SOKOJ

sokojAsset 2

sivapozadina ORGANI SOKOJA

Organi Sokoja su: Skupština, Upravni odbor, Direktor i Nadzorni odbor.

Savet autora je stalno radno telo Skupštine.

 

Skupština je najviši organ.

Skupština i Upravni odbor upravljaju radom Sokoja.

Direktor rukovodi radom Stručne službe.

Nadzorni odbor prati i  nadzire rad organizacije i njenih drugih organa.

Savet autora ima kontrolnu i regulatornu funkciju u vezi sa primenom Plana raspodele.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Skupština kao najviši organ utvrđuje osnove poslovne politike, donosi Finansijski plan Sokoja, Statut i Plan raspodele, odlučuje o izveštajima o radu organa i godišnjim finansijskim izveštajima o poslovanju, bira i razrešava članove organa i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Sokoja.

Član aktuelnog saziva Skupštine može biti:

1)  autor koji je član Sokoja, a pritom kumulativno ispunjava sledeće uslove:

 • ima najmanje 10 prijavljenih dela koja su objavljena ili izdata,
 • ima ugovor o isključivom ustupanju imovinskih autorskopravnih ovlašćenja Sokoju u neprekidnom trajanju u poslednjih 5 obračunskih godina,
 • nije u sukobu interesa iz člana 18. Statuta;

 2)  ovlašćeni predstavnik domaćeg izdavača muzičkih dela (“publisher”) koji je član Sokoja, a pritom kumulativno ispunjava sledeće uslove:

 • ima registrovano poslovno sedište na teritoriji Republike Srbije,
 • ima zaključen ugovor o isključivom ustupanju imovinskih autorskopravnih ovlašćenja Sokoju,
 • zastupa najmanje 10 domaćih autora,
 • zastupa repertoar sa najmanje 250 izdatih dela domaćih autora.

Na Skupštinu, koja se održava najmanje jedanput godišnje, pozivaju se svi članovi po važećoj Listi članova Skupštine u trenutku njenog sazivanja.

 

Upravni odbor upravlja radom Sokoja u skladu sa odlukama Skupštine. Upravni odbor ima trinaest članova, od kojih su četiri autora iz žanra umetničke i džez muzike, osam autora iz drugih žanrova i jedan predstavnik domaćih izdavača.

 

Upravni odbor donosi opšta i pojedinačna akta Sokoja, utvrđuje politiku pribavljanja i raspodele sredstava, opšte obračune autorskih naknada i Listu članova Skupštine, odlučuje o zaključivanju ugovora sa inostranim autorskim organizacijama i o imenovanju i razrešenju direktora Sokoja, priprema sednice Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim opštim aktima Sokoja.

Na sednici Skupštine Sokoja koja je održan 20. maja 2018.godine za članove Upravnog odbora izabrani su: Nikola Čuturilo, Zoran Dašić, Milan Đurđević, Dragana Jovanović, Jovan Maljoković, Miloš Miša Mijatović, Saša Milošević Mare, Zoran Simjanović, Srđan Hofman, Jugoslav Bošnjak, Ivana Stefanović, Željko Vasič i Gold diginet doo čiji je predstavnik Ines Stefanović.

Odlukom Skupštine sa vanredne sednice koja je održana 13. juna 2018.godine za člana Upravnog odbora iz reda domaćih izdavača umesto Gold diginet doo izabran je Rights and Royalties publishing co d.o.o., čiji je predstavnik Stanimir Lukić, a odlukom sa redovne sednice od 25. maja 2019. godine na mesto dotadašnjeg člana, Jugoslava Bošnjaka, izabran je Draško Adžić.

Odlukom aktuelnog saziva Skupštine Sokoja sa vanredne izborne sednice od 26. januara 2020.godine  na mesta Srđana Hofmana, Ivane Stefanović i Željka Vasića, članova Upravnog odbora koji su dali ostavke, izabrani su: Bora Dugić, Divna Ljubojević i Tatjana Milošević Mijanović, tako da Upravni odbor radi u sledećem sastavu:

 

Nikola ČUTURILO
Divna LJUBOJEVIĆ
Draško ADŽIĆ
Zoran DAŠIĆ
Milan ĐURĐEVIĆ
Dragana JOVANOVIĆ
Jovan MALJOKOVIĆ
Miloš Miša MIJATOVIĆ
Saša MILOŠEVIĆ Mare
Zoran SIMJANOVIĆ
Bora DUGIĆ
Tatjana MILOŠEVIĆ MIJANOVIĆ
Rights and Royalties publishing co. doo

Direktor Sokoja rukovodi radom Stručne službe Sokoja.
U skladu sa odlukama Skupštine i Upravnog odbora, direktor organizuje proces rada i vodi poslovanje u okviru delatnosti Sokoja.
Za svoj rad, direktor je odgovoran Upravnom odboru.
Na sednici od 11. februara 2019.godine Upravni odbor Sokoja je doneo odluku o imenovanju Dejana Manojlovića, diplomiranog pravnika iz Beograda, na mesto direktora Sokoja.

Nadzorni odbor prati i kontroliše rad Sokoja. U svom sastavu od pet članova, Nadzorni odbor mora da postigne adekvatnu zastupljenost žanrova.

U nadležnosti Nadzornog odbora je kontrola primene Statuta, tarifa naknada i drugih akata i odluka organa Sokoja, kontrola poslovanja i Liste članova Skupštine, davanje mišljenja po zahtevu drugih organa i tumačenje Statuta.

Odlukom Skupštine Sokoja sa vanredne izborne sednice koja je održana 26. januara 2020. godine za članove Nadzornog odbora izabrani su:

 

 • Željko VASIĆ
 • Miloš ZATKALIK
 • Dragoljub Dragan ILIĆ
 • Branko ISAKOVIĆ
 • Ana LAVRNIĆ

Savet autora je stalno stručno radno telo Skupštine koje ima kontrolnu i regulatornu funkciju u vezi sa primenom Plana raspodele.

Savet autora ima devet članova od kojih su tri autora iz žanra umetničke i džez muzike, a šest autora iz drugih žanrova.

 

U njegovoj nadležnosti je predlaganje Plana raspodele, kontrola primene Plana raspodele i odlučivanje po žalbama autora koje se odnose na primenu Plana raspodele s tim da stručne poslove može obavljati u manjim stručnim komisijama koje formira iz svog sastava.

Na sednici Skupštine Sokoja koja je održana 20. maja 2018. za članove Saveta autora izabrani su: Vladimit Tošić, Ivan Brkljačić, Branka Popović, Dušan Alagić, Nevenka Leković, Slobodan Marković, Miša Marković, Radivoje Radivojević i Zlatko Timotić.

Odlukom Skupštine Sokoja sa vanredne izborne sednice održane 26. januara 2020. na mesto Zlatka Timotića koji je dao ostavku, izabran je Slavko Mitrović Cale.

U međuvremenu Dušan Alagić je dao ostavku, a Miša Marković je preminuo tako da Savet autora radi u sastavu:

 • Ivan BRKLJAČIĆ
 • Nevenka LEKOVIĆ
 • Slobodan MARKOVIĆ
 • Branka POPOVIĆ
 • Radivoje RADIVOJEVIĆ
 • Slavko MITROVIĆ Cale
 • Vladimir TOŠIĆ