Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

 Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije

K O N K U R S

za dodelu  sredstava iz Fonda za kulturna davanja u cilju finansiranja i sufinansiranja projekata iz oblasti domaćeg muzičkog stvaralaštva

Predmet konkursa su projekti koji imaju za cilj stimulisanje, promovisanje i čuvanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova, koji su zaštitu prava poverili Sokoju – Organizaciji muzičkih autora Srbije. Prednost imaju projekti koji uključuju dela više autora. Konkurs se raspisuje na osnovu člana 34. a u skladu sa članom 55. Statuta Sokoja, prema kriterijumima predviđenim članom 13.6. Plana raspodele. Projekti moraju da budu realizovani i opravdani do 31. decembra 2023. godine. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu Politika i na sajtu Sokoja: www.sokoj.rs

Oblasti i kriterijumi koji su konkursom obuhvaćeni:

–               muzičko stvaralaštvo (stimulacija domaćeg muzičkog stvaralaštva);

–               koncertno izvođenje (stimulacija koncertnog izvođenja domaćeg stvaralaštva);

–               muzičke manifestacije (organizovanje festivala/koncerata, tribina posvećenih novim delima i naučnih skupova čija je tematika od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo, savremeno i tradicionalno i sl.);

–               muzičko izdavačka delatnost (izdavanje kompakt diskova, digitalnih izdanja,  objavljivanje partitura od značaja za muzičku kulturu, objavljivanje analitičkih studija i stručnih muzikoloških publikacija koje se bave i koje su od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo i sl.).

Pravo učešća na konkursu imaju:

–     pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije, koja postoje najmanje 2 godine i imaju iskustvo i kapacitet za realizaciju programa za koji podnose prijavu i

–     fizička lica sa državljanstvom na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači i drugi korisnici repertoara koji ne izvršavaju zakonske obaveze prema Sokoju.

Ansambli mogu konkurisati samo ukoliko imaju status pravnog lica.

Napomena: Odobrena sredstva se uplaćuju isključivo na račun podnosioca projekta.

Podnosilac projekta dužan je da popuni onlajn (ili online) formular – konkursnu prijavu  i tom prilikom, prateći uputstva koja će dobiti odmah nakon podnete onlajn (online) prijave, potrebno je da dostavi:

–               radnu biografiju ili referentne podatke o instituciji koja konkuriše;

–               relevantnu preporuku (za podnosioca projekta koji prvi put konkuriše preporuka je obavezna);

–               pismenu izjavu da je obavestio autora/nosioce autorskog prava o iskorišćavanju muzičkog dela koje je sadržano u programu/projektu, ukoliko se radi o koncertnom izvođenju;

–               saglasnost autora/nosilaca autorskog prava o iskorišćavanju muzičkog dela, ukoliko se radi o izdavačkoj delatnosti.

Konkursni   formular može se  popuniti na  sajtu Sokoja: www.sokoj.rs

Prijave uz koje nije priložena tražena dokumentacija smatraće se nepotpunim i neće biti uzete u razmatranje.Takođe, neće se razmatrati  prijave pristigle posle utvrđenog roka, kao i one koje nisu u skladu sa uslovima konkursa. Na predlog Upravnog odbora, konačnu odluku o izboru projekta donosi Skupština Sokoja. Ne postoji obaveza vraćanja materijala podnetog uz prijavu.

Konkursna prijava (popunjen formular) i priložena dokumentacija, mogu se podnositi isključivo popunjavanjem  onlajn (online) formulara, na sajtu Sokoja.

Poslednji dan za popunjavanje konkursnih prijava i prilaganje propratne dokumentacije je 04. mart 2022. godine do ponoći.

Kontakt osobe za sve dodatne informacije su: Svetlana Slavnić, tel: 011/4033-144, mob: 064/8051840, imejl: svetlana.slavnic@sokoj.rs

Marko Papović, tel:011/4033-166,mob:064/8051864, imejl: marko.papovic@sokoj.rs

sokojAsset 2

KONKURS FONDA ZA KULTURNA DAVANJA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI