Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

sokojAsset 2

sivapozadina.jpg USKOVI KORIŠĆENJA I POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika privatnosti za korisnike internet stranice

https://www.sokoj.rs/

Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije, sa sedištem u Beogradu, ulica Mišarska 12-14, matični broj: 07000413, PIB: 101600879 (u daljem tekstu: „Sokoj“ ili „Rukovalac“), a koje ima svojstvo Rukovaoca u smislu Закона о заштити података о личности („Službeni glasnik“, br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL), odnosno kao lice koje organizuje i odgovorno je za obradu podataka o ličnosti, ovim putem obaveštava posetioce internet stranice https://www.sokoj.rs/, čiji se podaci obrađuju (u daljem tekstu: Posetioci), o svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti u skladu sa važećom regulativom, a sve kako sledi:

Uvodne napomene:

Ovom Politikom privatnosti uređuje se prikupljanje i obrada podataka u okviru internet stranice Sokoja: https://www.sokoj.rs/.  Interakcijom i korišćenjem bilo koje funkcije internet stranice https://www.sokoj.rs/, ili pripadajuće pod-stranice, smatraće se da ste pročitali ovu Politiku privatnosti, da ste se upoznali sa svim njenim odredbama i da je bez ikakvih primedbi, prigovora i rezervi prihvatate.

Izrazi upotrebljeni u okviru ove Politike imaju značenja propisana u ZZPL, a u slučaju potrebe i drugim zakonima koji uređuju specifične odnose, pojave, pojmove i njihovo značenje.

Štrikliranjem checkbox-a, odnosno klikom na dugme “Prihvatam”, ili drugačije označenog dugmeta sa suštinski istom funkcijom, u pop-up prozoru koji se novim korisnicima internet stranice https://www.sokoj.rs/, prikazuje prilikom prve posete internet stranici, samatraće se aktivnom, voljno učinjenom radnjom u cilju konstituisanja važećeg pravnog osnova za prikupljanje i obradu podataka na način i u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti. Rukovalac će biti u mogućnosti da dokaže, putem elektronskog zapisa (log), ili na drugi način, da je lice na koje se podaci odnose učinilo pomenutu aktivnu, voljnu radnju kojom je potvrdilo da je upoznato i da se slaže sa ovom Politikom privatnosti.

Navedeni elektronski zapis (log) smatraće se pravno valjanim i dovoljnim dokazom o datoj saglasnosti, u smislu člana 15. stav 1. ZZPL.

Ova Politika privatnosti može biti izmenjena u bilo koje vreme, s tim da će se učinjena promena vidno predočiti na naslovnoj internet stranici https://www.sokoj.rs/, U tom slučaju, od lica na koja se podaci odnose zatražiće se da daju novu saglasnost za obradu ličnih podataka, shodno učinjenim izmenama ove Politike privatnosti.

Pravila koja regulišu prikupljanje ličnih podataka putem Kolačića (Cookies), biće predstavljena, u okviru zasebne Politike kolačića. Pravila koja se odnose na davanje saglasnosti na Politiku privatnosti u okviru predviđenog pop-up prozora, kao i čuvanje i dokazna forma i snaga elektronskog zapisa (log), ali i način izmene i obaveštavanja lica na koja se podaci odnose o učinjenim izmenama, u potpunosti će se primenjivati i na upotrebljene Kolačiće.

Za sva dodatna pitanja koja se odnose na pravila i odredbe ove Politike privatnosti, možete se obratiti putem kontakt forme: https://www.sokoj.rs/kontakt/ i/ili slanjem upita na adresu: Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije, ul. Mišarska 12-14, 11000 Beograd.

Podaci Posetilaca koje prikuplja i obrađuje Sokoj:

Rukovalac može prikupljati različite kategorije podataka o ličnosti, koje se koriste u različite svrhe i sa različitim pravnim osnovom. Uobičajeno, radi se o setu podataka koji omogućava identifikaciju lica čiji se podaci obrađuju, stupanje u komunikaciju sa licem čiji se podaci obrađuju ili koji su neophodni za pružanje konkretne usluge na zahtev tog lica, odnosno za ispunjenje zakonom propisanih obaveza Rukovaoca, u šta spadaju:

 • Ime, prezime i e-mail adresa koje je lice ostavilo prilikom postavljanja upita u za to predviđenoj rubrici;
 • Ostali podaci koje Posetilac svojevoljno podeli kroz kontakt poruku ili u prilogu iste;
 • Podaci prikupljeni elektronskim putem o identifikaciji posetioca (IP adresa i sl.);
 • Podaci prikupljeni putem Kolačića koje je Posetilac omogućio, odnosno sa čijom upotrebom se saglasio, a koji su opisani u zasebnoj Politici kolačića.

