Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОБАВЕШТЕЊЕМ ЧЛАНОВИМА СОКОЈА

На сајту Сокоја – Организације музичких аутора Србије дана 3. октобра 2023. године објављено је обавештење члановима Сокоја у вези са специфичном ситуацијом која се тиче издавања дозвола за снимање и коришћење музичких ауторских дела.

Имајући у виду да је објављено обавештење изазвало недоумице код аутора, у смислу да Сокој на себе преузима више права него што има у складу са Законом о ауторском и сродним правима (ЗАСП), као и својом дозволом, Стручна служба Сокоја има обавезу да да додатно појашњење и да увери ауторе да на себе преузима само оне надлежности које су је поверене ЗАСП-ом, дозволом добијеном за обављање своје делатности од стране Завода за интелектуалну својину (ЗИС), као и уговорима закљученим са својим члановима.

Наиме, ЗАСП је предвиђено да аутори на индивидуалан начин, дакле лично, а не преко Сокоја, остварују своја права у случају прилагођавања, приређивања, аранжирања или друге измене дела (нпр. у форми кавера или некој другој могућој форми) путем личноправног овлашћења прописаног у члану 17 ЗАСП.

Тако по овом члану ЗАСП аутор има искључиво право да штити интегритет свог дела, и то нарочито: 1) да се супротставља изменама свог дела од стране неовлашћених лица; 2) да се супротставља јавном саопштавању свог дела у измењеној или непотпуној форми, водећи рачуна о конкретном техничком облику саопштавања дела и доброј пословној пракси; 3) да даје дозволу за прераду свог дела.

Ауторима је истовремено обезбеђена двострука заштита када је у питању измена, прилагођавање или прерада дела, и то кроз механизам члана 31 ЗАСП. Што значи да је и ово право аутора дато искључиво њима и они га остварују на индивидуалан начин, а не преко Сокоја.

То потврђује одредба члана 31 ЗАСП у којој се каже да аутор има искључиво право да другоме дозволи или забрани прилагођавање, превођење, аранжирање и друге измене дела.

На крају и тзв. ‘синхронизацијска права’, односно ситуација када долази до уградње музичког дела у аудиовизуелно дело, када, могуће је, долази до одређених измена, прилагођавања и прераде музичког дела, аутори остварују на индивидуалан начин, јер се по ранијем мишљењу ЗИС-а, оваква права не могу остваривати од стране Сокоја, јер Сокој нема дозволу да колективно остварује таква права.

Потреба да се Управни одбор обрати чланству Сокоја настала је због очигледне злоупотребе појединих лица, паблишера и истовремено чланова Сокоја, који су своје паблишерске уговоре са појединим члановима Сокоја искористили на недозвољен начин, покушавајући да остваре права и овлашћења, која им тим уговорима нису, или нису могла бити пренета.

Права на различите врсте коришћења које је аутор на искључив начин пренео Сокоју уговором о искључивом уступању имовинскоправних овлашћења остају у надлежности Сокоја и Сокој је једини који их реализује, на начин да врши наплату таквих коришћења. Реч је о коришћењима која се уобичајено остварују колективним путем, пре свега због масовности оваквих врста коришћења, где би било немогуће да се за свако коришћење издаје индивидуална дозвола (емитовање, реемитовање, јавно саопштавање, јавно извођење, умножавање и стављање дела у промет, интерактивно чињење дела доступним јавности и друга коришћења утврђена међусобним уговором Сокоја са ауторима).

Надамо се да су додатна појашњења отклонила све претходне недоумице.

                                                                                                                                                                Стручна служба Сокоја

sokojAsset 2