Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

SOKOJ

sokojAsset 2

sivapozadina ОРГАНИ СОКОЈА

Органи Сокоја су: Скупштина, Управни одбор, Директор и Надзорни одбор.
Савет аутора је стално радно тело Скупштине.

Скупштина је највиши орган.
Скупштина и Управни одбор управљају радом Сокоја.
Директор руководи радом Стручне службе.
Надзорни одбор прати и надзире рад организације и њених других органа.
Савет аутора има контролну и регулаторну функцију у вези са применом Плана расподеле.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Скупштина као највиши орган утврђује основе пословне политике, доноси Финансијски план Сокоја, Статут и План расподеле, одлучује о извештајима о раду органа и годишњим финансијским извештајима о пословању, бира и разрешава чланове органа и обавља друге послове у складу са законом, Статутом и другим општим актима Сокоја.
Члан актуелног сазива Скупштине може бити:
1) аутор који је члан Сокоја, а притом кумулативно испуњава следеће услове:
– има најмање 10 пријављених дела која су објављена или издата,
– има уговор о искључивом уступању имовинских ауторскоправних овлашћења Сокоју у непрекидном трајању у последњих 5 обрачунских година,
– није у сукобу интереса из члана 18. Статута;

2) овлашћени представник домаћег издавача музичких дела (“публисхер”) који је члан Сокоја, а притом кумулативно испуњава следеће услове:
– има регистровано пословно седиште на територији Републике Србије,
– има закључен уговор о искључивом уступању имовинских ауторскоправних овлашћења Сокоју,
– заступа најмање 10 домаћих аутора,
– заступа репертоар са најмање 250 издатих дела домаћих аутора

На Скупштину, која се одржава најмање једанпут годишње, позивају се сви чланови по важећој

 Листи чланова Скупштине у тренутку њеног сазивања.

Управни одбор управља радом Сокоја у складу са одлукама Скупштине. Управни одбор има тринаест чланова, од којих су четири аутора из жанра уметничке и џез музике, осам аутора из других жанрова и један представник домаћих издавача.

Управни одбор доноси општа и појединачна акта Сокоја, утврђује политику прибављања и расподеле средстава, опште обрачуне ауторских накнада и Листу чланова Скупштине, одлучује о закључивању уговора са иностраним ауторским организацијама и о именовању и разрешењу директора Сокоја, припрема седнице Скупштине и обавља друге послове у складу са законом, статутом и другим општим актима Сокоја.

На седници Скупштине Сокоја која је одржан 20. маја 2018.године за чланове Управног одбора изабрани су: Никола Чутурило, Зоран Дашић, Милан Ђурђевић, Драгана Јовановић, Јован Маљоковић, Милош Миша Мијатовић, Саша Милошевић Маре, Зоран Симјановић, Срђан Хофман, Југослав Бошњак, Ивана Стефановић, Жељко Васић и Голд дигинет доо чији је представник Инес Стефановић.

Одлуком Скупштине са ванредне седнице која је одржана 13. јуна 2018.године за члана Управног одбора из реда домаћих издавача уместо Голд дигинет доо изабран је Ригхтс анд Роyалтиес публисхинг цо д.о.о., чији је представник Станимир Лукић, а одлуком са редовне седнице од 25. маја 2019. године на место дотадашњег члана, Југослава Бошњака, изабран је Драшко Аџић.

Одлуком актуелног сазива Скупштине Сокоја са ванредне изборне седнице од 26. јануара 2020.године  на места Срђана Хофмана, Иване Стефановић и Жељка Васића, чланова Управног одбора који су дали оставке, изабрани су: Бора Дугић, Дивна Љубојевић и Татјана Милошевић Мијановић, тако да Управни одбор ради у следећем саставу:

 • Никола ЧУТУРИЛО
 • Дивна ЉУБОЈЕВИЋ
 • Драшко АЏИЋ
 • Зоран ДАШИЋ
 • Милан ЂУРЂЕВИЋ
 • Драгана ЈОВАНОВИЋ
 • Јован МАЉОКОВИЋ
 • Милош Миша МИЈАТОВИЋ
 • Саша МИЛОШЕВИЋ Маре
 • Зоран СИМЈАНОВИЋ
 • Бора ДУГИЋ
 • Татјана МИЛОШЕВИЋ МИЈАНОВИЋ
 • Rights and Royalties publishing co. doo

 

Директор Сокоја руководи радом Стручне службе Сокоја.

У складу са одлукама Скупштине и Управног одбора, директор организује процес рада и води пословање у оквиру делатности Сокоја.

За свој рад, директор је одговоран Управном одбору.

На седници од 11. фебруара 2019.године Управни одбор Сокоја је донео одлуку о именовању Дејана Манојловића, дипломираног правника из Београда, на место директора Сокоја.

Надзорни одбор прати и контролише рад Сокоја. У свом саставу од пет чланова, Надзорни одбор мора да постигне адекватну заступљеност жанрова.
У надлежности Надзорног одбора је контрола примене Статута, тарифа накнада и других аката и одлука органа Сокоја, контрола пословања и Листе чланова Скупштине, давање мишљења по захтеву других органа и тумачење Статута.
Одлуком Скупштине Сокоја са ванредне изборне седнице која је одржана 26. јануара 2020. године за чланове Надзорног одбора изабрани су:

 • Жељко ВАСИЋ
 • Милош ЗАТКАЛИК
 • Драгољуб Драган ИЛИЋ
 • Бранко ИСАКОВИЋ
 • Ана ЛАВРНИЋ

Савет аутора је стално стручно радно тело Скупштине које има контролну и регулаторну функцију у вези са применом Плана расподеле.

Савет аутора има девет чланова од којих су три аутора из жанра уметничке и џез музике, а шест аутора из других жанрова.

У његовој надлежности је предлагање Плана расподеле, контрола примене Плана расподеле и одлучивање по жалбама аутора које се односе на примену Плана расподеле с тим да стручне послове може обављати у мањим стручним комисијама које формира из свог састава.

На седници Скупштине Сокоја која је одржана 20. маја 2018. за чланове Савета аутора изабрани су: Владимит Тошић, Иван Бркљачић, Бранка Поповић, Душан Алагић, Невенка Лековић, Слободан Марковић, Миша Марковић, Радивоје Радивојевић и Златко Тимотић.

Одлуком Скупштине Сокоја са ванредне изборне седнице одржане 26. јануара 2020. на место Златка Тимотића који је дао оставку, изабран је Славко Митровић Цале.

У међувремену Душан Алагић је дао оставку, а Миша Марковић је преминуо тако да Савет аутора ради у саставу:

 • Иван БРКЉАЧИЋ
 • Невенка ЛЕКОВИЋ
 • Слободан МАРКОВИЋ
 • Бранка ПОПОВИЋ
 • Радивоје РАДИВОЈЕВИЋ
 • Славко МИТРОВИЋ Цале
 • Владимир ТОШИЋ