Lični podaci prikupljaju se samo u meri u kojoj su neophodni za ostvarivanje konkretne svrhe.

Sokoj poseduje nalog na društvenoj mreži Facebook: https://www.facebook.com/Sokoj/Na sve podatke koje prilikom Vaše posete prikupi navedena platforma, kao i na sve podatke koje svojevoljno ostavite na društvenoj mreži, primenjuju se, pored ove Politike privatnosti, i pravila koja je propisala navedena platforma (Terms / Privacy / Cookies i sl.). Sokoj se ne može smatrati odgovornim za bilo koji vid nezakonite upotrebe ličnih podataka, učinjen od strane kompanija u čijem su vlasništvu, odnosno pod čijom se kontrolom nalaze društvene mreže. Politiku privatnosti navedene platforme možete pronaći na sledećem linku: https://www.facebook.com/privacy/policy/.

Na internet stranici Sokoja, postoje linkovi ka internet stranicama Zavoda za Intelektualnu svojinu Republike Srbije, Organizacije BIEM i Organizacije CISAC. Za slučaj posete navedenim stranicama, na podatke Posetioca se pored ove Politike privatnosti primenjuju i pravila koja su propisana za ove internet stranice sa kojima se Posetilac može upoznati na stranicama navedenih institucija/organizacija odabirom opcija: Politika privatnosti i uslovi korišćenja / Privacy Policy / Cookies i sl. Sokoj nije niti može biti odgovorna za bilo koji vid nezakonite upotrebe ličnih podataka koji je učinjen od strane internet stranica trećih lica.

Pravni osnov obrade podataka:

Pravni osnov obrade ličnih podataka predstavlja slobodna i informisana saglasnost lica na koja se podaci odnose, odnosno njihov pristanak za svrhe određene u ovoj Politici privatnosti, u skladu sa članom 12. stav 1. ZZPL.

Obrada se može vršiti radi izvršavanja obaveza iz ugovornog odnosa, odnosno pripreme za zaključenje ugovora. Rukovalac, kao ugovorna strana, nudi različite vrste usluga pravnim licima, preduzetnicima, fizičkim licima, itd. U postupku zaključenja i izvršavanja obaveza iz ugovornog odnosa, Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti. Takođe radi ostvarivanja svojih prava i obaveza, po osnovu delatnosti koju obavlja i drugih poslova i usluga koje pruža, kao i radi uspostavljanja poslovnog odnosa, Rukovalac prikuplja i obrađuje određene podatke o ličnosti. Ovo se posebno odnosi na slanje upita putem kontakt forme i naznačenih službenih e-mail adresa istaknutih na internet stranici https://www.sokoj.rs/,

U posebnim situacijama, prikupljanje i obrada ličnih podataka može biti neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Rukovaoca ili treće strane, pod uslovima i uskladu sa članom 12. stav 1. tačka 6. ZZPL. Pre prikupljanja i obrade ličnih podataka lica na koja se podaci odnose na osnovu legitimnih interesa Rukovaoca ili treće strane, ukoliko do toga dođe, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 6. ZZPL, Rukovalac će sprovesti procenu legitimnog interesa na osnovu tripartitnog testa, i to:

 • Test svrhe (identifikovanje legitimnog interesa);
 • Test neophodnosti (da li je obrada podataka neophodna);
 • Test balansiranja (odmeravanja legitimnih interesa Rukovaoca i lica na koja se podaci odnose).

Takođe, u izuzetnim situacijama, obrada može biti bazirana na obavezi izvršavanja zakonskih obaveza Rukovaoca. Rukovalac potpada pod obaveze zakona i drugih propisa, uključujući i ratifikovane međunarodne konvencije, kojima se bliže uređuju aktivnosti organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog prava, kao i udruženja, te obavljanje poslova i pružanje usluga iz ove delatnosti. Kada prikuplja podatke radi ispunjenja pravnih obaveza, Rukovalac to čini isključivo u meri u kojoj je to neophodno, a pristup podacima omogućen je samo za to ovlašćenim licima i nadležnim državnim organima, u skladu sa zakonom.

Svrhe u koje se koriste podaci koji se obađuju:

Rukovalac koristi podatke u različite svrhe koje su uvek usko vezane za pravni osnov obrade. Tako, osnovna svrha direktnog prikupljanja i obrade ličnih podataka lica na koje se podaci odnose je uspostavljanje komunikacije sa autorima, nosiocima prava, korisnicima Sokojevog repertoara i licima koja su zainteresovana za ostvarivanje kontakta na njihov zahtev. Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti u cilju ostvarivanja prava i izvršenja obaveza koje ima na osnovu zakona i drugih propisa, u svrhu kolektivnog ostvarivanja autorskih prava muzičkih autora, u svrhu pružanja usluga koje obavlja, u svrhu realizacije ugovornih obaveza, u svrhu održavanja kontakta sa svojim članovima, nosiocima prava, korisnicima, organima i organizacijama, kao i u svrhe analize postignutih poslovnih rezultata, predikcije budućih poslovnih rezultata, te statistike i arhiviranja, u skladu sa zakonom. Za sve dodatne svrhe obrade za kojima se ukaže potreba, lice na koje se podaci odnose biće obavešteno o svim neophodnim informacijama, pre započinjanja takvih radnji obrade, a sama obrada biće bazirana na odgovarajućem pravnom osnovu, u skladu sa zakonom.

Pristup podacima:

U zavisnosti od pravnog osnova i konkretne svrhe, pristup mogu imati sledeće kategorije lica:

 • Ovlašćena zaposlena lica u okviru Sokoja u skladu sa svojim radnim dužnostima i ovlašćenjima, odnosno saradnici sa kojima je zaključen poseban ugovor o saradnji, ugovor o stručnom usavršavanju i sl. Sva lica obavezna su da u pogledu ličnih podataka postupaju u skladu sa svim odredbama ZZPL u pogledu sigurnosti obrade ličnih podataka;
 • Nadležni državni organi (Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Poreska Uprava, Ministarstvo unutrašnjih poslova, inspekcijski i drugi organi uprave, ovlašćeni kontrolni i regulatorni državni organi, nadležni sudovi i tužilaštva, itd.), ako imaju odgovarajuće ovlašćenje za pristup ili drugu vrstu obrade podataka u skladu sa zakonom i to samo u meri u kojoj je to predviđeno zakonom;
 • Lica koja su u ugovornom odnosu sa Rukovaocem (Obrađivači podataka) i kojima se poveravaju određene radnje obrade podataka, u skladu sa zakonom propisanim uslovima koji se odnose na bezbednost informacija, obavezu čuvanja tajnosti i ugovornog uređenja prava i obaveza.
Zaštita Posetiočevih podataka koje Rukovalac obrađuje:

Posetilac ima pravo da od Rukovaoca:

 • zatraži pristup svojim podacima o ličnost,
 • zahteva ispravku ili brisanje svojih podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade,
 • da prigovori obradi svojih podataka,
 • da podaci lica na koje se podaci odnose budu preneti drugim rukovaocima,
 • da se obratiti nadležnom organu – Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u slučaju kada sumnja da postoji nezakonita obrada,
 • druga prava propisana važećom regulativom.
 • Pojedina prava (npr. pravo na brisanje), u određenim situacijama mogu biti podvrgnuta zakonom propisanim ograničenjima, a korišćenjem istih mogu biti izazvane različite pravne posledice, u skladu sa zakonom (npr. nemogućnost daljeg pružanja određenih usluga, obaveza naknade nastale štete, itd.).
Način zaštite podataka:

Rukovalac u okviru svoje poslovne organizacije nastoji da primenjuje najviše moguće standarde u oblasti zaštite podataka o ličnosti, te primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere, uključujući tu, ali se ne ograničavajući na:

 • tehničke mere zaštite,
 • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni lični podaci,
 • kontrolu pristupa podacima,
 • kontrolu prenosa podataka,
 • kontrolu unosa podataka,
 • kontrolu dostupnosti podataka,
 • ostale mere informacione bezbednosti,
 • sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

Svi obrađivači i/ili drugi primaoci podataka o ličnosti su takođe dužni da primenjuju sve propisane mere zaštite, uskladu sa potpisanim ugovorom sa Rukovaocem i zakonom propisanim standardima i obavezama.

