Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Podsećamo članove Sokoja da je 1. mart 2021. godine datum zaključenja celokupne dokumentacije za raspodelu naknade za 2020. godinu. Pozivamo Vas da izvršite prijavu svojih novih dela. Listu neprijavljenih dela koja su povezana sa Vašim autorstvom prema podacima o korišćenju možete preuzeti na Portalu za članove, na internet strani Sokoja.

Dela možete prijaviti onlajn, putem Portala za članove uz prethodno zaključivanje Ugovora za elektronsku prijavu dela ili putem obrasca Prijave dela, koje možete preuzeti na internet stranici  Sokoja www.sokoj.rs na strani Obrasci za autore https://www.sokoj.rs/obrasci/

Odštampane i popunjene obrasce možete poslati na  adresu Sokoja, Mišarska 12-14, 11000 Beograd ili predati na prijavnici Sokoja. Ukoliko nemate mogućnost štampanja obrasca, prazne obrasce možete preuzeti na prijavnici.

Muzičko delo prijavljuje kompozitor dela, s tim da delo sa tekstom (muzičko delo sa rečima) može prijaviti samo uz pisanu saglasnost autora teksta odnosno nosilaca prava na tekstu.

Autor teksta muzičkog dela može prijaviti delo samo uz pisanu saglasnost kompozitora na delu odnosno nosilaca prava na kompoziciji dela.

Autor odnosno drugi nosilac prava može prijaviti i tuđe delo ako je Sokoju dostavio odgovarajuću dokumentaciju (ugovor ili rešenje o nasleđivanju) kojom dokazuje da ostvaruje imovinska prava na delu.

Podnosilac prijave dela odgovara Sokoju i drugim autorima i nosiocima prava za štetu koja može nastati zbog netačne ili nepotpune prijave.

Napominjemo, da je zbog epidemiološke situacije nemoguće obezbediti popunjavanje obrazaca u prostorijama Sokoja, pa apelujemo da dela prijavite putem Portala.

Više detalja možete pročitati na našem sajtu  stranici u nastavku

https://www.sokoj.rs/autori/clanstvo-u-sokoju/.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem mejla dokumentacija@sokoj.rs.

sokojAsset 2

POZIV ČLANOVIMA SOKOJA DA IZVRŠE PRIJAVU NEPRIJAVLJENIH DELA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI