Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

sokojAsset 2

SOKOJ IZDAVAČI

Ako ste izdavač , u obavezi ste da sa Sokojem zaključite Ugovor o neisključivom ustupanju prava na umnožavanje i stavljanje primeraka muzičkih dela iz repertoara Sokoja u promet i da prijavite celokupan snimljeni repertoar.

Vaša obaveza, kao izdavača, je da nam kvartalno dostavljate izveštaj o prodaji nosača zvuka.

Ako ste, kao izdavač, i nosilac autorskog prava u obavezi ste da zaključite sa Sokojem ugovor o isključivom ustupanju autorsko pravnih ovlašćenja.

Na našem sajtu možete preuzeti formulare ugovora i prijava:

Obrazac za popis dela i izveštaj o prodaji nosača zvuka

SPORAZUM O TARIFI NAKNADA KOJE SOKOJ NAPLAĆUJE PO OSNOVU UMNOŽAVANJA I STAVLJANJA PRIMERAKA MUZIČKIH DELA U PROMET

Sporazum o tarifi naknada koje Sokoj naplaćuje po osnovu umnožavanja i stavljanja primeraka muzičkih dela u promet objavljen je u Službenom glasniku RS, broj 5/2020 od 22. januara 2020. godine. Sporazum o tarifi zaključen sa Unijom diskografa Srbije kao reprezentativnim udruženjem diskografa/izdavača, stupio je na snagu 30. januara, a primenjuje se od 1. februara 2020. godine.

* Napomena:
Molimo Vas da preuzete obrasce popunite na računaru uz pomoć programa MS Word ili Adobe Acrobat / Adobe Acrobat Reader. Popunjene obrasce odštampate na laserskom štampaču, potpišete i dostavite lično ili poštom Servisu autora.
Za sve dodatne informacije, možete da kontaktirate Servis autora, telefon: (+381 11) 4022 444 (izborom opcije broj 1).