SOKOJ

sokojAsset 2

sivapozadina ЛИСТА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНИХ ПИТАЊА

Листа најчешће постављаних питања аутора

Сокој је организација за колективно остваривање ауторског права на музичким делима, овлашћена да издаје дозволе за коришћење музичких дела и да наплаћује ауторску накнаду за та коришћења.

Сокој остварује права музичких аутора (композитора, аутора текста, аранжмана, превода текста, и других учесника у стварању музичког дела) и носилаца ауторског права (издавача и наследника аутора).

Не, у Сокоју се може извршити пријава текста само у склопу музичког дела.

Не, у делатности Сокоја није пласирање музичких дела или текстова извођачима, већ наплата и расподела ауторске накнаде за дела која се користе. Однос између извођача и аутора је предмет индивидуалног остваривања и регулише се мимо Сокоја.

Сокој на основу уступљених овлашћења наплаћује од корисника музике ауторску накнаду и затим је, кроз систем расподеле, расподељује ауторима чија су дела коришћена. Систем расподеле, детаљно је описан у Плану расподеле, који доносе сами аутори на Скупштини Сокоја (више о скупштини).

Аутори могу индивидуално да остварују своја права, али због великог обима и доступности музике, практично, нису у могућности да имају контролу над свим видовима коришћења својих дела.

Индивидуално остваривање ауторског и сродних права може се вршити непосредно или преко заступника на основу одговарајућег пуномоћја. Такође, постоји законска претпоставка колективног остваривања ауторског права, и лице које жели да индивидуално остварује своја права, мора писменим путем обавестити организацију.

По Закону о ауторском и сродним правима, свако коришћење музике на јавном месту подразумева претходну дозволу аутора и плаћање одговарајуће накнаде.

Практично је немогуће да аутор контактира са свим корисницима музике појединачно и да са сваким појединачно уговара висину накнаде и то сваки пут када се његово дело користи, на било који начин и на било ком месту. Зато је Законом предвиђено постојање организације која колективно остварује његова права.

Још једна предност колективног остваривања права јесте што Закон предвиђа да се одређена права, попут права реемитовања и кабловског реемитовања, права на посебну накнаду и сл., искључиво тако и могу остварити.

Сокојев репертоар  обухвата све врсте музичких дела, без обзира на жанр, врсту, облик, форму и трајање.

Не, Сокој не наплаћује од аутора регистрацију њихових дела.

Не, Сокој не остварује права музичких извођача (певача и инструменталиста). Извођач може постати члан Сокоја једино ако је уједно и аутор музичког дела. Извођачка права се остварују преко организације за колективно остваривање права интерпретатора – Организација ПИ .

Ауторско право је скуп правних норми које регулишу односе у вези са ауторским делом. Ауторско дело је имовина аутора.

Аутори имају морална права (личноправна овлашћења) и имовинска права (имовинскоправна овлашћења), као и друга права, у складу са Законом.

Морална права чине право аутора да му се призна ауторство на делу, право на означење имена, право објављивања, право на заштиту интегритета дела (нарочито супротстављање изменама дела и давање дозволе за прераду дела) и право на супротстављање недостојном искоришћавању дела. Имовинска права чине права аутора на економско искоришћавање његовог дела (умножавање, стављање у промет, извођење, представљање, емитовање и реемитовање, јавно саопштавање, интерактивно чињење доступним итд.). За свако искоришћавање ауторског дела од стране другог лица аутору припада накнада, осим у случајевима предвиђеним Законом.

Мала права  (eng. performing rights, small rights)   су ауторска права у вези са саопштавањем музичких дела јавности – јавно извођење, емитовање и реемитовање музичких дела, јавно саопштавање дела са носача звука или слике (радио и ТВ станице, концерти, приредбе, трговински и угоститељски објекти итд.).

Ауторске накнаде се наплаћују на основу критеријума наведених у важећим Тарифама, а расподељују се ауторима на основу Плана расподеле.

Ово није законски термин, али се појам усталио у колективном систему и у земљи и у иностранству.

