Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

sokojAsset 2

SOKOJ ORGANI SOKOJA

Organi Sokoja su: Skupština, Upravni odbor, Direktor i Nadzorni odbor.

Savet autora je stalno radno telo Skupštine.

 

Skupština je najviši organ.

Skupština i Upravni odbor upravljaju radom Sokoja.

Direktor rukovodi radom Stručne službe.

Nadzorni odbor prati i  nadzire rad organizacije i njenih drugih organa.

Savet autora ima kontrolnu i regulatornu funkciju u vezi sa primenom Plana raspodele.

ORGANIZACIONA STRUKTURA