korišćenje platite naknadu u visini utvrđenoj tarifom, a u skladu sa ugovorenim pravilima i dostavite podatke o učestalosti i obimu korišćenja (za korišćenja gde je to moguće).

Milionski muzički repertoar i učestalost korišćenja su preveliki da bi pre svakog korišćenja pojedinačnog dela stupali u kontakt sa autorom da pregovarate o dozvoli i naknadi.
Taj problem se prevazilazi uz pomoć organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog prava. Organizacija je veza između vas i autora.

Zadatak organizacije je da imovinskopravna ovlašćenja koja su joj ustupili autori dalje ustupi korisnicima i da naplaćenu naknadu, umanjenu samo za troškove poslovanja, isplati autorima.