Vreme čuvanja podataka:

Rukovalac nastoji da podatke čuva u periodu koji je neophodan da se određena, konkretna svrha obrade ostvari, nakon čega se podaci brišu ili čine neprepoznatljivim (primena mera anonimizacije). Konkretan period čuvanja, odnosno kriterijumi na osnovu kojih je moguće odrediti isti, zavisi od svrhe u koje se lični podaci obrađuju. Podaci prikupljeni za potrebe tzv. newsletter-a čuvaju se do povlačenja date saglasnosti za prijem ove vrste promotivnih poruka i obaveštenja, nakon čega se brišu ili anonimizuju. Podaci o autorima, nosiocima prava i korisnicima čuvaju se u skladu potrebama kolektivnog ostvarivanja imovinskih autorskih prava zbog kojeg su i prikupljeni, a najduže do prestanka tih prava, odnosno prestanka Sokoja da ih ostvaruje. Podaci prikupljeni za potrebe ostvarivanja poslovnog kontakta, na inicijativu lica na koje se podaci odnose, čuvaju se do povlačenja saglasnosti za obradu ovih podataka. Podaci prikupljeni putem internet pretraživača i kolačića, čuvaju se u rokovima koje predviđaju kolačići prihvaćeni od strane lica na koje se podaci odnose, a kako je opisano u Politici kolačića Sokoja. Podaci prikupljeni prilikom realizovanja pratećih usluga čuvaju se onoliko koliko je to potrebno da se realizuju ugovorne obaveze, kao i u adekvatnom periodu nakon prestanka ugovora radi sprovođenja propratnih radnji i eventualnih obaveza propisanih zakonom.

Komunikacija:

U vezi sa pitanjima koja se odnose na obradu podataka o ličnosti na internet stranici Sokoja, možete se obratiti Sokoju putem kontakt forme: https://www.sokoj.rs/kontakt i/ili slanjem upita na adresu: Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije, ul. Mišarska 12-14, 11000 Beograd.

Na upit Posetioca odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od kompleksnosti samog upita, ali svakako u roku od 30 dana od dana obraćanja lica na koje se podaci odnose, uz mogućnost produženja roka u posebnim situacijama i uz pruženo obrazloženje, u skladu sa zakonom.

Dodatne informacije:

Podaci o ličnosti prikupljeni putem internet stranice https://www.sokoj.rs/, ne iznose se iz Republike Srbije, izuzev prilikom eventualne upotrebe Kolačića treće strane, za šta se Sokoj ne može smatrati odgovornim. Serveri koji se koriste za transfer podataka nalaze se u okviru zemalja EEA u kojima je obezbeđen primereni nivo zaštite ličnih podataka. Ukoliko se u izuzetnim slučajevima transfer podataka bude obavljao preko servera izvan EEA, za takav transfer podataka vršiće se uz primenjivanje odgovarajućih mera zaštite, u skladu sa zakonom.

U slučaju potrebe da se lični podaci iznesu u drugu državu, odnosno van teritorije Republike Srbije, prenos će biti učinjen u skladu sa svim pravilima koje propisuje ZZPL, a u skladu sa situacijom i potrebom, primeniće se standardne ugovorne klauzule propisane od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Davanje podataka od strane lica na koja se podaci odnose nije zakonska, niti ugovorna obaveza, prilikom korišćenja mogućnosti koje pruža internet stranica. Nedavanje traženih podataka kao posledicu može povući jedino nemogućnost uspostavljanja traženog kontakta, neophodnog za dalju komunikaciju na ovaj način, odnosno nemogućnost korišćenja usluga koje su dostupne putem internet stranice https://www.sokoj.rs/, Prilikom obrade podataka koji su prikupljeni preko internet stranice, Sokoj kao Rukovalac, ne koristi bilo kakvo automatizovano donošenje odluka, niti profilisanje lica na koje se podaci odnose.

