Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Prezentacija naučnog rada Pavla Pavičića Pravo autora na posebnu naknadu – opšti okvir u pravu EU, komparativni pregled i stanje u Republici Srbiji

Nakon dve godine onlajn održavanja, 35. jubilarni susret Međunarodne naučne konferencije „Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović“ upriličen je uživo na Kopaoniku u periodu od 13. do 17. decembra 2022. godine, pod opštom temom „Sudski postupak – pravda i pravičnost“.

 

Ovogodišnjem skupu, koji tradicionalno predstavlja jedno od najvećih i najznačajnijih pravnih savetovanja u regionu, prisustvovala je i delegacija Sokoja koju su činili direktor Sokoja, Dejan Manojlović i šef Službe za međunarodne pravne poslove, Pavle Pavičić. Od posebnog je značaja okolnost da je Sokoj, uz praćenje predavanja o tekućim temama, aktivno učestvovao na Konferenciji, javno prezentujući naučni rad „Pravo autora na posebnu naknadu – opšti okvir u pravu EU, komparativni pregled i stanje u Republici Srbiji“, koji je Pavičić napisao u koautorstvu sa dr Urošem Ćemalovićem (Institut za evropske studije). Rad je prihvaćen u okviru IV katedre – Pravo na intelektualnu tvorevinu, sekcija Prava intelektualne svojine, te objavljen u zborniku ovogodišnjih radova, koji će naknadno biti dostupan i na sajtu Kopaoničke škole.

 

Predmet prezentovanog rada predstavlja jednu veoma aktuelnu temu u oblasti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, kroz prizmu zakonodavstva EU i prikaz praktičnih rešenja u državama članicama, a uz istorijskopravni osvrt na Republiku Srbiju. U doprinosu zaključku Sekcije, pre svega imajući u vidu decenijski status i višegodišnju inertnost instituta posebne naknade na domaćem terenu nasuprot stepenu razvoja relevantne međunarodne prakse, nedvosmisleno je zaključeno da postoji jasna i hitna potreba da se domaći propis i praksa unaprede. Uspostavljanje savremenog i efikasnog sistema posebne naknade od velikog je značaja za autore, interpretatore i ostale nosioce autorskog i srodnih prava; analogno tome, neadekvatna i zastarela rešenja svake godine umanjuju prihode stvaralaca čija se dela masovno i bez njihove dozvole umnožavaju. U ovom smislu, aktivno i pravovremeno delovanje državnog faktora, najpre Vlade i Zavoda za intelektualnu svojinu kao nadležnog organa, kao i solidarni angažman organizacija za kolektivno ostvarivanje prava od presudne je važnosti.

 

sokojAsset 2

SOKOJ NA KOPAONIČKOJ ŠKOLI PRIRODNOG PRAVA – SLOBODAN PEROVIĆ

SOKOJ NA KOPAONIČKOJ ŠKOLI PRIRODNOG PRAVA – SLOBODAN PEROVIĆ