Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije

K O N K U R S

za dodelu  sredstava iz Fonda za kulturna davanja u cilju finansiranja i sufinansiranja projekata iz oblasti domaćeg muzičkog stvaralaštva

Predmet konkursa su projekti koji imaju za cilj stimulisanje, promovisanje i čuvanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova, koji su zaštitu prava poverili Sokoju – Organizaciji muzičkih autora Srbije. Prednost imaju projekti koji uključuju dela više autora.

Konkurs se raspisuje na osnovu člana 34. a u skladu sa članom 55. Statuta Sokoja, prema kriterijumima predviđenim članom 13.6. Plana raspodele. Projekti moraju da budu realizovani i opravdani do 31. decembra 2024. godine. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu Politika i na sajtu Sokoja: www.sokoj.rs

Oblasti i kriterijumi koji su konkursom obuhvaćeni:

Pravo učešća na konkursu imaju:

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači i drugi korisnici repertoara koji ne izvršavaju zakonske obaveze prema Sokoju.
Ansambli mogu konkurisati samo ukoliko imaju status pravnog lica.

Napomene: Odobrena sredstva se uplaćuju isključivo na račun podnosioca projekta;

Podnosilac projekta koji preuzme odobrena sredstva, ne može da podnese Upravnom   odboru molbu za prenamenu sredstava i promenu programa osim u slučaju više sile (požar, poplava, zemljotres, epidemija, bolest, vanredno stanje i sl.).

Podnosilac projekta dužan je da popuni onlajn (ili online) formular – konkursnu prijavu  i tom prilikom, prateći uputstva koja će dobiti odmah nakon podnete onlajn (online) prijave, potrebno je da dostavi:

Prijave uz koje nije priložena tražena dokumentacija smatraće se nepotpunim i neće biti uzete u razmatranje.Takođe, neće se razmatrati  prijave pristigle posle utvrđenog roka, kao i one koje nisu u skladu sa uslovima konkursa. Na predlog Upravnog odbora, konačnu odluku o izboru projekta donosi Skupština Sokoja. Ne postoji obaveza vraćanja materijala podnetog uz prijavu.

Konkursna prijava (popunjen formular) i priložena dokumentacija, mogu se podnositi isključivo popunjavanjem  onlajn (online) formulara, na sajtu Sokoja.

Poslednji dan za popunjavanje konkursnih prijava i prilaganje propratne dokumentacije je 8. mart 2023. godine do ponoći.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je:

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je:
Svetlana Slavnić,
tel: 011/4033-144, mob: 064/8051840,
imejl: svetlana.slavnic@sokoj.rs

sokojAsset 2

K O N K U R S

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI