Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije
K O N K U R S
za dodelu sredstava iz Fonda za kulturna davanja u cilju finansiranja i sufinansiranja projekata
iz oblasti domaćeg muzičkog stvaralaštva

PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa su projekti koji imaju za cilj stimulisanje, promovisanje i čuvanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova, koji su zaštitu prava poverili Sokoju – Organizaciji muzičkih autora Srbije. Prednost imaju projekti koji uključuju dela više autora.

Konkurs se raspisuje na osnovu člana 34. a u skladu sa članom 55. Statuta Sokoja, prema kriterijumima predviđenim članom 13.6.1.2. Plana raspodele. Projekti moraju da budu realizovani i opravdani do 31. decembra 2025. godine. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu Politika i na sajtu Sokoja: www.sokoj.rs

CILj KONKURSA

Cilj konkursa je razvoj muzičke kulture kroz podršku projektima koji imaju za cilj podsticaj, promovisanje i čuvanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova, koji su zaštitu prava poverili Sokoju.

Projekti od značaja za razvoj muzičke kulture koji su obuhvaćeni konkursom:

 • programi i radionice u okviru kojih se stvaraju muzička autorska dela (muzičko stvaralaštvo);
 • koncertno izvođenje (podsticaj koncertnog izvođenja domaćih muzičkih dela);
 • muzičke manifestacije (organizovanje festivala, priredbi, tribina posvećenih novim delima i naučnih skupova čija je tematika od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo, savremeno i tradicionalno i sl.);
 • izdavačka delatnost u oblasti muzike (izdavanje kompakt diskova, digitalnih izdanja, objavljivanje partitura od značaja za muzičku kulturu, objavljivanje analitičkih studija i stručnih muzikoloških publikacija koje se bave i koje su od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo i sl.).
 • učestvovanje muzičkih reprezentativnih udruženja registrovanih u Republici Srbiji u radu međunarodnih krovnih muzičkih autorskih organizacija, kroz članstvo, seminare, sastanke, pretplatu na inostrane muzičke časopise i sl.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju:

 • pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije, koja postoje najmanje 1 godinu,
 • fizička lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije ili državljanstvom Republike Srbije
 • udruženja muzičkih autora registrovana na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju uslov reprezentativnosti, mogu konkurisati za projekte učestvovanje udruženja u radu međunarodnih krovnih muzičkih autorskih organizacija, kroz članstvo, seminare, sastanke, pretplatu na inostrane muzičke časopise i sl.

PRAVO UČEŠĆA NEMAJU          

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači i drugi korisnici repertoara koji ne izvršavaju zakonske obaveze prema Sokoju kao ni ansambli koji nemaju status pravnog lica.

KRITERIJUMI

Kriterijumi za ocenu i izbor projekta za dodelu sredstava za kulturna davanja su:

 • usklađenost projekta sa ciljevima i prioritetima konkursa;
 • kvalitet i inovativnost projekta;
 • posedovanje neophodnih resursa za realizaciju projekta;
 • umetnički odnosno stručni potencijali za realizaciju projekta;
 • usklađenost plana projektne aktivnosti sa finansijskim planom;
 • uključenost više izvora finansiranja za realizaciju projekta predstavlja prednost;
 • uključenost dela više domaćih autora u projektu predstavlja prednost.

Kriterijumi za ocenu i izbor projekta za dodelu sredstava udruženjima muzičkih autora su:

 • reputacija međunarodne organizacije čiji je udruženje član;
 • mogućnost predstavljanja domaćeg muzičkog stvaralaštva u međunarodnoj organizaciji;
 • mogućnost učestvovanja na seminarima, sastancima i drugim događajima u međunarodnoj organizaciji;
 • mogućnost pretplate na inostrane muzičke časopise.

PRIJAVA NA KONKURS       

Podnosilac projekta dužan je da popuni onlajn (ili online) formular – konkursnu prijavu  i tom prilikom, prateći uputstva koja će dobiti odmah nakon podnete onlajn (online) prijave, potrebno je da dostavi:

 • radnu biografiju ili referentne podatke o instituciji koja konkuriše;
 • relevantnu preporuku (za podnosioca projekta koji prvi put konkuriše preporuka je obavezna);
 • pismenu izjavu da je obavestio autora/nosioce autorskog prava o iskorišćavanju muzičkog dela koje je sadržano u projektu, ukoliko se radi o koncertnom izvođenju i/ili izdavačkoj delatnosti;
 • pismenu dozvolu autora/nosioca autorskog prava za iskorišćavanje muzičkog dela koje je sadržano u projektu, ukoliko se delo u okviru projekta prvi put saopštava javnosti (dozvola za objavljivanje dela) ili se delo koristi u izmenjenom i/ili prerađenom obliku (dozvola za izmenu i/ili preradu dela);
 • demo snimak projekta ukoliko je u pitanju vrsta projekta koja podrazumeva zvučno beleženje muzike;
 • snimke dela koja su obeležila dosadašnji rad podnosioca projekta;
 • dokaz o izmirenim dospelim obavezama prema Sokoju zaključno sa 31.12. godine koja prethodi godini za koju se dodeljuju sredstva (odnosi se na korisnike repertoara Sokoja);
 • dokaz o reprezentativnosti udruženja muzičkih autora (kada su podnosioci projekta domaća reprezentativna udruženja muzičkih autora).

NAPOMENA

Odobrena sredstva se uplaćuju isključivo na račun podnosioca projekta;

Podnosilac projekta koji preuzme odobrena sredstva, ne može da podnese Upravnom odboru molbu za prenamenu sredstava i promenu programa osim u slučaju više sile (požar, poplava, zemljotres, epidemija, bolest, vanredno stanje i sl.).

NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Konkursni formular može se popuniti na sajtu Sokoja: www.sokoj.rs

Prijave uz koje nije priložena tražena dokumentacija smatraće se nepotpunim i neće biti uzete u razmatranje.Takođe, neće se razmatrati prijave pristigle posle utvrđenog roka, kao i one koje nisu u skladu sa uslovima konkursa. Na predlog Upravnog odbora, konačnu odluku o izboru projekta donosi Skupština Sokoja. Ne postoji obaveza vraćanja materijala podnetog uz prijavu.

Konkursna prijava (popunjen formular) i priložena dokumentacija, mogu se podnositi isključivo popunjavanjem  onlajn (online) formulara, na sajtu Sokoja.

VREME TRAJANjA KONKURSA

Poslednji dan za popunjavanje konkursnih prijava i prilaganje propratne dokumentacije je 9. mart 2024. godine do ponoći.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je:

Svetlana Slavnić, tel: 011/4033-144, mob: 064/8051840, imejl: svetlana.slavnic@sokoj.rs

sokojAsset 2