SOKOJ

sokojAsset 2

sivapozadina УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА И ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

Политика приватности за кориснике интернет странице

https://www.sokoj.rs/

Сокој – Организација музичких аутора Србије, са седиштем у Београду, улица Мишарска 12-14, матични број: 07000413, ПИБ: 101600879 (у даљем тексту: „Сокој“ или „Руковалац“), а које има својство Руковаоца у смислу Закона о заштити података о личности („Службени гласник“, бр. 87/2018, у даљем тексту: ЗЗПЛ), односно као лице које организује и одговорно је за обраду података о личности, овим путем обавештава посетиоце интернет странице https://www.sokoj.rs/, чији се подаци обрађују (у даљем тексту: Посетиоци), о свим битним аспектима обраде података о личности у складу са важећом регулативом, а све како следи:

Уводне напомене:

Овом Политиком приватности уређује се прикупљање и обрада података у оквиру интернет странице Сокоја: https://www.sokoj.rs/. Интеракцијом и коришћењем било које функције интернет странице https://www.sokoj.rs/ или припадајуће под-странице, сматраће се да сте прочитали ову Политику приватности, да сте се упознали са свим њеним одредбама и да је без икаквих примедби, приговора и резерви прихватате.

Изрази употребљени у оквиру ове Политике имају значења прописана у ЗЗПЛ, а у случају потребе и другим законима који уређују специфичне односе, појаве, појмове и њихово значење.

Штриклирањем checkbox-a, односно кликом на дугме “Прихватам”, или другачије означеног дугмета са суштински истом функцијом, у pop-up прозору који се новим корисницима интернет странице https://www.sokoj.rs/ приказује приликом прве посете интернет страници, саматраће се активном, вољно учињеном радњом у циљу конституисања важећег правног основа за прикупљање и обраду података на начин и у сврхе описане у овој Политици приватности. Руковалац ће бити у могућности да докаже, путем електронског записа (log), или на други начин, да је лице на које се подаци односе учинило поменуту активну, вољну радњу којом је потврдило да је упознато и да се слаже са овом Политиком приватности.

Наведени електронски запис (log) сматраће се правно ваљаним и довољним доказом о датој сагласности, у смислу члана 15. став 1. ЗЗПЛ.

Ова Политика приватности може бити измењена у било које време, с тим да ће се учињена промена видно предочити на насловној интернет страници https://www.sokoj.rs/. У том случају, од лица на која се подаци односе затражиће се да дају нову сагласност за обраду личних података, сходно учињеним изменама ове Политике приватности.

Правила која регулишу прикупљање личних података путем Колачића (Cookies), биће представљена, у оквиру засебне Политике колачића. Правила која се односе на давање сагласности на Политику приватности у оквиру предвиђеног pop-up прозора, као и чување и доказна форма и снага електронског записа (log), али и начин измене и обавештавања лица на која се подаци односе о учињеним изменама, у потпуности ће се примењивати и на употребљене Колачиће.

За сва додатна питања која се односе на правила и одредбе ове Политике приватности, можете се обратити путем контакт форме: https://www.sokoj.rs/kontakt/ и/или слањем упита на адресу: Сокој – Организација музичких аутора Србије, ул. Мишарска 12-14, 11000 Београд.

 

Подаци Посетилаца које прикупља и обрађује Сокој:

Руковалац може прикупљати различите категорије података о личности, које се користе у различите сврхе и са различитим правним основом. Уобичајено, ради се о сету података који омогућава идентификацију лица чији се подаци обрађују, ступање у комуникацију са лицем чији се подаци обрађују или који су неопходни за пружање конкретне услуге на захтев тог лица, односно за испуњење законом прописаних обавеза Руковаоца, у шта спадају:

 • Име, презиме и e-mail адреса које је лице оставило приликом постављања упита у за то предвиђеној рубрици;
 • Oстали подаци које Посетилац својевољно подели кроз контакт поруку или у прилогу исте;
 • Подаци прикупљени електронским путем о идентификацији посетиоца (IP адреса и сл.);
 • Подаци прикупљени путем Kолачића које је Посетилац омогућио, односно са чијом употребом се сагласио, а који су описани у засебној Политици колачића.

Лични подаци прикупљају се само у мери у којој су неопходни за остваривање конкретне сврхе.

Сокој поседује налог на друштвеној мрежи Facebook: https://www.facebook.com/Sokoj/. На све податке које приликом Ваше посете прикупи наведена платформа, као и на све податке које својевољно оставите на друштвеној мрежи, примењују се, поред ове Политике приватности, и правила која је прописала наведена платформа (Terms / Privacy / Cookies и сл.). Сокој се не може сматрати одговорним за било који вид незаконите употребе личних података, учињен од стране компанија у чијем су власништву, односно под чијом се контролом налазе друштвене мреже. Политику приватности наведене платформе можете пронаћи на следећем линку: https://www.facebook.com/privacy/policy/.

На интернет страници Сокоја, постоје линкови ка интернет страницама Завода за Интелектуалну својину Републике Србије, Организације BIEM и Организације CISAC. За случај посете наведеним страницама, на податке Посетиоца се поред ове Политике приватности примењују и правила која су прописана за ове интернет странице са којима се Посетилац може упознати на страницама наведених институција/организација одабиром опција: Политика приватности и услови коришћења / Privacy Policy / Cookies и сл. Сокој није нити може бити одговорна за било који вид незаконите употребе личних података који је учињен од стране интернет страница трећих лица.

Правни основ обраде података:

Правни основ обраде личних података представља слободна и информисана сагласност лица на која се подаци односе, односно њихов пристанак за сврхе одређене у овој Политици приватности, у складу са чланом 12. став 1. ЗЗПЛ.

Обрада се може вршити ради извршавања обавеза из уговорног односа, односно припреме за закључење уговора. Руковалац, као уговорна страна, нуди различите врсте услуга правним лицима, предузетницима, физичким лицима, итд. У поступку закључења и извршавања обавеза из уговорног односа, Руковалац обрађује податке о личности. Такође ради остваривања својих права и обавеза, по основу делатности коју обавља и других послова и услуга које пружа, као и ради успостављања пословног односа, Руковалац прикупља и обрађује одређене податке о личности. Ово се посебно односи на слање упита путем контакт форме и назначених службених e-mail адреса истакнутих на интернет страници https://www.sokoj.rs/.

У посебним ситуацијама, прикупљање и обрада личних података може бити неопходна у циљу остваривања легитимних интереса Руковаоца или треће стране, под условима и ускладу са чланом 12. став 1. тачка 6. ЗЗПЛ. Пре прикупљања и обраде личних података лица на која се подаци односе на основу легитимних интереса Руковаоца или треће стране, уколико до тога дође, у складу са чланом 12. став 1. тачка 6. ЗЗПЛ, Руковалац ће спровести процену легитимног интереса на основу трипартитног теста, и то:

 • Тест сврхе (идентификовање легитимног интереса);
 • Тест неопходности (да ли је обрада података неопходна);
 • Тест балансирања (одмеравања легитимних интереса Руковаоца и лица на која се подаци односе).

Такође, у изузетним ситуацијама, обрада може бити базирана на обавези извршавања законских обавеза Руковаоца. Руковалац потпада под обавезе закона и других прописа, укључујући и ратификоване међународне конвенције, којима се ближе уређују активности организација за колективно остваривање ауторског права, као и удружења, те обављање послова и пружање услуга из ове делатности. Када прикупља податке ради испуњења правних обавеза, Руковалац то чини искључиво у мери у којој је то неопходно, а приступ подацима омогућен је само за то овлашћеним лицима и надлежним државним органима, у складу са законом.

Сврхе у које се користе подаци који се обађују:

Руковалац користи податке у различите сврхе које су увек уско везане за правни основ обраде. Тако, основна сврха директног прикупљања и обраде личних података лица на које се подаци односе је успостављање комуникације са ауторима, носиоцима права, корисницима Сокојевог репертоара и лицима која су заинтересована за остваривање контакта на њихов захтев. Руковалац обрађује податке о личности у циљу остваривања права и извршења обавеза које има на основу закона и других прописа, у сврху колективног остваривања ауторских права музичких аутора, у сврху пружања услуга које обавља, у сврху реализације уговорних обавеза, у сврху одржавања контакта са својим члановима, носиоцима права, корисницима, органима и организацијама, као и у сврхе анализе постигнутих пословних резултата, предикције будућих пословних резултата, те статистике и архивирања, у складу са законом. За све додатне сврхе обраде за којима се укаже потреба, лице на које се подаци односе биће обавештено о свим неопходним информацијама, пре започињања таквих радњи обраде, а сама обрада биће базирана на одговарајућем правном основу, у складу са законом.

Приступ подацима:

У зависности од правног основа и конкретне сврхе, приступ могу имати следеће категорије лица:

 • Овлашћена запослена лица у оквиру Сокоја у складу са својим радним дужностима и овлашћењима, односно сарадници са којима је закључен посебан уговор о сарадњи, уговор о стручном усавршавању и сл. Сва лица обавезна су да у погледу личних података поступају у складу са свим одредбама ЗЗПЛ у погледу сигурности обраде личних података;
 • Надлежни државни органи (Завод за интелектуалну својину Републике Србије, Пореска Управа, Министарство унутрашњих послова, инспекцијски и други органи управе, овлашћени контролни и регулаторни државни органи, надлежни судови и тужилаштва, итд.), ако имају одговарајуће овлашћење за приступ или другу врсту обраде података у складу са законом и то само у мери у којој је то предвиђено законом;
 • Лица која су у уговорном односу са Руковаоцем (Обрађивачи података) и којима се поверавају одређене радње обраде података, у складу са законом прописаним условима који се односе на безбедност информација, обавезу чувања тајности и уговорног уређења права и обавеза.
Заштита Посетиочевих података које Руковалац обрађује:

Посетилац има право да од Руковаоца:

 • затражи приступ својим подацима о личност,
 • захтева исправку или брисање својих података о личности или ограничавање обраде,
 • да приговори обради својих података,
 • да подаци лица на које се подаци односе буду пренети другим руковаоцима,
 • да се обратити надлежном органу – Поверенику за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности, у случају када сумња да постоји незаконита обрада,
 • друга права прописана важећом регулативом.
 • Поједина права (нпр. право на брисање), у одређеним ситуацијама могу бити подвргнута законом прописаним ограничењима, а коришћењем истих могу бити изазване различите правне последице, у складу са законом (нпр. немогућност даљег пружања одређених услуга, обавеза накнаде настале штете, итд.).
Начин заштите података:

Руковалац у оквиру своје пословне организације настоји да примењује највише могуће стандарде у области заштите података о личности, те примењује све неопходне организационе, техничке и кадровске мере, укључујући ту, али се не ограничавајући на:

 • техничке мере заштите,
 • контролу физичког приступа систему где су похрањени лични подаци,
 • контролу приступа подацима,
 • контролу преноса података,
 • контролу уноса података,
 • контролу доступности података,
 • остале мере информационе безбедности,
 • све остале мере које су неопходне за заштиту података о личности.

Сви обрађивачи и/или други примаоци података о личности су такође дужни да примењују све прописане мере заштите, ускладу са потписаним уговором са Руковаоцем и законом прописаним стандардима и обавезама.

Време чувања података:

Руковалац настоји да податке чува у периоду који је неопходан да се одређена, конкретна сврха обраде оствари, након чега се подаци бришу или чине непрепознатљивим (примена мера анонимизације). Конкретан период чувања, односно критеријуми на основу којих је могуће одредити исти, зависи од сврхе у које се лични подаци обрађују. Подаци прикупљени за потребе тзв. newsletter-а чувају се до повлачења дате сагласности за пријем ове врсте промотивних порука и обавештења, након чега се бришу или анонимизују. Подаци о ауторима, носиоцима права и корисницима чувају се у складу потребама колективног остваривања имовинских ауторских права због којег су и прикупљени, а најдуже до престанка тих права, односно престанка Сокоја да их остварује. Подаци прикупљени за потребе остваривања пословног контакта, на иницијативу лица на које се подаци односе, чувају се до повлачења сагласности за обраду ових података. Подаци прикупљени путем интернет претраживача и колачића, чувају се у роковима које предвиђају колачићи прихваћени од стране лица на које се подаци односе, а како је описано у Политици колачића Сокоја. Подаци прикупљени приликом реализовања пратећих услуга чувају се онолико колико је то потребно да се реализују уговорне обавезе, као и у адекватном периоду након престанка уговора ради спровођења пропратних радњи и евентуалних обавеза прописаних законом.

Комуникација:

У вези са питањима која се односе на обраду података о личности на интернет страници Сокоја, можете се обратити Сокоју путем контакт форме: https://www.sokoj.rs/kontakt/ и/или слањем упита на адресу: Сокој – Организација музичких аутора Србије, ул. Мишарска 12-14, 11000 Београд.

