Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

sokojAsset 2

SOKOJ FOND ZA KULTURNA DAVANJA

Kulturna davanja predstavljaju deo prikupljene autorske naknade namenjene podsticanju, unapređenju ili promovisanju muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova koji su zaštitu svojih dela poverili Sokoju. Raspodela se vrši na osnovu javnog konkursa a obuhvata sledeće kategorije :

Inicijativa za ovaj način podsticanja stvaralaštva datira iz pedesetih godina prošlog veka, kada su inostrane organizacije u ugovorima o recipročnoj saradnji, koje je Sokoj zaključivao sa njima, predvidele odredbu da se određeni procenat sredstava od autorske naknade izdvaja za ovu svrhu.

 

Konkurs se objavljuje najmanje jednom godišnje (obično u januaru mesecu) u jednom štampanom dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije  i na zvaničnoj internet stranici Sokoja. Konačnu odluku o predlogu projekata za raspodelu sredstava iz fonda za kulturna davanja donosi Skupština Sokoja.

Rezultati konkursa iz predhodnih godina