Internet stranica Rukovaoca koristi skriptu WordFence, radi zaštite integriteta mreže i informacija koje se nalaze na internet stranici. U slučaju da internet stranica Rukovaoca bude predmet pokušaja prevelikog broja pristupa sa iste IP adrese, ili se na drugi način internet stranici pokuša pristupiti u cilju ugrožavanja njenog integriteta i na drugi protivpravan način sa nedopuštenom svrhom, navedena skripta prikuplja određene podatke koji se mogu smatrati ličnim podacima lica koje stranici pokušava da protivpravno pristupi. U ove podatke spadaju IP adresa, podaci o geolokaciji, hostmail i vreme pokušaja pristupa. Pravni osnov za ovakvu vrstu obrade podataka je legitimni interes Rukovaoca, odnosno zaštita internet stranice Sokoja i podataka koji se na njoj nalaze, a svrha obrade je sprečavanje i onemogućavanje daljih napada na stabilnost i integritet internet stranice. Prikupljeni podaci mogu biti prosleđeni i nadležnim državnim organima radi obavljanja poslova u njihovoj nadležnosti. WordFence ne prikuplja lične podatke od korisnika koji internet starnicu koriste na uobičajen način. Za više informacija o funkcionisanju WordFence-a, možete pogledati dostupne dokumente na internet stranici: https://www.wordfence.com/. Lice čiji su podaci prikupljeni zadržava prava garantovana ZZPL i ovom Politikom privatnosti, s tim da istom, imajući u vidu svrhu obrade ličnih podataka, pojedina prava mogu biti ograničena u skladu sa zakonom.

 

Doneto dana: 27.11.2023. godine

Politika kolačića internet stranice

https://www.sokoj.rs/

Opšte informacije:

Ova Politika kolačića („Politika“) odnosi se na internet stranicu: https://www.sokoj.rs/ koja je u vlasništvu i kojom upravlja Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije, sa sedištem u Beogradu, ulica Mišarska 12-14, matični broj: 07000413, PIB: 101600879 (u daljem tekstu: „Sokoj“). Pristupom i korišćenjem navedene internet stranice pristajete na upotrebu kolačića, na način opisan u ovoj Politici.

Sokoj zadržava pravo da povremeno menja ovu Politiku. Ako postoje bilo kakve značajne izmene u ovoj Politici, korisnici će biti obavešteni putem internet stranice https://www.sokoj.rs/Preporučujemo svakom posetiocu ove internet stranice da prilikom svakog prsitupa istoj pregleda uslove Politike kako bi saznali najnovije informacije o istoj, i upoznali se o eventualin izmenama i ažuriranjima. Svaki posletilac internet stranice https://www.sokoj.rs/u svakom trenutku može potpuno da odbije prihvatanje kolačića tako što će na odgovarajići način podesiti internet pretraživač koji koristi.

Uslovi i definicije koje se koriste u Politici privatnosti imaju isto značenje i u ovoj Politici.

Vašim daljim korišćenjem internet stranice https://www.sokoj.rs/kao i bilo kojih njenih podstranica, servisa i pripadajućih delova, smatraće se da ste dali vašu saglasnost, da prihvatate i da ste se upoznali sa pravilima ove Politike.

Kolačići (Cookies):

Kolačići su male tekstualne datiteke koje se čuvaju u Vašem internet pretraživaču (browser) i koje šalju informacije o internet lokacijama sa kojih ste došli na internet stranicu https://www.sokoj.rs/kao i o kretanju kroz istu. Kolačići omogućvaju internet stranici ili određenoj trećoj strani da Vas prepozna kao posetioca (ne kao specifično određenog pojedinca). Kolačići se mogu koristiti u svrhe omogućavanja određenih funkcija, pružanja analitičkih podataka, čuvanja podešavanja, omogućavanja prikaza oglasnih poruka, itd. Prikupljanje ovih informacija pomaže Sokoju da poboljša pretragu i unapredi funkcionisanje internet stranice https://www.sokoj.rs/

Kolačići mogu biti privremeni (kolačići određene sesije) ili trajni kolačići. Privremeni kolačići ističu i brišu se automatski kada zatvorite internet pretraživač. Trajni kolačići ostaće snimljeni određeno vreme, dok ne isteknu, odnosno dok ih ne obrišete iz internet pretraživača koji koristite, tako što ćete na svom internet pretraživaču odbaciti podešavanja svih ili nekih kolačića. Datumi isteka, odnosno trajanja su navedeni u samim kolačićima.

Kolačići koje koristi https://www.sokoj.rs/
 • Kolačić „_ga“: pripada analitičkom tipu kolačića i povezan je sa Google Tag Manager, registruje jedinstveni ID korisnika i generiše statističke podatke o načinu na koji posetilac koristi internet stranicu. Trajanje ovog kolačića iznosi 2 godine.
 • Kolačić „_gid“: pripada analitičkom tipu kolačića i povezan je sa Google Universal Analitics i koristi se za identifikaciju korisnika u statističke svrhe. Čuva i ažurira podatke za svaku stranicu u okviru internet stranice koju korisnik poseti. Trajanje ovog kolačića iznosi 1 dan.
 • Kolačić „_gat“: pripada analitičkom tipu kolačića i povezan je sa Google Universal Analitics, prema dokumentaciji koja se koristi za regulisanje brzine zahteva – ograničavanje prikupljanja podataka na internet stranicama sa visokim prometom. Trajanje ovog kolačića iznosi 1 minut.