Механичка права (eng. mechanical reproduction rights)   су права снимања, умножавања и стављања у промет дела на носаче звука (плоче, касете, компакт дискови и др.) и на носаче звука и слике (ДВД, БД и др.). Механичка права обухватају и умножавање дела на рачунарској меморији (хард диск, УСБ меморија, cloud итд.).

Ауторске накнаде за дела снимљена на носач звука и носач звука и слике наплаћују се на основу извештаја произвођача о снимљеним делима и броју продатих носача звука и носача звука и слике.

Ово није законски термин, али се појам усталио у колективном систему и у земљи и у иностранству.

Велика права (eng. grand rights)   су права у вези са коришћењем музичких дела у сценским продукцијама (позориште, опера, балет, итд.).

Ауторске накнаде за ове видове коришћења регулишу се између аутора и продуцента сценске продукције, мимо организација за колективно остваривање права.

Ово није законски термин, али се појам усталио у колективном систему и у земљи и у иностранству.

Аутор је у обавези да пријави своје дело са свим релевантним подацима за документацију (композитор, аутор текста, аутор аранжмана, извођач, трајање) како би дело добило одговарајући припадајући поен. Музичко дело треба пријавити како би и ауторска накнада, прикупљена од корисника, била правилно распоређена. Без пријаве дела, није могуће наплатити накнаду са дигиталних сервиса или из иностранства, јер аутори нису идентификовани.

Без обзира што дело није пријављено, оно припада репертоару Сокоја, али се исплата накнаде реализује тек након пријаве.

Не, у складу са нашим Законом аутор уступа организацији права на искључив начин, и сва дела аутора, без обзира да ли су пријављена или не, остварују се преко Сокоја.

Дело је довољно пријавити само једном, али је неопходно Сокоју пријавити сваку евентуалну промену на делу.

Сокој учествује по налогу суда, тако што доставља расположиве писмене доказе, или на захтев аутора, пружајући му информације о његовим делима и податке о регистрацији. Сокој не може покретати спорове због плагирања или доказивања ауторства, јер то није обухваћено колективним остваривањем права.

Уколико је ваше дело изведено у иностранству, попуните образац на нашем сајту, који се налази на овом линку.

Чак и уколико имате пребивалиште или боравиште у иностранству, можете бити члан Сокоја.

Уколико је аутор променио боравиште и жели да један део остваривања повери организацији на чијој се територији тренутно налази, може да буде њен члан уз одговарајуће услове (детаљније информације су доступне у Плану расподеле, одредба 5.3 Измена територије уговора).

Ауторско право траје за живота аутора и 70 година после смрти последњег преживелог аутора на делу.

Након смрти аутора, његова имовинска права преносе се на наследнике.

Наследници морају у оставинском поступку тражити да се ауторска права уврсте у оставинско решење. Уколико суд захтева, Сокој ће потенцијалним наследницима аутора или суду доставити потврду о аутору.

Уколико је оставински поступак већ спроведен, а ауторска права нису обухваћена оставинским решењем, мора се тражити допуна решења. Након правноснажности оставинског решења у ком су наведена ауторска права, наследници треба да закључе посебан уговор са Сокојем (линк ка попуњавању наследничких уговора).

Сокој прикупља накнаду и за оваква дела као и за сва друга дела која се користе, било да су позадинска или пратећа музика, најавне шпице или џинглови. За специфичности у погледу обрачуна тзв. авизо музике, видите детаљније у Плану расподеле.

Наручивање и израда (компоновање) музике за филм/серију, као и накнада и све потребне дозволе за коришћење, регулишу се уговором између аутора и продуцента/наручиоца.

Међутим, аутор има право да пријави сва дела која је створио за неки филм/серију како би остварио право на тантијеме, како од емитовања дате продукције и јавног саопштавања у биоскопима, тако и од емитовања или извођења појединачних дела изворно написаних за филм.

Музика за филм пријављује се на посебном обрасцу – тзв. ( енг. Cue Sheet)– који представља списак свих дела коришћених у продукцији са појединачним трајањем (детаљније у Плану расподеле).

Сваки аутор који је учествовао у стварању музике за бенд закључује уговор са Сокојем. Бенд не може да се појави као носилац ауторског права.

Чланови Сокоја треба да буду само чланови групе који су истовремено и аутори.

Сокој добија информације од организатора, који је у обавези да пријави манифестацију, али информације прикупља и праћењем музичких догађаја.

Сви емитери (радио и ТВ станице), угоститељски објекти са живом музиком, као и организатори концерата и јавних манифестација, према Закону о ауторском и сродним правима, дужни су да Сокоју редовно достављају извештаје о изведеним/коришћеним музичким делима, према којима се врши расподела ауторске накнаде.

Накнада за коришћење ауторског дела.

Корисници плаћају (ауторску) накнаду, а ауторима се исплаћују тантијеме.

Наплаћена средства од корисника музике распоређују се ауторима. Сокој је непрофитна организација, што значи да не остварује никакву добит за себе. По одбитку само стварних трошкова пословања, сва наплаћена средства од корисника музичких дела расподељују се домаћим ауторима, као и ауторима из целог света чија се музика овде користи.

Укупна маса ауторских накнада распоређује се ауторима на основу достављених извештаја, односно пописа емитованих и коришћених дела и применом правила дефинисаних у Плану расподеле (детаљније - страна са објашњењем).

Сокој за сада исплаћује тантијеме једанпут годишње у текућој години за претходну годину.

Аутор неће примати ауторски хонорар уколико корисници нису доставили податке да је његово дело коришћено и/или нису платили ауторску накнаду.

Аутор за исто дело не добија увек исту накнаду зато што дело нема исти број емитовања у сваком обрачунском периоду.

Обрачун ауторске накнаде се врши на основу Плана расподеле и листе емитованих музичких дела (музичке кошуљице) које Сокој добија од корисника. У обрачун ауторских накнада улазе само емитована дела која су корисници доставили Сокоју

Ако аутор зна да је његово дело више пута емитовано на одређеној радио или телевизијској станици а није обухваћено обрачуном, треба да, у року од 60 дана од пријема обрачуна, достави приговор у писменој форми и наведе све релевантне податке на основу којих ће Савет аутора предузети даље кораке у циљу накнадне исплате хонорара (детаљније у одредби 17 Плана расподеле).

На основу Статута Сокоја, од наплаћене ауторске накнаде, по одбитку административних трошкова заштите и пореза, одбија се износ до 10% за културна давања, у складу са Законом, одлуком Управног одбора и међународним уговорима.

Наведена средства чине посебан Фонд за културна и социјална давања. Конкурс за пројекте о расподели средстава намењених културним давањима расписује се једанпут годишње, а коначну одлуку о пројектима којима су додељена средства доноси Скупштина Сокоја на предлог Управног одбора.

Листа најчешће постављаних питања корисника

Сокој је организација овлашћена да врши колективно остваривање права музичких аутора. Сокој издаје дозволе за коришћење музичких дела и наплаћује ауторску накнаду. Као непрофитна организација, Сокој не остварује никакву добит за себе. По одбитку само стварних трошкова пословања, сва средства наплаћена од корисника музичких дела расподељују се домаћим ауторима и ауторима из целог света чија се музика користи.

Музички аутори имају законом утврђено право да од сваког коришћења својих дела остварују имовинску корист. По Закону о ауторском и сродним правима, за јавно коришћење музике потребно је добити дозволу аутора и платити одговарајућу накнаду.

Пошто се свакодневно користи целокупан светски музички репертоар, практично је немогуће контактирати са свим ауторима појединачно, тражити дозволу и са сваким појединачно уговарати висину накнаде за коју аутор уступа право за коришћење свог дела.

Управо зато, европско али и наше законодавство предвиђа постојање организације за колективно остваривање ауторског права. У Републици Србији Сокој је једина организација овлашћена да издаје дозволе за јавно коришћење музичких дела, као и да наплаћује ауторску накнаду по овом основу.

У том случају, Ви неовлашћено користите музику и кршите закон. Сокој је овлашћен да покрене судски поступак против вас ради наплате дуга.

Пријављивање коришћења музике је законска обавеза. ЗАСП и све тарифе су објављене у Службеном гласнику.

Овај систем заступљен је у свим развијенијим земљама света.

Домаће законодавство прати европске прописе који се тичу заштите ауторског права, а Завод за интелектуалну својину, као државни орган који врши надзор над радом Сокоја, мора дати сагласност на тарифе Сокоја.