На упит Посетиоца одговорићемо у најкраћем могућем року, у зависности од комплексности самог упита, али свакако у року од 30 дана од дана обраћања лица на које се подаци односе, уз могућност продужења рока у посебним ситуацијама и уз пружено образложење, у складу са законом.

Додатне информације:

Подаци о личности прикупљени путем интернет странице https://www.sokoj.rs/, не износе се из Републике Србије, изузев приликом евентуалне употребе Колачића треће стране, за шта се Сокој не може сматрати одговорним. Сервери који се користе за трансфер података налазе се у оквиру земаља ЕЕА у којима је обезбеђен примерени ниво заштите личних података. Уколико се у изузетним случајевима трансфер података буде обављао преко сервера изван ЕЕА, за такав трансфер података вршиће се уз примењивање одговарајућих мера заштите, у складу са законом.

У случају потребе да се лични подаци изнесу у другу државу, односно ван територије Републике Србије, пренос ће бити учињен у складу са свим правилима које прописује ЗЗПЛ, а у складу са ситуацијом и потребом, примениће се стандардне уговорне клаузуле прописане од стране Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Давање података од стране лица на која се подаци односе није законска, нити уговорна обавеза, приликом коришћења могућности које пружа интернет страница. Недавање тражених података као последицу може повући једино немогућност успостављања траженог контакта, неопходног за даљу комуникацију на овај начин, односно немогућност коришћења услуга које су доступне путем интернет странице https://www.sokoj.rs/. Приликом обраде података који су прикупљени преко интернет странице, Сокој као Руковалац, не користи било какво аутоматизовано доношење одлука, нити профилисање лица на које се подаци односе.

Интернет страница Руковаоца користи скрипту WordFence, ради заштите интегритета мреже и информација које се налазе на интернет страници. У случају да интернет страница Руковаоца буде предмет покушаја превеликог броја приступа са исте IP адресе, или се на други начин интернет страници покуша приступити у циљу угрожавања њеног интегритета и на други противправан начин са недопуштеном сврхом, наведена скрипта прикупља одређене податке који се могу сматрати личним подацима лица које страници покушава да противправно приступи. У ове податке спадају IP адреса, подаци о геолокацији, hostmail и време покушаја приступа. Правни основ за овакву врсту обраде података је легитимни интерес Руковаоца, односно заштита интернет странице Сокоја и података који се на њој налазе, а сврха обраде је спречавање и онемогућавање даљих напада на стабилност и интегритет интернет странице. Прикупљени подаци могу бити прослеђени и надлежним државним органима ради обављања послова у њиховој надлежности. WordFence не прикупља личне податке од корисника који интернет старницу користе на уобичајен начин. За више информација о функционисању WordFence-а, можете погледати доступне документе на интернет страници: https://www.wordfence.com/. Лице чији су подаци прикупљени задржава права гарантована ЗЗПЛ и овом Политиком приватности, с тим да истом, имајући у виду сврху обраде личних података, поједина права могу бити ограничена у складу са законом.

 

Донето дана: 27.11.2023. године

Политика колачића интернет странице

https://www.sokoj.rs/

Опште информације:

Ова Политика колачића („Политика“) односи се на интернет страницу: https://www.sokoj.rs/ која је у власништву и којом управља Сокој – Организација музичких аутора Србије, са седиштем у Београду, улица Мишарска 12-14, матични број: 07000413, ПИБ: 101600879 (у даљем тексту: „Сокој“). Приступом и коришћењем наведене интернет странице пристајете на употребу колачића, на начин описан у овој Политици.

Сокој задржава право да повремено мења ову Политику. Ако постоје било какве значајне измене у овој Политици, корисници ће бити обавештени путем интернет странице https://www.sokoj.rs/. Препоручујемо сваком посетиоцу ове интернет странице да приликом сваког прситупа истој прегледа услове Политике како би сазнали најновије информације о истој, и упознали се о евентуалин изменама и ажурирањима. Сваки послетилац интернет странице https://www.sokoj.rs/ у сваком тренутку може потпуно да одбије прихватање колачића тако што ће на одговарајићи начин подесити интернет претраживач који користи.

Услови и дефиниције које се користе у Политици приватности имају исто значење и у овој Политици.

