Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

sokojAsset 2

SOKOJ KAKO POSTATI ČLAN SOKOJA?

Potpisivanje ugovora

Autor ili drugi nosilac prava  koji se opredelio za kolektivno ostvarivanje prava dužan je da sa Sokojem zaključi Ugovor o isključivom ustupanju imovinskih autorskopravnih ovlašćenja, kao i da uz ugovor  dostavi: 

 

Ugovor možete potpisati lično u prostorijama Sokoja u radnom vremenu objavljenom na sajtu ili Ugovor popuniti potrebnim podacima u elektronskoj formi :

Dela mozete prijaviti putem portala za članove Sokoja  a u tom slučaju potrebno je da potpišete Ugovor o elektronskom pružanju usluga.

Ugovor je potrebno odštamapati  u dva primerka , potpisati i uz prateću dokumentaciju napred navedenu poslati na adresu Sokoja, Mišarska 12-14, 11000 Beograd.

Nakon verifikacije ugovora, Vaš primerak biće poslat na adresu koju ste naveli.

Na osnovu Ugovora koji ste kao autor ili izdavač zaključili sa Sokojem, Sokoj će vas registrovati u međunarodnoj bazi autora i na taj način sve organizacije  za ostvarivanje prava muzičkih autora u svetu imaće podatke o vama kao autoru, članu Sokoja, i moći će da proslede naknadu za korišćenja vaših dela na njihovoj teritoriji.

Prijava dela

Kako biste bili identifikovani kao autor muzičkog dela, nakon što potpišete ugovor potrebno je da svoja dela i registrujete. Prijavu svojih muzičkih dela možete obaviti:

• elektronski na Portalu za članove
• lično u prostorijama Sokoja u radnom vremenu objavljenom na sajtu, ili
• možete uneti svoje podatke u elektronskoj formi za Prijavu dela  odštampati, potpisati i poslati na adresu Sokoja, Mišarska 12-14, 11000 Beograd.

Korisničko uputstvo za elektronsko prijavljivanje dela na portalu za članove možete pogledati ovde.

Ukoliko Prijava nije adekvatno popunjena ili ukoliko nedostaje propratna dokumentacija, stupićemo u kontakt sa vama. Listu svojih prijavljenih i neprijavljenih dela možete preuzeti sa Portala za članove.
Možete prijaviti delo samo ukoliko imate zaključen ugovor o isključivom ustupanju svojih prava Sokoju. Za prijavu dela čija kompozicija odnosno tekst nisu u javnom domenu (nije „slobodno delo“) prema raspoloživoj dokumentaciji Sokoja, potrebna je pisana saglasnost kompozitora odnosno autora teksta.
Muzičko delo prijavljuje kompozitor dela, s tim da delo sa tekstom (muzičko delo sa rečima) može prijaviti samo uz pisanu saglasnost autora teksta odnosno nosilaca  prava na tekstu. Autor teksta muzičkog dela može prijaviti delo samo uz pisanu saglasnost kompozitora na delu odnosno nosilaca  prava na kompoziciji dela. Autor odnosno drugi nosilac  prava može prijaviti i tuđe delo ako je Sokoju dostavio odgovarajuću dokumentaciju (ugovor ili rešenje o nasleđivanju) kojom dokazuje da ostvaruje imovinska prava na delu.
Audio-snimak svog dela (u formatima mp3, wav, aac, ogg, wma) možete dostaviti zabeležen na nosaču zvuka  ili putem elektronske pošte na adresu upload@sokoj.rs.
Fajlove imenujte po nazivu dela i autora i datumu prijave (NAZIV-IME I PREZIME  AUTORA-3092020 ).
Kako Sokoj vrši monitoring odnosno automatsko prepoznavanje muzike emitovane na nacionalnim i muzičkim TV, potrebno je da na isti način dostavite audio-zapise i ranije prijavljenih dela, osim što ćete fajlove imenovati po šifri dela koju vam je dodelio Sokoj (Sokoj ključ), a koju ćete naći u izveštajima o vašim delima sa sajta Sokoja ili iz Pojedinačnih obračuna tantijema, primer:
66472462 – NASLOV DELA.

U toku je izrada novog Portala za članove, gde ćete 24 časa sedam dana u nedelji moći da pratite emitovanje svojih dela i preko kojeg ćete moći da otpremite dela koja nedostaju.

Rokovi isplate naknade

Prijave dela za raspodelu naknade prihvataju se 60 dana od kalendarskog završetka obračunskog perioda odnosno 29. februar ili 01. mart tekuće godine za obračun tj. raspodelu naknade iz prethodne godine. Upravni odbor, zbog zahteva terminskog plana obračuna ili poslovnog procesa, može utvrditi i druge termine za zaključenje dokumentacije, ali tu odluku mora da donese i objavi na internet stranici Sokoja za članove najmanje 60 dana pre predviđenog roka.

Isplata naknade prikupljene u Srbiji (emitovanje, koncerti, prodaja nosača zvuka…) isplaćuje se jednom godišnje u periodu maj-jun. Isplata se vrši po usvajanju godišnjih izveštaja od strane Skupštine Sokoja i tačan datum se za svaku godinu objavljuje na Portalu za članove. Isplata je praćena pojedinačnim obračunima, koji se dostavljaju autorima, a rok za podnošenje prigovora je 60 dana od prijema obračuna.

Isplata naknade ostvarene u inostranstvu autorima se isplaćuje po završetku obrade obračuna inostranih autorskih organizacija, a po redosledu prispeća kompletne dokumentacije i primljene celokupne uplate. Spisak organizacija istaknut je na internet strani Sokoja. Naknade koje su inostrane  organizacije prikupile i distribuirale Sokoju, podležu zakonima, uslovima i praksi koji važe u zemlji naplate. Kako biste osigurali da korišćenje vaših dela u inostranstvu bude naplaćeno, možete nam dostaviti podatke na obrascu  Obrazac prijave korišćenja muzičkog dela u inostranstvu na adresu elektronske pošte international@sokoj.rs