Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

sokojAsset 2

SOKOJ KOLIKO KOŠTA KORIŠĆENJE MUZIKE?

Osnovni princip po kojem se određuje visina naknade jeste značaj koji muzika ima za delatnost korisnika, pa samim tim i uticaj koji ona može imati na prihode. Doprinos muzike u prihodima korisnika mora se uzeti u obzir pri određivanju tarifa.
Naravno, visina naknade prilagođena je našim prilikama i ekonomskim okolnostima u kojima živimo.

Način obračuna i visina naknade, kao i precizni uslovi pod kojima se muzika može legalno koristiti sadržani su u Tarifama Sokoja.
Važno je reći da su tarife Sokoja, kojima se detaljno za svaku vrstu korišćenja razrađuju uslovi pod kojima se dozvola izdaje, u potpunosti usaglašene ne samo sa domaćim zakonodavstvom već i sa evropskom praksom i iskustvom.

Naknada je najviša kod onih korisnika kod kojih je muzika sastavni deo njihovog rada, a niža za one korisnike koji svoj posao mogu obavljati i bez korišćenja muzike.

Emitovanje muzičkih dela na radio i televizijskim stanicama (dozvole i naplata)

Programski koncepti radijskih i televizijskih programa mogu biti raznovrsni. Pored ustaljene šeme – malo zabavnih, malo informativnih emisija, poneki film, reportaža, drama ili serija, radio i tv programi mogu plasirati isključivo kulturne ili sportske sadržaje, mogu biti tematski opredeljeni ka filmu i filmskoj umetnosti. Zatim, dečiji kanali, muzički kanali, ili kanali na kojima se iz sata u sat emituju samo crtani filmovi…

Ono što čini sastavni deo svakog radijskog ili televizijskog programa, bez obzira na programsku orijentaciju, je MUZIKA.

Pored samostalno izvedenih muzičkih numera, muzika “pokriva” i dobar deo svakog filma, reportaže, serije ili drame. Muzikom se najavljuju i odjavljuju emisije, odvajaju se tematske celine u emisijama kolažnog tipa, pa i kvalitet svake reklamne poruke umnogome zavisi od muzičkog dela koje ga prati. Muzička podloga brižljivo se priprema i za svaku informativnu ili dokumentarnu emisiju. Čak i svaki pokret junaka crtanog filma propraćen je nekim muzičkim taktom.

Dolazimo, dakle, do zaključka da je muzika nenametljiv, ali neizbežan “začin” i sastavni deo svakog radijskog i televizijskog programa. Iz minuta u minut, u etru se smenjuju muzičke numere koje su proizvod rada i talenta desetine hiljada autora – kompozitora, aranžera, tekstopisaca i drugih nosilaca prava.

Potrebno je obezbediti dozvolu muzičkih autora i platiti odgovarajuću naknadu, koja će se raspodeliti autorima, prema podacima o emitovanim muzičkim delima.

Na osnovu procenta koji se odredjuje u zavisnosti od  zastupljenosti muzike u ukupnom trajanju programa osnovicu za obračun naknade čine ukupni prihodi ostvareni od radijske odnosno televizijske delatnosti, celokupan prihod RTV stanice koji je u funkciji emitovanja programa. Za autora čije se delo emituje, zaista je nevažno da li se radi o komercijalnom prihodu koji RTV stanica zarađuje od reklama, spotova, raznih komercijalnih sadržaja ili država ima interesa da u neku stanicu investira, budžetska izdvajanja – subvencije, dotacije i slično.

Radio i TV stanice ne mogu plaćati autorsku naknadu ispod odredjenog iznosa, a taj iznos nazivamo minimalna naknada. Minimalna naknada je najniži iznos naknade koji plaćaju radio i tv stanice za muzički repertoar. Minimalna naknada odredjuje se na osnovu broja stanovnika u servisnoj  zoni pokrivanja emitera.

Ukoliko pokušamo za trenutak da zaboravimo na kazne, pravo i pravnike, paragrafe i obaveze koje se njima nameću, shvatićemo da je reč, pre svega, o obavezi prema autoru – stvaraocu, reč je o poštovanju njegovog rada i kreativnosti. Reč je, ukratko, o našem odnosu prema kulturi.

Linkovi sporazuma i tarifa za emitovanje na radio i TV stanicama:

Sporazum sa Privrednom komorom o popustima na minimalnu naknadu za radio i TV emitovanje

Tarife naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu emitovanja muzičkih dela na radijskim i TV programima RTS-a

Tarifni sporazum sa RTV Vojvodina

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu emitovanja muzičkih dela na radio i televizijskim stanicama

OBRASCI:

Pravilnik o muzičkim košuljicama

Uputstvo za emitere TV programa

Uputstvo za emitere RADIO programa

Uputstvo za formiranje košuljica direktno na portalu Sokoja

Obrazac za emitere

KABLOVSKO REEMITOVANjE

U slučaju reemitovanja muzičkih dela, Zakon o autorskom i srodnim pravima izričito kaže da se prava autora ostvaruju samo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

Da bi legalno poslovali reemiteri su dužni između ostalog, da pribave dozvolu Sokoja za reemitovanje domaćih i inostranih TV i radio kanala. Tom prilikom Sokoj reemiteru neisključivo ustupa pravo kablovskog reemitovanja muzičkih dela koja spadaju u repertoar Sokoja.

 

Repertoar Sokoja čine muzička dela:

—              domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, koji su ugovorom ustupili svoja prava Sokoju, na osnovu člana 153. Zakona o autorskom i srodnim pravima;

—              domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, čija prava Sokoj ostvaruje na osnovu člana 180 st. 1 Zakona o autorskom i srodnim pravima;

—              domaćih autora i nosilaca autorskih prava u inostranstvu, čija prava Sokoj ostvaruje na osnovu člana 186 st.1 Zakona o autorskom i srodnim pravima;

—              stranih autora i nosilaca autorskih prava, čija prava Sokoj ostvaruje na osnovu člana 186 st.1 Zakona o autorskom i srodnim pravima;

Za korišćenje repertoara reemiter je dužan da do 5. u mesecu dostavlja Sokoju sledeće podatke za prethodni mesec:

—              broj pretplatnika u pojedinačnoj ponudi

—              punu mesečnu cenu pretplate u pojedinačnoj ponudi

—              naziv svih reemitovanih TV i radio kanala i državu porekla

Pod priključkom se podrazumeva  pojedinačni pretplatnik sa kojim je reemiter zaključio ugovor o pretplatničkom odnosu.

Kablovski reemiter je dužan da obavezu plaćanja autorske naknade vrši svakog meseca na osnovu  ispostavljenog računa Sokoja.

Naknada se obračunava u skladu sa važećom Tarifom:

https://www.sokoj.rs/propisi/tarifni-sporazum-kablovski-operateri

Portal za redistributere medijskog sadržaja

Na Sokojevom Portalu za redistributere medijskog sadržaja postoji opcija za registraciju, ako ste novi korisnik. Sa menija registracija možete preuzeti obrazac izjave koji popunjen, potpisan i overen pečatom šaljete poštom na adresu Sokoja. Nakon provere i unosa podataka šalje vam se mejl sa daljim instrukcijama za prijavu na Portal.

Svi mesečni  izveštaji se šalju putem Portala, popunjavanjem tabele koja sadrži neophodne podatke za obračun.

Adresa portala:

http://reemiteri.sokoj.rs/

Obrasci:

http://reemiteri.sokoj.rs/public/pdf/Sokoj-IZJAVA_REEMITERA_za_PORTAL.pdf

 

Kontakt osoba:

Milena Blanuša,

Saradnik naplate za emitovanje i reemitovanje

Sektor za dozvole i naplatu

tel: 011/4033-112

mob: 064/8051-821

e-mail: milena.blanusa@sokoj.rs: reemitovanje@sokoj.rs

Javno saopštavanje muzičkih dela

Ukoliko u svom poslovnom objektu, u kome obavljate bilo kakvu privrednu ili uslužnu delatnost – restoranu, kafiću, klubu, diskoteci, trgovini, butiku, tržnim centrima, mesari, pekari, hotelu, avionu, knjižari, kladionici, menjačnici…. koristite bilo kakav uređaj za reprodukciju muzike – radio, televizor, kompjuter, CD plejer…, morate znati da imate zakonsku obavezu da obezbedite dozvolu za korišćenje muzike na javnom mestu i da platite autorsku naknadu (član 187. u vezi sa članom 32.,33. i 19. Zakona).
Obavezu reguliše Zakon o autorskom i srodnim pravima (“Službeni glasnik RS” broj 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019), a visina naknade utvrđena je Tarifom Sokoja, organizacije koja, u ime autora, izdaje dozvole za korišćenje muzike i prikuplja naknadu kako bi je isplatila muzičkim autorima.
Muzika je roba, kao i svaka druga – roba koju neko stvara svojim radom i talentom, roba u koju je neko investirao, roba koju ne možete koristiti bez dozvole i besplatno.
Zaštićeni su kompozitori, aranžeri, tekstopisci i svi ostali koji su doprineli stvaranju jednog muzičkog dela – bez obzira na muzički žanr i pravac.
Ukoliko smatrate da će gosti više uživati u hrani u Vašem restoranu uz zvuke džez muzike ili će kupcima biti prijatnije dok traže knjigu za čitanje u Vašoj knjižari uz serioznu muziku morate znati da i korišćenje te vrste muzike stvara obavezu plaćanja autorske naknade. Dakle, i narodne novokomponovane pesme i izvorne narodne (jer ih je potrebno obraditi) i zabavne, pop i rok, džez, seriozna dela, ….. – svaka pesma ima svog autora i svi oni imaju zakonsko pravo da dobiju naknadu uvek kada se njihovo delo koristi.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, broj 66/2019) koji je stupio na snagu 1.10.2019. godine ukinuta je obaveza naplate objedinjene naknade za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma. Shodno tome, do donošenja novih tarifa, Sokoj naplaćuje naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, a organizacija proizvođača fonograma odnosno organizacija interpretatora naknadu za javno saopštavanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, u iznosu od po 50% od ukupnog iznosa objedinjene naknade utvrđene tarifom koja važi u momentu stupanja na snagu navedenog zakona.
Za legalno korišćenje repertoara Sokoja potrebno je izvršiti prijavu popunjavanjem odgovarajućeg obrasca koji se nalazi na sledećem linku:

Naknada se obračunava na osnovu tri elementa:

Naknada se obračunava kada se u tabeli u tarifi ukrste podaci delatnosti, geografske lokacije sedišta i korisne površine objekta (Sl.glasnik RS br.117/13). Podatak o naknadi koji dobijete iz tabele je bez obračunatog pdv-a.  Tarifa Sl.glasnik RS 117/13 delimično važi i to u sledećim oblastima:

Naknada za preostale tarife (Sl.glasnik RS br.114/17 i br.63/18)  se obračunava po istom principu osim što su definisani iznosi u bodovima. Vrednost 1 boda iznosi 11,00 din., obračunata naknada je bez pdv-a.

Na naknadu se obračunava PDV od 20%.

Ukoliko Vaš objekat spada u kategoriju – butici, prodavnice, samostalne trgovinske radnje, prodavnice muzičkih uređaja, audio i video nosača, kiosci brze hrane koji ne poseduju deo za smeštaj gostiju, saloni automobila, nameštaja i izložbeno prodajni prostori i sl., hoteli i pansioni, hipermarketi, supermarketi, robne kuće, trgovinski centri, rehabilitacioni centri, banjska lečilišta i sve specijalne bolnice koje svoje kapacitete koriste u komercijalne svrhe, muzeji, galerije, sportske sale, video klubovi, CD klubovi, filijale banaka, pošta, sajmovi, stadioni, kulturne, političke i sportske manifestacije, kancelarijski prostori, komercijalni prostori do 1500 m2 (hoteli, bazeni, garaže, parkirališta), medicinske ustanove i sl., aerobik centri, fitnes programi, klizališta, dečije igraonice, plesne škole, akva parkovi, luna parkovi, modne revije, koncerti, sabori, muzičke manifestacije i festivali, zabave, maturske večeri i sl.) visinu naknade možete proveriti na sledećem linku:

Ukoliko je Vaš objekat ugostiteljskog karaktera ili  za priređivanje igara na sreću  – restorani, kafei, kafići, internet kafei, bašte, kiosci brze hrane koji poseduju prostor za smeštaj gostiju, kladionice, kockarnice i drugi slični objekti nezavisno od radnog vremena objekta, diskoteka, klubo, splav i u drugi sličnim ugostiteljski objekat koji imaju radno vreme posle 01:00 časova, visinu naknade možete proveriti na sledećem linku:

Ukoliko javno saopštavanje vršite u holu, recepciji Vašeg hotela, prevoznom sredstvu, pozorištu, bioskopu, bilijar sali, visinu naknade možete proveriti na sledećem linku:

Kontakt:

Call centar: +381 11 7854676

Bioskopi

Ukoliko javno saopštavate muzička dela putem bioskopskih projekcija (projekcije filma u bioskopima ili van bioskopa putem video bimova i slično), imate zakonsku obavezu da obezbedite dozvolu za korišćenje i da platite autorsku naknadu.
Sokoj daje Korisniku dozvolu i neisključivo ustupa pravo javnog saopštavanja muzičkih dela iz repertoara Sokoja putem bioskopskih projekcija.
Repertoar Sokoja čine muzička dela:

Vaša zakonska obaveza je da:

Naknada se obračunava u skladu sa važećom Tarifom i Sporazumom o popustu na Tarifu naknada koju Sokoj naplaćuje:

Kontakt :

Call centar: +381 11 7854676

 

Ako ste izdavač , u obavezi ste da sa Sokojem zaključite Ugovor o neisključivom ustupanju prava na umnožavanje i stavljanje primeraka muzičkih dela iz repertoara Sokoja u promet i da prijavite celokupan snimljeni repertoar.

Vaša obaveza, kao izdavača, je da nam kvartalno dostavljate izveštaj o prodaji nosača zvuka.

Ako ste, kao izdavač, i nosilac autorskog prava u obavezi ste da zaključite sa Sokojem ugovor o isključivom ustupanju autorsko pravnih ovlašćenja.

Na našem sajtu možete preuzeti formulare ugovora i prijava:

Obrazac za popis dela i izveštaj o prodaji nosača zvuka

SPORAZUM O TARIFI NAKNADA KOJE SOKOJ NAPLAĆUJE PO OSNOVU UMNOŽAVANJA I STAVLJANJA PRIMERAKA MUZIČKIH DELA U PROMET

Sporazum o tarifi naknada koje Sokoj naplaćuje po osnovu umnožavanja i stavljanja primeraka muzičkih dela u promet objavljen je u Službenom glasniku RS, broj 5/2020 od 22. januara 2020. godine. Sporazum o tarifi zaključen sa Unijom diskografa Srbije kao reprezentativnim udruženjem diskografa/izdavača, stupio je na snagu 30. januara, a primenjuje se od 1. februara 2020. godine.

* Napomena:
Molimo Vas da preuzete obrasce popunite na računaru uz pomoć programa MS Word ili Adobe Acrobat / Adobe Acrobat Reader. Popunjene obrasce odštampate na laserskom štampaču, potpišete i dostavite lično ili poštom Servisu autora.

Kontakt

→ za informacije o visini duga, prigovor na račun ili druga pitanja u vezi sa internet

pišite nam na: internet@sokoj.rs

TARIFA NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ ZA SAOPŠTAVANJE JAVNOSTI MUZIČKIH DELA PREKO INTERNETA I TELEFONSKIH SERVISA

Tarifu naknada koje naplaćuje Sokoj za saopštavanje javnosti muzičkih dela preko interneta i telefonskih servisa doneo je Zavod za intelektualnu svojinu, a objavljena je u Službenom glasniku broj 84/20 od 12. juna 2020. godine i stupila je na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Za iskorišćavanje muzičkih dela iz repertoara Sokoja na neki od sledećih načina: Webcasting, Simulcasting, Live streaming, Podcasting, Streaming on demand, Background music, Downloading,  Ringtones ili Music on hold, utvrđene su obaveze korisnika prema autorima muzičkih dela, odnosno prema Sokoju, kao organizaciji koja ostvaruje njihova prava. Obaveze proističu iz Zakona o autorskom i srodnim pravima koji je objavljen u “Službenom glasniku RS“, broj 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019 .

Shodno zakonu, obaveze korisnika su:

 1. da pribavi dozvolu za korišćenje muzike zaključenjem ugovora sa Sokojem (član 30.i 187. Zakona o autorskom i srodnim pravima);
 • Ugovorom se precizira visina autorske naknade, u skladu sa Tarifom naknada koje naplaćuje Sokoj (“Službeni glasnik RS”, broj 84/20). Tarifom utvrđena visina naknade iznosi 7%, 8% ili 12% od prihoda u zavisnosti od načina korišćenja;
 • Osnovica za obračun naknade i primenu procenta je ukupan prihod koji se ostvaruje od delatnosti u okviru koje se iskorišćavaju muzička dela;
 • Iznos naknade ne može biti manji od najnižeg iznosa naknade koji se utvrđuje prema broju pristupa/po preuzetom delu;
 • Za više od jednog kanala (strima) kod korišćenja Webcasting, Simulcasting i Live streaming naknada za svaki dodatni kanal se uvećava za iznos od 400,00 dinara;
 • Naknada se obračunava pojedinačno za svaki način iskorišćavanja, a u slučaju korišćenja putem više oblika, iznosi naknada se sabiraju;
 • Prema Tarifi naknada koje naplaćuje Sokoj autorska naknada za Music on hold na mesečnom nivou iznosi 700,00 dinara za do 10 telefonskih linija na internoj telefonskoj centrali, a preko tog broja za svaku pojedinačnu liniju dodatnih 20,00 dinara;
 1. 2. da redovno, jedanput mesečno, u pismenoj formi ili putem elektronske pošte dostavlja Sokoju izveštaje:
 • o ostvarenom prihodu u prethodnom mesecu koji uključuje prihode od pretplate, reklama, sponzorstava, donacija i sl.;
 • o broju pristupa / broju preuzimanja;
 • o troškovima koji su nastali obavljanjem delatnosti u slučaju da nije ostvario prihod, dokumentovan, uz izjavu datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nije ostvario prihod i da je naveo sve troškove;
 • o korišćenim muzičkim delima u okviru svakog oblika iskorišćavanja (pun naziv muzičkog dela, ime autora, koautora i izvođača) i
 • listu muzičkih dela koja čine njegovu ponudu koja sadrži pun naziv muzičkog dela, ime autora, koautora i izvođača sa tačno naznačenim brojem pristupa/zahteva za svako delo posebno (za Downloading i Ringtones);
 1. da plati autorsku naknadu koja je utvrđena Tarifom, u skladu sa odgovarajućim načinom korišćenja, u roku od osam dana od dana prijema računa Sokoja.

Kontakt osoba za saopštavanje javnosti muzičkih dela preko interneta i telefonskih servisa :

Miodrag Mijatović, koordinator Odeljenja za nove tehnologije korišćenja repertoara

E-mail: miodrag.mijatovic@sokoj.rs

Telefon: 011/4022 442

TARIFA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNU NAKNADU

Tarifu za ostvarivanje prava na posebnu naknadu doneo je Zavod za intelektualnu svojinu, a objavljena je u Službenom glasniku, broj 43/13 od 17. maja 2013. godine i stupila je na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Na osnovu člana 39. Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Službeni glasnik RS”, broj 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019), predviđena je obaveza plaćanja posebne naknade za uvoz, odnosno prodaju tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za lično nekomercijalno umnožavanje autorskih dela.

Naknada se obračunava primenom procenta od vrednosti praznih nosača zvuka i slike, odnosno tehničkih uređaja sa Liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava (“Službeni glasnik RS”, broj 45/2010). Listu tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade utvrdila je Vlada Republike Srbije a u Listu spadaju:

I Prazni nosači zvuka, slike i teksta :

1) Kompakt diskovi;

2) Digitalni video diskovi;

3) Digitalni video diskovi visoke definicije;

4) Blue-Ray diskovi;

5) Mini diskovi;

6) Audio kasete;

7) Video kasete;

8) USB Flash Drive.

 

II Uređaji :

1) Fotokopir aparati;

2) CD rezači (kao računarske komponente);

3) DVD rezači (kao računarske komponente);

4) Štampači;

5) Skeneri;

6) Digitalni video rikorderi;

7) Blue-Ray rikorderi;

8) Video rikorderi;

9) Digitalni džuboksovi;

10) Digitalni audio plejeri;

11) Hi-Fi CD rikorder;

12) Hi-Fi DVD rikorder;

13) Hi-Fi HD rikorder.

 

Kontakt osoba za posebnu naknadu :

Miodrag Mijatović, koordinator Odeljenja za nove tehnologije korišćenja repertoara

E-mail: miodrag.mijatovic@sokoj.rs

Telefon: 011/4022 442