Вашим даљим коришћењем интернет странице https://www.sokoj.rs/, као и било којих њених подстраница, сервиса и припадајућих делова, сматраће се да сте дали вашу сагласност, да прихватате и да сте се упознали са правилима ове Политике.

Колачићи (Cookies):

Колачићи су мале текстуалне датитеке које се чувају у Вашем интернет претраживачу (browser) и које шаљу информације о интернет локацијама са којих сте дошли на интернет страницу https://www.sokoj.rs/, као и о кретању кроз исту. Колачићи омогућвају интернет страници или одређеној трећој страни да Вас препозна као посетиоца (не као специфично одређеног појединца). Колачићи се могу користити у сврхе омогућавања одређених функција, пружања аналитичких података, чувања подешавања, омогућавања приказа огласних порука, итд. Прикупљање ових информација помаже Сокоју да побољша претрагу и унапреди функционисање интернет странице https://www.sokoj.rs/.

Колачићи могу бити привремени (колачићи одређене сесије) или трајни колачићи. Привремени колачићи истичу и бришу се аутоматски када затворите интернет претраживач. Трајни колачићи остаће снимљени одређено време, док не истекну, односно док их не обришете из интернет претраживача који користите, тако што ћете на свом интернет претраживачу одбацити подешавања свих или неких колачића. Датуми истека, односно трајања су наведени у самим колачићима.

Колачићи које користи https://www.sokoj.rs/
 • Колачић „_ga“: припада аналитичком типу колачића и повезан је са Google Tag Manager, региструје јединствени ID корисника и генерише статистичке податке о начину на који посетилац користи интернет страницу. Трајање овог колачића износи 2 године.
 • Колачић _gid“: припада аналитичком типу колачића и повезан је са Google Universal Analitics и користи се за идентификацију корисника у статистичке сврхе. Чува и ажурира податке за сваку страницу у оквиру интернет странице коју корисник посети. Трајање овог колачића износи 1 дан.
 • Колачић „_gat“: припада аналитичком типу колачића и повезан је са Google Universal Analitics, према документацији која се користи за регулисање брзине захтева – ограничавање прикупљања података на интернет страницама са високим прометом. Трајање овог колачића износи 1 минут.

Више информација о наведеним колачићима можете пронаћи овде.

Сврха колачића:

Аналитички колачићи су колачићи који прате информације о томе како се интернет страница користи, у циљу побољшања перформанси. Такође, ови колачићи се могу користити за тестирање нових функција, страница или могућности и увида у то како посетиоци реагују на новитете. Колачићи аналитике могу бити “колачићи прве стране” или “колачићи треће стране”.

Када приступите интернет страници, Сокој може сместити неке од колачића у Ваш интернет претраживач, уколико то омогућите. Неки колачићи користе се само уколико користите одређене могућности интернет странице, односно уколико одаберете одређена подешавања, док се неки колачићи могу користити дужи временски период.

Колачићи не прикупљају личне податке и информације о појединцима. Сви преузети подаци су аналитичке и збирне природе.

Последице неприхватања колачића:

Ако не желите да допустите неке одређене врсте колачића или колачиће генерално, можете променити подешавања Вашег интернет претраживача (browser-а) како бисте избрисали колачиће који су већ постављени и одбили прихватање нових колачића. Више информација о наведеним опцијама потражите у одељку “Помоћ” или “Подешавања” вашег интернет претраживача. Имајте у виду да, уколико обришете колачиће или их не прихватите, постоји могућност да нећете моћи да користите све функције интернет странице које су доступне, као и да сачувате своја подешавања, те да интернет страница https://www.sokoj.rs/ можда неће бити правилно приказана.

Укључивање/искључивање колачића уз помоћ интернет претраживача:

Google Chrome

Кликните иконицу кључа на траци са алаткама претраживача: изаберите Подешавања > кликните „Прикажи напредна подешавања“ > у одељку „Приватност“ кликните на дугме „Подешавања садржаја“. Да бисте омогућили колачиће у одељку „Колачићи“, изаберите „Допусти постављање локалних података“, то ће омогућити и колачиће прве и треће стране. Да бисте дозволили само колачиће прве стране изаберите „Блокирај све колачиће треће стране без изузетка“. Да бисте онемогућили колачиће, у одељку „Колачићи“ изаберите „Блокирај веб локације у подешавању било каквих података“. Имајте на уму да у Google Chrome-у постоје различити нивои омогућавања и онемогућавања колачића. Више информација о осталим подешавањима колачића који се нуде у Google Chrome-у потражите на следећој страници: https://support.google.com/?hl=sr&ansver=95647

 

Microsoft Internet Explorer

Кликните на „Алатке“ на врху прозора прегледача и одаберите „Internet Options“ > у прозору опција идите на картицу „Privacy“. Да бисте омогућили колачиће подесите клизач на „Средње“ или испод. Да бисте онемогућили колачиће померите клизач на врх како бисте блокирали све колачиће. Имајте у виду да у Explorer-у постоје разни нивои омогућавања и онемогућавања колачића. За више информација о осталим подешавањима колачића у програму Internet Explorer погледајте следећу страницу компаније Microsoft: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies.

 

Microsoft Edge

Кликните на дугме “Више радњи” на алатној траци и изаберите Подешавања > пронађите Прикажи напредна подешавања и кликните на ту опцију > у одељку „Колачићи“ изаберите “Не блокирај колачиће (подразумевано)”, Блокирајте само колачиће треће стране > Restart Edge. Имајте на уму да у Microsoft Edge-у постоје различити нивои омогућавања и онемогућавања колачића. Више информација о подешавањима колачића у претраживачу Microsoft Edge потражите на следећој страници: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/view-cookies-in-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879

 

Mozilla Firefox

Кликните на „Алатке“ у менију претраживача и изаберите „Опције“ > изаберите панел приватности. Да бисте омогућили колачиће означите „Прихвати колачиће за веб локације“. Да бисте онемогућили колачиће: Поништите ознаку „Прихвати колачиће за веб локације“. Имајте у виду да постоје различити нивои омогућавања и онемогућавања колачића у Firefox-у. Више информација потражите на следећој страници: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 

Opera

Кликните на „Подешавање“ у менију претраживача и изаберите „Подешавања“ > изаберите „Брзе поставке“. Да бисте омогућили колачиће потврдите „Омогући колачиће“. Да бисте онемогућили колачиће поништите избор „Омогући колачиће“. Имајте на уму да у оквиру програма Opera постоје различити нивои омогуćавања и онемогуćавања колачиćа. За више информација о осталим подешавањима колачића који се нуде у претраживачу Opera, погледајте следећу страницу: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy.

 

Safari

Кликните на „Safari“ на траци са менијима и одаберите опцију „Preferences“ > кликните на „Security“. Да бисте омогуćили колачиће у одељку „Accept cookies“ изаберите „Only from site you navigate to“. Да бисте онемогућили колачиће, у делу „Прихвати колачиćе“ одаберите „Никад“. Имајте у виду да у Safari-у постоје разни нивои омогућавања и онемогућавања колачића. За више информација о осталим подешавањима колачића понуђених на Safari-у, погледајте следеćу страницу компаније Apple: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac.

 

Остали интернет претраживачи:

За контролу колачића, погледајте доступне опције или “Помоћ” у оквиру сваког претраживача. По правилу, код готово свих врста претраживача постоје различити нивои омогућавања и онемогућавања колачића.

 

Донето дана: 27.11.2023. године

 

Услови коришћења интернет странице

https://www.sokoj.rs/

Сокој – Организација музичких аутора Србије, са седиштем у Београду, улица Мишарска 12-14, матични број: 07000413, ПИБ: 101600879 (у даљем тексту: „Сокој“ или „Руковалац“), а које има својство Руковаоца у смислу Закона о заштити података о личности („Службени гласник“, бр. 87/2018, у даљем тексту: ЗЗПЛ), односно као лице које организује и одговорно је за обраду података о личности, овим путем обавештава посетиоце интернет странице https://www.sokoj.rs/, чији се подаци обрађују (у даљем тексту: Посетиоци), о свим битним аспектима обраде података о личности у складу са важећом регулативом, а све како следи:

Измене Услова коришћења:

Сокој задржава право да ажурира и мења ове Услове коришћења, Политику приватности и Политику колачића у било које време. Све ове промене ступају на снагу након што буду објављене на интернет страници https://www.sokoj.rs/. Стога Вас упозоравамо да проверавате ове Услове коришћења, Политику приватности и Политику колачића приликом сваке посете интернет страници https://www.sokoj.rs/, с обзиром на то да Вас обавезује тренутна верзија истих.