Уколико у свом објекту немате само живу музику већ музику користите са неког од носача звука, тзв. механичку музику, у обавези сте да плаћате и једној и другој организацији. Сокој колективно остварује права аутора музике, док ОФПС колективно остварује сродна права, права произвођача фонограма.

Јавно саопштавање је коришћење музичког дела у јавном простору путем техничких уређаја за репродукцију звука или звука и слике.

Износи накнада за јавно саопштавање музичких дела утврђују се на основу:

- површине простора који корисник користи за пријем гостију, потрошача и наручилаца услуга;

- значаја који за обављање делатности корисника има јавно саопштавање музичких дела;

- географске локације седишта корисника.

Предлог тарифе сачињава се по моделу који је заступљен у већини европских земаља, узимајући у обзир домаће економске прилике.

Сагласност на предлог тарифе даје Завод за интелектуалну својину.

Ако је предлог тарифе споразумно одређен између Сокоја и репрезентативног удружења корисника за одређену врсту коришћења репертоара, поступак за сагласност покреће се заједнички.

Уз захтев за сагласност обавезно се подноси:

1) предлог висине тарифе;

2) подаци о преговорима (опис тока преговора, резултати преговора, образложење уколико није постигнут споразум, писана изјашњења свих преговарача).

У случају да се не постигне споразум или да се не добије сагласност на предлог, тарифу одређује Завод за интелектуалну својину.

Да, треба да плаћате и Сокоју. Ауторска накнада за јавно саопштавање музичких дела (коришћење музике у вашем објекту) није саставни део претплате.

Ауторско дело је саопштено јавности ако је учињено доступним већем броју лица која нису међусобно повезана родбинским или другим личним везама, што сте учинили у свом локалу путем радија или телевизије.

Корисник емитер (РТВ станица), такође треба да има дозволу (за емитовање), као и ви (за јавно саопштавање), када у свом објекту (јавном простору) слушате/гледате радио или телевизијски програм.

Да, потребна је дозвола Сокоја. Како је музика саставни део сваког телевизијског програма (најавне и одјавне шпице, кулисна музика, рекламе, музички спотови), немогуће је имати укључен телевизијски пријемник, а не користити музику у пословном простору.

Није битно где се налази ваш радио или неки други уређај за механичку репродукцију музике, ви сте омогућили да и странке чују музику, омогућили сте јавно саопштавање музике.

Можете да га слушате без плаћања ауторске накнаде само у оквиру свог приватног окружења. Свако јавно коришћење музичког дела регулисано је Законом о ауторском и сродним правима.

За коришћење музике у јавном простору одговоран је власник или закупац простора тако да није важно коме припадају средства за механичку репродукцију музике. Дужни сте да обавестите запослене да коришћење музике у пословном простору није слободно и да подразумева плаћање ауторске накнаде.

Према Закону о ауторском и сродним правима, накнаду за живо извођење музике у обавези је да подмири организатор приредбе, односно власник или закупац простора у којем се приредба одржава.

Ово су два различита вида коришћења музичких дела и два различита имовинска права аутора – право емитовања и право јавног саопштавања, која представљају одвојене основе за наплату ауторске накнаде.

Плаћање хонорара музичарима које сте ангажовали не подразумева да сте испунили све законске обавезе. Аутори музичких дела (композитори, текстописци, аранжери) овлашћени су да добију накнаду од јавног извођења и то право постоји независно од тога да ли извођачи (ангажовани музичари) изводе сопствене или туђе песме. Они могу потраживати хонорар од организатора, али тантијеме (за које ауторску накнаду такође плаћа организатор) припадају ауторима изведених дела.

Чланови групе, аутори музичких дела, пријављују своја дела у Сокоју, организацији за колективно остваривање ауторског права, која води евиденцију о коришћеним делима, на основу које се врши расподела тантијема. Иако група изводи своје песме, листу изведених дела треба доставити Сокоју како би аутори добили своју ауторску накнаду.

Сокој на основу података из спискова изведених дела прикупља средства од корисника музике и расподељује их домаћим и страним ауторима из целог света, чија се музика изводи на територији Србије.