Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

sokojAsset 2

SOKOJ TERENSKI KONTROLORI

Autori i drugi nosioci prava na muzičkim delima su ugovorom ovlastili i obavezali Sokoj da za njihov račun preduzme mere u cilju zaključenja ugovora sa korisnicima o korišćenju dela, da preduzme mere u cilju prikupljanja naknade od korisnika i da vrši kontrolu izvršavanja obaveza korisnika.

Šta je posao kontrolora?

Terenski kontrolori su zaduženi da u ime i za račun Sokoja kontrolišu izvršavanje obaveza korisnika (kao što su ugostiteljski objekti, trgovine, organizatori koncerata i dr.), a pre svega da evidentiraju korišćenja koja nisu prijavljena Sokoju.

Prilikom kontrole kontrolor se predstavlja korisniku službenom legitimacijom, ukazuje mu na zakonsku obavezu da reguliše prava autora muzike i upoznaje ga sa njegovim obavezama i odredbama zakona i tarife naknada kojima su obaveze predviđene.

Posle izvršene kontrole kontrolor na licu mesta, pred korisnikom, popunjava propisani zapisnik koji sadrži podatke relevantne za obračun autorske naknade koja se plaća prema tarifi naknada za taj oblik korišćenja/vrstu korisnika.
Zapisnik se popunjava u dva primerka, od kojih jedan primerak kontrolor ostavlja korisniku, a drugi prosleđuje Sokoju.
Ukoliko dođe do sudskog spora između Sokoja i korisnika, kontrolor koji je pozvan kao svedok, dužan je da sudu prezentuje sve utvrđene podatke vezane za obavezu korisnika.