Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Na redovnoj sednici održanoj 28. maja 2023. godine u Velikoj sali u Privrednoj komori Srbije, učestvovao je 101 član aktuelnog saziva Skupštine Sokoja.

Velikom većinom glasova potvrđene su sve odluke donete na elektronskim sednicama Skupštine Sokoja za vreme pandemije korona virusa.

Većinskim brojem glasova usvojeni su izveštaji o radu organa Sokoja, kao i revizorski, godišnji izveštaj o poslovanju Sokoja za 2022. godinu, izveštaj o sredstvima izdvojenim za kulturne namene i za unapređenje zdravstvenog i socijalnog statusa članova Sokoja, kao i finansijski plan za 2023. godinu, što omogućava da se izvrši raspodela tantijema članovima za reparticionu 2022. godinu i normalno funkcionisanje Sokoja u 2023, kao i realizaciju projekata koji su konkurisali za sredstva iz Fonda za kulturna davanja.

Usvojen je i predlog izmena i dopuna Plana raspodele, koji je izradio i predložio Savet autora tokom prve polovine 2023. godine. Usvojene izmene Plana raspodele doprineće usaglašavanju ovog dokumenta sa važećim Statutom Sokoja, preciziranje pojedinih odredbi, konkretizaciji pojedinih procesa, te obuhvatanju novih situacija koje su se pojavile u praksi.

Pored usvanjanja predloga za izbor ovlašćenog revizora, koji će inovativnim alatima proveravati poslovanje Sokoja tokom 2023. godine, doneta je i odluka o prenošenju izdvojenih sredstava koja nisu bila raspodeljena tokom 2022. godine, u Fond za kulturna i socijalna davanja za 2023. godinu, kao i odluku o načinu raspodele sredstava koja nisu, u periodu od pet godina od dana završetka godine u kojoj su korišćena autorska dela, raspodeljena i isplaćena nosiocima prava. Takođe, doneta je i odluka o odobravanju zajmova Glumačkoj organizaciji Srbije.

Na prezentaciji je predstavljen projekat s ciljevima dugoročnog i stabilnog obezbeđenja informatičkih uslova za obavljanje delatnosti Sokoja, digitalizacije i automatizacije poslovnih procesa, tehničkih unapređenja i organizacionog uređenja, kao i obezbeđenja uslova za dalji razvoj i realizaciju novih servisa namenjenih autorima.

Predstavljen je Gantov dijagram projektnih aktivnosti, a kao rezultat dosadašnjeg razvoja projekta novog IS, prikazan je Portal za monitoring, eSokoj platforma sa novim standardima i komponentama zasnovana na veb rešenjima.

Podsećamo članove Sokoja da se sa svim dokumentima i odlukama sa sednice Skupštine mogu upoznati preko portala za autore, u okviru sajta Sokoja.

Zahvaljujemo svim članovima aktuelnog saziva Skupštine na aktivnom radu i učešću u diskusiji.

Foto: Nenad Đurđević

sokojAsset 2

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA AKTUELNOG SAZIVA SKUPŠTINE SOKOJA

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA AKTUELNOG SAZIVA SKUPŠTINE SOKOJA