Više informacija o navedenim kolačićima možete pronaći ovde.

Svrha kolačića:

Analitički kolačići su kolačići koji prate informacije o tome kako se internet stranica koristi, u cilju poboljšanja performansi. Takođe, ovi kolačići se mogu koristiti za testiranje novih funkcija, stranica ili mogućnosti i uvida u to kako posetioci reaguju na novitete. Kolačići analitike mogu biti “kolačići prve strane” ili “kolačići treće strane”.

Kada pristupite internet stranici, Sokoj može smestiti neke od kolačića u Vaš internet pretraživač, ukoliko to omogućite. Neki kolačići koriste se samo ukoliko koristite određene mogućnosti internet stranice, odnosno ukoliko odaberete određena podešavanja, dok se neki kolačići mogu koristiti duži vremenski period.

Kolačići ne prikupljaju lične podatke i informacije o pojedincima. Svi preuzeti podaci su analitičke i zbirne prirode.

Posledice neprihvatanja kolačića:

Ako ne želite da dopustite neke određene vrste kolačića ili kolačiće generalno, možete promeniti podešavanja Vašeg internet pretraživača (browser-a) kako biste izbrisali kolačiće koji su već postavljeni i odbili prihvatanje novih kolačića. Više informacija o navedenim opcijama potražite u odeljku “Pomoć” ili “Podešavanja” vašeg internet pretraživača. Imajte u vidu da, ukoliko obrišete kolačiće ili ih ne prihvatite, postoji mogućnost da nećete moći da koristite sve funkcije internet stranice koje su dostupne, kao i da sačuvate svoja podešavanja, te da internet stranica https://www.sokoj.rs/ možda neće biti pravilno prikazana.

Uključivanje/isključivanje kolačića uz pomoć internet pretraživača:

Google Chrome

Kliknite ikonicu ključa na traci sa alatkama pretraživača: izaberite Podešavanja > kliknite „Prikaži napredna podešavanja“ > u odeljku „Privatnost“ kliknite na dugme „Podešavanja sadržaja“. Da biste omogućili kolačiće u odeljku „Kolačići“, izaberite „Dopusti postavljanje lokalnih podataka“, to će omogućiti i kolačiće prve i treće strane. Da biste dozvolili samo kolačiće prve strane izaberite „Blokiraj sve kolačiće treće strane bez izuzetka“. Da biste onemogućili kolačiće, u odeljku „Kolačići“ izaberite „Blokiraj veb lokacije u podešavanju bilo kakvih podataka“. Imajte na umu da u Google Chrome-u postoje različiti nivoi omogućavanja i onemogućavanja kolačića. Više informacija o ostalim podešavanjima kolačića koji se nude u Google Chrome-u potražite na sledećoj stranici: https://support.google.com/?hl=sr&ansver=95647

Microsoft Internet Explorer

Kliknite na „Alatke“ na vrhu prozora pregledača i odaberite „Internet Options“ > u prozoru opcija idite na karticu „Privacy“. Da biste omogućili kolačiće podesite klizač na „Srednje“ ili ispod. Da biste onemogućili kolačiće pomerite klizač na vrh kako biste blokirali sve kolačiće. Imajte u vidu da u Explorer-u postoje razni nivoi omogućavanja i onemogućavanja kolačića. Za više informacija o ostalim podešavanjima kolačića u programu Internet Explorer pogledajte sledeću stranicu kompanije Microsoft: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies.

Microsoft Edge

Kliknite na dugme “Više radnji” na alatnoj traci i izaberite Podešavanja > pronađite Prikaži napredna podešavanja i kliknite na tu opciju > u odeljku „Kolačići“ izaberite “Ne blokiraj kolačiće (podrazumevano)”, Blokirajte samo kolačiće treće strane > Restart Edge. Imajte na umu da u Microsoft Edge-u postoje različiti nivoi omogućavanja i onemogućavanja kolačića. Više informacija o podešavanjima kolačića u pretraživaču Microsoft Edge potražite na sledećoj stranici: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/view-cookies-in-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879

Mozilla Firefox

Kliknite na „Alatke“ u meniju pretraživača i izaberite „Opcije“ > izaberite panel privatnosti. Da biste omogućili kolačiće označite „Prihvati kolačiće za veb lokacije“. Da biste onemogućili kolačiće: Poništite oznaku „Prihvati kolačiće za veb lokacije“. Imajte u vidu da postoje različiti nivoi omogućavanja i onemogućavanja kolačića u Firefox-u. Više informacija potražite na sledećoj stranici: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Opera

Kliknite na „Podešavanje“ u meniju pretraživača i izaberite „Podešavanja“ > izaberite „Brze postavke“. Da biste omogućili kolačiće potvrdite „Omogući kolačiće“. Da biste onemogućili kolačiće poništite izbor „Omogući kolačiće“. Imajte na umu da u okviru programa Opera postoje različiti nivoi omogućavanja i onemogućavanja kolačića. Za više informacija o ostalim podešavanjima kolačića koji se nude u pretraživaču Opera, pogledajte sledeću stranicu: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy.

Safari

Kliknite na „Safari“ na traci sa menijima i odaberite opciju „Preferences“ > kliknite na „Security“. Da biste omogućili kolačiće u odeljku „Accept cookies“ izaberite „Only from site you navigate to“. Da biste onemogućili kolačiće, u delu „Prihvati kolačiće“ odaberite „Nikad“. Imajte u vidu da u Safari-u postoje razni nivoi omogućavanja i onemogućavanja kolačića. Za više informacija o ostalim podešavanjima kolačića ponuđenih na Safari-u, pogledajte sledeću stranicu kompanije Apple: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac.

Ostali internet pretraživači:

Za kontrolu kolačića, pogledajte dostupne opcije ili “Pomoć” u okviru svakog pretraživača. Po pravilu, kod gotovo svih vrsta pretraživača postoje različiti nivoi omogućavanja i onemogućavanja kolačića.

Doneto dana: 27.11.2023. godine

Uslovi korišćenja internet stranice

https://www.sokoj.rs/

Stranica https://www.sokoj.rs/je zvanična internet stranica Sokoj – Organizacije muzičkih autora Srbije (u daljem tekstu: Sokoj), kao organizacije za kolektivno ostvarivanje imovinskih autorskih prava na muzičkim autorskim delima, čija je svrha da posetiocima (autori, nosioci prava, korisnici i treća lica) pruži obaveštenja o Sokoju, kao i informacije vezane za njegovu delatnost i aktivnosti.

Ovi Uslovi korišćenja zajedno sa našom Politikom privatnosti i Politikom kolačića čine Ugovor kome pristupa svaki posetilac internet stranice https://www.sokoj.rs/

Pristupom ili korišćenjem ove internet stranice smatra se dokazom da ste upoznati sa Uslovima korišćenja, Politikom privatnosti i Politikom kolačića koji su objavljeni na istoj i da ste saglasni sa njima, te ste pravno obavezani ovim Ugovorom.

Ukoliko se ne slažete sa predviđenim uslovima Ugovora, molimo Vas da ne koristite internet stranicu https://www.sokoj.rs/

Izmene Uslova korišćenja:

Sokoj zadržava pravo da ažurira i menja ove Uslove korišćenja, Politiku privatnosti i Politiku kolačića u bilo koje vreme. Sve ove promene stupaju na snagu nakon što budu objavljene na internet stranici https://www.sokoj.rs/Stoga Vas upozoravamo da proveravate ove Uslove korišćenja, Politiku privatnosti i Politiku kolačića prilikom svake posete internet stranici https://www.sokoj.rs/s obzirom na to da Vas obavezuje trenutna verzija istih.

Ukoliko nastavite da pristupate i koristite internet stranicu https://www.sokoj.rs/nakon navedenih izmena to će podrazumevati Vašu saglasnost sa izvršenim izmenama.

Podaci koji se koriste:

Podaci o ličnosti koje kao posetioci i korisnici internet stranice https://www.sokoj.rs/ ostavite na prilikom pristupa istoj, zaštićeni su u skladu sa Законом о заштити података о личности („Službeni glasnik“, br. 87/2018), Politikom privatnosti i Politikom kolačića.

Informacije i podatke koje ostavljate na internet stranici Sokoja, a nisu Vaši podaci o ličnosti, ne smatramo poverljivim i koristimo ih u skladu sa uobičajenom poslovnom politikom.