Уколико наставите да приступате и користите интернет страницу https://www.sokoj.rs/ након наведених измена то ће подразумевати Вашу сагласност са извршеним изменама.

Подаци који се користе:

Подаци о личности које као посетиоци и корисници интернет странице https://www.sokoj.rs/ оставите на приликом пристуап истој, заштићени су у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник“, бр. 87/2018), Политиком приватности и Политиком колачића.

Информације и податке које остављате на интернет страници Сокоја, а нису Ваши подаци о личности, не сматрамо поверљивим и користимо их у складу са уобичајеном пословном политиком.

Ограничење одговорности:

Интернет страница https://www.sokoj.rs/ садржи линкове ка интернет страницама трећих лица, који се постављају искључиво у случају да посетиоци желе додатне информације. Свака од тих интернет страница има своје услове коришћења и политику приватности, који се могу значајно разликовати од ових који се примењују на https://www.sokoj.rs/. Сокој немамо контролу над тим интернет страницама и не сноси било какву одговорност како за доступност тих страница, информације и садржаје који су објављени на њима, тако ни за услове коришћења и политику поступања са подацима о личности који се примењују на њихове посетиоце и кориснике.

Постављање линкова трећих лица на интернет страници https://www.sokoj.rs/ ни на који начин не подразумева да Сокој препоручује или одобрава услуге или производе који се нуде преко тих интернет страница.

Информације објављене на интернет страници https://www.sokoj.rs/ служе у информативне сврхе, а објављене су у доброј вери да буду прецизне и тачне. Сокој проверава и ажурира информације, али и поред брижљивости постоји могућност да су се у међувремену поједини подаци променили. Стога Сокој не може гарантовати апсолутну тачност информација и података на интернет страници https://www.sokoj.rs/, нити преузети одговорност за губитак или штету која настане коришћењем информација или на основу другачијег тумачења садржаја и материјала објављених на интернет страници https://www.sokoj.rs/. Искључена је свака одговорност Сокоја за било какву штету или трошкове који могу настати као последица употребе или злоупотребе интернет странице https://www.sokoj.rs/ и/или информација, односно уопште садржаја преузетог са исте.

Сокој не сноси одговорност према посетиоцима ове интернет странице због било ког кршења Услова коришћења изазваног догађајима или околностима које су ван Сокојеве разумне контроле. Такође, сагласни сте да Сокој неће бити одговоран за губитак или штету насталу као резултат Вашег непоштовања Услова коришћења, Политике приватности и Политике колачића, као и важећих законских норми.

Сокој задржава право да мења садржај или било који део ове интернет странице. Као последица тога, интернет страница https://www.sokoj.rs/ повремено може бити недоступна.

Заштита садржаја:

Уколико другачије не проистиче из ових Услова коришћења, Политике приватности и Политике колачића, сви објављени материјали односно садржај са интернет странице https://www.sokoj.rs/ представљају законом заштићено, искључиво власништво Сокоја.

Ову интернет страницу и њен садржај можете користити само за личну употребу и на сопствену одговорност. Није дозвољено користити садржај ове интернет странице у комерцијалне сврхе.

Није дозвољена употреба пословног имена, назива, ознака или логотипа Сокоја, осим уколико је у сагласности са законом, односно предвиђеним Условима коришћења, Политиком приватности и Политиком колачића.

Остале одредбе Уговора:

У случају да се за било коју одредбу овог Уговора утврди да је ништава од стране надлежног суда, то неће утицати на пуноважност преосталих одредаба овог Уговора, које ће наставити да се примењују у целости.

За решавање сваког евентуалног спора који проистекне из овог Уговора биће надлежан стварно надлежни суд у Београду.

Овај Уговор (са периодичним изменама) чини комплетан Уговор између Вас и Сокоја у вези са предметним питањем и замењује све евентуалне претходне Уговоре и договоре између Вас и Сокоја у вези са предметним питањем.

Контакт:

Своје појединачне упите везане за конкретна питања можете упутити Сокоју путем контакт форме: https://www.sokoj.rs/kontakt/ и/или слањем упита на адресу: Сокој – Организација музичких аутора Србије, ул. Мишарска 12-14, 11000 Београд.

 

Донето дана: 27.11.2023. године