SOKOJ

Сокој – Организација музичких аутора Србије

К О Н К У Р С

за доделу  средстава из Фонда за културна давања у циљу финансирања и суфинансирања пројеката

из области домаћег музичког стваралаштва

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет конкурса су пројекти који имају за циљ стимулисање, промовисање и чување музичког стваралаштва домаћих аутора свих жанрова, који су заштиту права поверили Сокоју – Oрганизацији музичких аутора Србије. Предност имају пројекти који укључују дела више аутора.

Конкурс се расписује на основу члана 34. а у складу са чланом 55. Статута Сокоја, према критеријумима предвиђеним чланом 13.6.1.2. Плана расподеле. Пројекти морају да буду реализовани и оправдани до 31. децембра 2025. године. Конкурс се објављује у дневном листу Политика и на сајту Сокоја: www.sokoj.rs

ЦИЉ КОНКУРСА

Циљ конкурса је развој музичке културе кроз подршку пројектима који имају за циљ подстицај, промовисање и чување музичког стваралаштва домаћих аутора свих жанрова, који су заштиту права поверили Сокоју.

Пројекти од значаја за развој музичке културе који су обухваћени конкурсом:

 • програми и радионице у оквиру којих се стварају музичка ауторска дела (музичко стваралаштво);
 • концертно извођење (подстицај концертног извођења домаћих музичких дела);
 • музичке манифестације (организовање фестивала, приредби, трибина посвећених новим делима и научних скупова чија је тематика од значаја за домаће музичко стваралаштво, савремено и традиционално и сл.);
 • издавачка делатност у области музике (издавање компакт дискова, дигиталних издања, објављивање партитура од значаја за музичку културу, објављивање аналитичких студија и стручних музиколошких публикација које се баве и које су од значаја за домаће музичко стваралаштво и сл.).
 • учествовање музичких репрезентативних удружења регистрованих у Републици Србији у раду међународних кровних музичких ауторских организација, кроз чланство, семинаре, састанке, претплату на иностране музичке часописе и сл.

ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на конкурсу имају:

 • правна лица регистрована на територији Републике Србије, која постоје најмање 1 годину,       
 • физичка лица са пребивалиштем или боравиштем на територији Републике Србије или             држављанством Републике Србије
 • удружења музичких аутора регистрована на територији Републике Србије која испуњавају услов репрезентативности, могу конкурисати за пројекте учествовање удружења у раду међународних кровних музичких ауторских организација, кроз чланство, семинаре, састанке, претплату на иностране музичке часописе и сл.

ПРАВО УЧЕШЋА НЕМАЈУ          

Право учешћа на конкурсу немају издавачи и други корисници репертоара који не извршавају законске обавезе према Сокоју као ни ансамбли који немају статус правног лица.

КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми за оцену и избор пројекта за доделу средстава за културна давања су:

 • усклађеност пројекта са циљевима и приоритетима конкурса;
 • квалитет и иновативност пројекта;
 • поседовање неопходних ресурса за реализацију пројекта;
 • уметнички односно стручни потенцијали за реализацију пројекта;
 • усклађеност плана пројектне активности са финансијским планом;
 • укљученост више извора финансирања за реализацију пројекта представља предност;
 • укљученост дела више домаћих аутора у пројекту представља предност.

Критеријуми за оцену и избор пројекта за доделу средстава удружењима музичких аутора су:

 • репутација међународне организације чији је удружење члан;
 • могућност представљања домаћег музичког стваралаштва у међународној организацији;
 • могућност учествовања на семинарима, састанцима и другим догађајима у међународној организацији;
 • могућност претплате на иностране музичке часописе.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС       

Подносилац пројекта дужан је да попуни онлајн (или online) формулар – конкурсну пријаву  и том приликом, пратећи упутства која ће добити одмах након поднете онлајн (online) пријаве, потребно је да достави:

 • радну биографију или референтне податке о институцији која конкурише;
 • релевантну препоруку (за подносиоца пројекта који први пут конкурише препорука је обавезна);
 • писмену изјаву да је обавестио аутора/носиоце ауторског права о искоришћавању музичког дела које је садржано у пројекту, уколико се ради о концертном извођењу и/или издавачкој делатности;
 • писмену дозволу аутора/носиоца ауторског права за искоришћавање музичког дела које је садржано у пројекту, уколико се дело у оквиру пројекта први пут саопштава јавности (дозвола за објављивање дела) или се дело користи у измењеном и/или прерађеном облику (дозвола за измену и/или прераду дела);
 • демо снимак пројекта уколико је у питању врста пројекта која подразумева звучно бележење музике;
 • снимке дела која су обележила досадашњи рад подносиоца пројекта;
 • доказ о измиреним доспелим обавезама према Сокоју закључно са 31.12. године која претходи години за коју се додељују средства (односи се на кориснике репертоара Сокоја);
 • доказ о репрезентативности удружења музичких аутора (када су подносиоци пројекта домаћа репрезентативна удружења музичких аутора).

НАПОМЕНА

Одобрена средства се уплаћују искључиво на рачун подносиоца пројекта;

Подносилац пројекта који преузме одобрена средства, не може да поднесе Управном одбору молбу за пренамену средстава и промену програма осим у случају више силе (пожар, поплава, земљотрес, епидемија, болест, ванредно стање и сл.).

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

Конкурсни формулар може се попунити на сајту Сокоја: www.sokoj.rs

Пријаве уз које није приложена тражена документација сматраће се непотпуним и неће бити узете у разматрање.Такође, неће се разматрати пријаве пристигле после утврђеног рока, као и оне које нису у складу са условима конкурса. На предлог Управног одбора, коначну одлуку о избору пројекта доноси Скупштина Сокоја. Не постоји обавеза враћања материјала поднетог уз пријаву.

Конкурсна пријава (попуњен формулар) и приложена документација, могу се подносити искључиво попуњавањем  онлајн (online) формулара, на сајту Сокоја.

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА КОНКУРСА

Последњи дан за попуњавање конкурсних пријава и прилагање пропратне документације је 9. март 2024. године до поноћи.

Контакт особа за све додатне информације je:

Светлана Славнић, тел: 011/4033-144, моб: 064/8051840, имејл: svetlana.slavnic@sokoj.rs