Ograničenje odgovornosti:

Internet stranica https://www.sokoj.rs/ sadrži linkove ka internet stranicama trećih lica, koji se postavljaju isključivo u slučaju da posetioci žele dodatne informacije. Svaka od tih internet stranica ima svoje uslove korišćenja i politiku privatnosti, koji se mogu značajno razlikovati od ovih koji se primenjuju na https://www.sokoj.rs/ Sokoj nema kontrolu nad tim internet stranicama i ne snosi bilo kakvu odgovornost kako za dostupnost tih stranica, informacije i sadržaje koji su objavljeni na njima, tako ni za uslove korišćenja i politiku postupanja sa podacima o ličnosti koji se primenjuju na njihove posetioce i korisnike.

Postavljanje linkova trećih lica na internet stranici https://www.sokoj.rs/ ni na koji način ne podrazumeva da Sokoj preporučuje ili odobrava usluge ili proizvode koji se nude preko tih internet stranica.

Informacije objavljene na internet stranici https://www.sokoj.rs/ služe u informativne svrhe, a objavljene su u dobroj veri da budu precizne i tačne. Sokoj proverava i ažurira informacije, ali i pored brižljivosti postoji mogućnost da su se u međuvremenu pojedini podaci promenili. Stoga Sokoj ne može garantovati apsolutnu tačnost informacija i podataka na internet stranici https://www.sokoj.rs/ niti preuzeti odgovornost za gubitak ili štetu koja nastane korišćenjem informacija ili na osnovu drugačijeg tumačenja sadržaja i materijala objavljenih na internet stranici https://www.sokoj.rs/ Isključena je svaka odgovornost Sokoja za bilo kakvu štetu ili troškove koji mogu nastati kao posledica upotrebe ili zloupotrebe internet stranice https://www.sokoj.rs/ i/ili informacija, odnosno uopšte sadržaja preuzetog sa iste.

Sokoj ne snosi odgovornost prema posetiocima ove internet stranice zbog bilo kog kršenja Uslova korišćenja izazvanog događajima ili okolnostima koje su van Sokojeve razumne kontrole. Takođe, saglasni ste da Sokoj neće biti odgovoran za gubitak ili štetu nastalu kao rezultat Vašeg nepoštovanja Uslova korišćenja, Politike privatnosti i Politike kolačića, kao i važećih zakonskih normi.

Sokoj zadržava pravo da menja sadržaj ili bilo koji deo ove internet stranice. Kao posledica toga, internet stranica https://www.sokoj.rs/povremeno može biti nedostupna.

Zaštita sadržaja:

Ukoliko drugačije ne proističe iz ovih Uslova korišćenja, Politike privatnosti i Politike kolačića, svi objavljeni materijali odnosno sadržaj sa internet stranice https://www.sokoj.rs// predstavljaju zakonom zaštićeno, isključivo vlasništvo Sokoja.

Ovu internet stranicu i njen sadržaj možete koristiti samo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. Nije dozvoljeno koristiti sadržaj ove internet stranice u komercijalne svrhe.

Nije dozvoljena upotreba poslovnog imena, naziva, oznaka ili logotipa Sokoja, osim ukoliko je u saglasnosti sa zakonom, odnosno predviđenim Uslovima korišćenja, Politikom privatnosti i Politikom kolačića.

Ostale odredbe Ugovora:

U slučaju da se za bilo koju odredbu ovog Ugovora utvrdi da je ništava od strane nadležnog suda, to neće uticati na punovažnost preostalih odredaba ovog Ugovora, koje će nastaviti da se primenjuju u celosti.

Za rešavanje svakog eventualnog spora koji proistekne iz ovog Ugovora biće nadležan stvarno nadležni sud u Beogradu.

Ovaj Ugovor (sa periodičnim izmenama) čini kompletan Ugovor između Vas i Sokoja u vezi sa predmetnim pitanjem i zamenjuje sve eventualne prethodne Ugovore i dogovore između Vas i Sokoja u vezi sa predmetnim pitanjem.

Kontakt:

Svoje pojedinačne upite vezane za konkretna pitanja možete uputiti Sokoju putem kontakt forme: https://www.sokoj.rs/kontakt/ i/ili slanjem upita na adresu: Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije, ul. Mišarska 12-14, 11000 Beograd.

Doneto dana: 27.11.2023. godine