Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

SOKOJ

O NAMA

Organizacija muzičkih autora Srbije

Sokoj ostvaruje prava autora muzike, autora teksta, autora aranžmana muzike i drugih nosilaca autorskih prava na muzičkim delima svih žanrova, sa rečima i bez reči.

Sokoj, po osnovu punomoćja odnosno ugovora, zastupa preko 12.000 domaćih autora i nosilaca autorskih prava, a po osnovu više od 100 bilateralnih ugovora zaključenih sa inostranim autorskim društvima/organizacijama više od 4.500.000 inostranih autora.

Sokoj kolektivno ostvaruje sledeća imovinska prava
autora muzičkih dela, sa rečima ili bez reči:

Mi smo Sokoj

Svoju delatnost Sokoj obavlja na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima (Službeni glasnik RS, broj 104/2009, 99/2011,119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019).

Rešenjem (990 br. 2020/4594-05 od 4. marta 2020) Zavoda za intelektualnu svojinu Sokoju je obnovljena dozvola za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava autora muzičkih dela i nosilaca autorskog prava na muzičkim delima.

Svojstvo pravnog lica Sokoj je stekao upisom u registar udruženja kod Agencije za privredne registre.

Kao neprofitna organizacija Sokoj obavlja dve osnovne grupe poslova:

Od 1956. Sokoj je član Međunarodne konfederacije društava autora i kompozitora CISAC, sa sedištem u Parizu.

Od 1959. Sokoj je član Međunarodnog biroa za zaštitu prava snimanja putem sredstava mehaničke reprodukcije (BIEM).

Sokoj je zaključio preko 100 bilateralnih ugovora sa inostranim autorskim društvima o međusobnom zastupanju na bazi reciprociteta i to po osnovu prava javnog izvođenja i emitovanja muzičkih dela kao i po osnovu prava mehaničke reprodukcije.

Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije