Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

SOKOJ

O NAMA

ORGANIZACIJA MUZIČKIH AUTORA SRBIJE

Sokoj ostvaruje prava autora muzike, autora teksta, autora aranžmana muzike i drugih nosilaca autorskih prava na muzičkim delima svih žanrova, sa rečima i bez reči.

Sokoj, po osnovu punomoćja odnosno ugovora, zastupa preko 12.000 domaćih autora i nosilaca autorskih prava, a po osnovu više od 100 bilateralnih ugovora zaključenih sa inostranim autorskim društvima/organizacijama više od 4.500.000 inostranih autora.

Sokoj kolektivno ostvaruje sledeća imovinska prava autora muzičkih dela, sa rečima ili bez reči:

PRAVA NA UMNOŽAVANJE DELA

PRAVA STAVLJANJA PRIMERAKA DELA U PROMET

PRAVA DAVANJA PRIMERAKA DELA U ZAKUP

PRAVA IZVOĐENJA

PRAVA PREDSTAVLJANJA

PRAVA PRENOŠENJA IZVOĐENJA ILI PREDSTAVLJANJA

PRAVA EMITOVANJA I PRAVA SATELITSKOG EMITOVANJA

PRAVA REEMITOVANJA I KABLOVSKOG REEMITOVANJA

PRAVA NA JAVNO SAOPŠTAVANJE UKLJUČUJUĆI INTERAKTIVNO ČINJENJE DELA DOSTUPNIM JAVNOST

PRAVA JAVNOG SAOPŠTAVANJA DELA KOJE SE EMITUJE

PRAVA JAVNOG SAOPŠTAVANJA DELA SA NOSAČA ZVUKA ILI SLIKE

PRAVA NA NAKNADU ZA DAVANJE NA POSLUGU

MI SMO SOKOJ

Svoju delatnost Sokoj obavlja na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima (Službeni glasnik RS, broj 104/2009, 99/2011,119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019).

Rešenjem (990 br. 2020/4594-05 od 4. marta 2020) Zavoda za intelektualnu svojinu Sokoju je obnovljena dozvola za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava autora muzičkih dela i nosilaca autorskog prava na muzičkim delima.

Svojstvo pravnog lica Sokoj je stekao upisom u registar udruženja kod Agencije za privredne registre.

Kao neprofitna organizacija Sokoj obavlja dve osnovne grupe poslova:

Od 1956. Sokoj je član Međunarodne konfederacije društava autora i kompozitora CISAC, sa sedištem u Parizu.

Od 1959. Sokoj je član Međunarodnog biroa za zaštitu prava snimanja putem sredstava mehaničke reprodukcije (BIEM).

Sokoj je zaključio preko 100 bilateralnih ugovora sa inostranim autorskim društvima o međusobnom zastupanju na bazi reciprociteta i to po osnovu prava javnog izvođenja i emitovanja muzičkih dela kao i po osnovu prava mehaničke reprodukcije.