Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

P O Z I V

za prijavu za podsticaj muzičkom stvaralaštvu

U skladu sa odredbom 13.6.1.1 Plana raspodele, članom 15. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz Fonda za kulturna davanja, kao i odlukom Upravnog odbora od 31.1.2024. godine, Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije (u daljem tekstu: Sokoj), poziva autore koji su članovi Sokoja i žele da ostvare pravo na podsticaj, da u periodu počev od 9.2.2024. godine, zaključno sa danom 9.3.2024. godine, izvrše prijave svojih dela koja pripadaju kategorijama:

  • etno-muzike i preradama tradicionalne muzike; i
  • duhovne (sakralne, odnosno svete) muzike.

Prijave dela koja pripadaju navedenim kategorijama vrše se isključivo popunjavanjem onlajn formulara kojem možete pristupiti na ovom linku.

Prijave pristigle posle utvrđenog roka, kao i one koje nisu dostavljene na uredno popunjenom formularu, neće biti uzete u razmatranje.

O blagovremenim i urednim prijavama odlučuje Komisija koju čine članovi komisije za serioznu/umetničku i džez muziku i komisije za narodnu, rok i popularnu muziku. Na odluku Komisije o prijavi, autor koji je podneo prijavu, može uložiti prigovor Savetu autora u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Savet autora u obavezi je da donese odluku u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Odluka Saveta autora je konačna.

Napomene:

Na podsticaj muzičkom stvaralaštvu primenjuju se pravila propisana Planom raspodele i Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz Fonda za kulturna davanja.

Pravo na prijavu po ovom Pozivu imaju živi autori koji su članovi Sokoja čija dela spadaju u kategorije: etno-muzike i prerade tradicionalne muzike i duhovne (sakralne, odnosno svete) muzike. U tom smislu, Poziv za prijavu za podsticaj muzičkom stvaralaštvu se isključivo odnosi na autore čija dela spadaju  u navedene kategorije, dok se ovaj Poziv ne odnosi na autore i njihova dela koja pripadaju drugim muzičkim kategorijama. Ukoliko autor u svom opusu ima dela koja pripadaju različitim kategorijama, prijavu za podsticaj muzičkom stvaralaštvu može podneti samo za dela koja pripadaju kategorijama na koja se Poziv odnosi.

Jednom izvršena prijava koju je prihvatila Komisija, važi za sve buduće obračunske periode i nije potrebna ponovna prijava za isto delo.

Ovaj Poziv za prijavu za podsticaj muzičkom stvaralaštvu se odnosi na obračunski period za 2023. godinu.

Kontakt adresa za sve dodatne informacije je: dokumentacija@sokoj.rs

sokojAsset 2