Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Poštovani autori, članovi Sokoja,

Upravni odbor Sokoja je na sednici dana 17. marta 2021. godine doneo Odluku, u skladu sa Pravilnikom o socijalnim davanjima, te je na taj način omogućio treću po redu isplatu pomoći egzistencijalno ugroženim autorima.

Upravni odbor je ovu Odluku doneo sagledavajući opštu situaciju u Republici Srbiji usled pandemije korona virusom COVID-19 i negativnih efekata posebno finansijske prirode koje pandemija ima po autore, naše članove, koji su u datim okolnostima sprečeni da rade i zarade, a istovremeno i povećanom potrošnjom i izdacima za osnovne namirnice , lekove i razna propisana i druga sredstva za borbu protiv ovog virusa. Odluku Upravnog odbora možete pogledati u priloženom pdf dokumentu.

Upravni odbor je utvrdio sledeće kriterijume:

Pravo na pomoć iz Fonda , po osnovu egzistencijalne ugroženosti, ima član koji ispunjava sledeće uslove:

Oni članovi, koji se nalaze u ovim kategorijama, a imaju potrebu za ovom fiksnom pomoći u iznosu od 24.000,00 dinara, potrebno je da se obrate Stručnoj službi Sokoja, na mail adresu: pomoc.autorima@sokoj.rs ili redovnom poštom na adresu Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije, Beograd, Mišarska 12-14, sa decidiranom molbom i pratećim dokazima, kao i izjavom da spadaju u kategoriju članova koji imaju pravo na pomoć, predviđenu Pravilnikom.


Po prijemu molbe, u što kraćem roku i po hitnom postupku, Stručna služba će nakon provere da li su dostavljeni odgovarajući dokazi i nakon provere ispunjenja ostalih uslova, autorima koji ispunjavaju uslove izvršiti isplatu ovog iznosa, na račun, koji se vodi u evidenciji Sokoja.

sokojAsset 2

TREĆA ISPLATA POMOĆI UGROŽENIM AUTORIMA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI