Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

sokojAsset 2

SOKOJ UPRAVLJANJE KVALITETOM

Kako bismo unapredili svoje poslovanje, a našim korisnicima omogućili kvalitetniju uslugu i pouzdanog partnera, 2018. godine smo implementirali sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i sistem menadžmenta bezbednošću informacija u skladu sa standardom ISO/IEC 27001:2013.

Sistem je uspešno resertifikovan 2021. godine.

Politika kvaliteta i bezbednosti informacija

Osnovna misija Sokoja jeste kolektivno ostvarivanje autorskog prava za više od 12.000 domaćih autora muzike, teksta i aranžmana i drugih nosilaca autorskog prava na muzičkim delima svih žanrova. Isto tako, na osnovu preko 100 bilateralnih ugovora sa inostranim autorskim društvima, Sokoj kolektivno ostvaruje i prava za više od 4.500.000 inostranih autora i nosilaca prava na muzičkim delima.

Vizija Sokoja je da postane moderana, efikasna i transparentna organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, prepoznatljiva po uslugama koje pruža kako domaćim, tako i inostaranim muzičkim stvaraocima.

Kako bismo unapredili svoje poslovanje, a našim korisnicima omogućili kvalitetniju uslugu i pouzdanog partnera, uveli smo Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija u skladu sa standardom ISO/IEC 27001:2013. Integrisani sistem upravljanja zasniva se na načelima usredsređenosti i posvećenosti korisnicima, bezbednosti, poverljivosti, integritetu i dostupnosti kompletne informacione imovine Sokoja, na orijentaciji na procese, sistemskom pristupu upravljanju, obezbeđenju kontinuiteta poslovanja i njegovom stalnom poboljšavanju.

Politika se primenjuje na sve poslovne procese povezane sa dokumentima i informacijama ili njihovom obradom, koji se obavljaju pomoću informacione tehnologije u sledećim oblastima:

Zahtevi korisnika, uključujući i njihove lične podatke, u centru su zaštite u pogledu bezbednosti informacija, i interpretiraju se i predstavljaju kao deo ugovornih obaveza i unutrašnjih propisa Sokoja. Najviše rukovodstvo Sokoja preventivno i redovno procenjuje bezbednosne rizike u vezi sa informacionim resursima nastale u toku poslovanja i upravlja njima. U toku upravljanja rizicima donose se svesne odluke o prihvatanju, ograničenju, smanjenju i prenošenju uticaja bezbednosnih rizika.

Da bismo ostvarili sve gorepomenuto:

U cilju očuvanja bezbednosti informacija, upravljanja incidentima, upravljanja kvalitetom i postupanja u skladu sa zahtevima standarda, direktor, zaposleni i eksterni saradnici moraju uvek biti svesni svojih obaveza i odgovornosti koje su definisane u okviru njihovih opisa poslova ili ugovora i moraju obezbediti sve uslove za apsolutnu primenu ove Politike.

U Beogradu, 02. oktobar 2020. godine

Direktor
Dejan Manojlović

ANKETA O ZADOVOLJSTVU AUTORA I KORISNIKA

Sokoj ulaže kontinuirani napor da poboljša kvalitet svog rada i pruži autorima i korisnicima što bolju uslugu. Postavili smo online Ankete o zadovoljstvu koje nam služe da utvrdimo nivo ispunjenja Vaših očekivanja.