Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Na inicijativu Upravnog odbora Sokoja, a u skladu sa članom 47 Statuta Sokoja, u cilju zajedničkog raspravljanja o važnim temama iz rada Sokoja, kao i u cilju bolje međusobne informisanosti članova organa i tela Sokoja, održana je Zajednička sednica Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Saveta autora i Direktora Sokoja.

Posle uspešno održane Redovne godišnje Skupštine Sokoja, kao i posle završene raspodele i isplate tantijema autorima i drugim nosiocima prava, članovima Sokoja, a pred letnju pauzu u radu organa i tela Sokoja, nametnula se potreba da se u ovakvom formatu analizira i zaključi prethodni period u radu Sokoja, kao i utvrde dalje aktivnosti.

Zajednički je konstatovano da je novi Plan raspodele i rešenja koja je u njemu utvrdila Skupština doveo do određenih izmena, koje su pre svega bile očekivane, kroz prethodne analize i simulacije koje je radila Stručna služba Sokoja, ali koje, zaključeno je, treba pratiti i dalje i u daljem periodu takođe analizirati i reagovati ukoliko nisu ispunile želju i nameru Saveta autora, kao predlagača da se postigne pravična raspodela, što se može konstatovati iz određenog broja reakcija članova Sokoja.

Direktor Sokoja je informisao članove organa i tela Sokoja o daljim važnim aktivnostima, koji se pre svega odnose na zaključenje ugovora sa konzorcijumom firmi koje su odlukom Skupštine izabrane da izrade i implementiraju novi Informacioni sistem. Takođe ih je obavestio da je u toku analiza firmi koje bi, potencijalno od novembra meseca 2022. godine radile monitoring za Sokoj, a sve u cilju poboljšanja ove usluge i daljeg smanjenja troškova.

Nova organizacija i sistematizacija poslova, kao i određena nova kadrovska rešenja na ključnim pozicijama u Sokoju, deo su namere da se unese nova energija u rad Stručne službe Sokoja, te da se već dobri rezultati u naplati autorskih naknada još više poboljšaju, a na taj način poveća i fond za raspodelu za članove Sokoja.

Zaključeno je da Stručna služba Sokoja nastavlja sa svojim uobičajenim aktivnostima  tokom leta, a u slučaju neodložnih i hitnih potreba, Upravni odbor, Nadzorni odbor, kao i Savet autora će organizovati elektronske i vanredne sednice.

sokojAsset 2

ZAJEDNIČKA SEDNICA ORGANA I TELA SOKOJA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI