Categories
Ковид-19

ОЛАКШИЦЕ КОРИСНИЦИМА – ПОПУСТИ

Привредна комора, Секције националних комерцијалних  ТВ емитера и  Секције радио емитера обратили су се  Сокоју– Организацији музичких аутора Србије, са предлогом смањења накнада, одобравањем одређених попуста, односно пружању олакшица чланицама Групације због новонастале ситуације изазване пандемијом корона вируса која је довела до отежаног пословања емитера и смањења прихода.

Сокој је одмах на почетку пандемије обавестио кориснике и Комору да је вољан да изађе у сусрет корисницима репертоара.

Сокој је одобрио значајне попусте и погодности везане за рокове плаћања корисницима – комерцијалним радио и ТВ емитерима који плаћају ауторску накнаду не на основу прихода већ на основу паушалног износа,.

Сви комерцијални радио и ТВ емитери добили су :

за март, април и  мај одложено плаћање од 60 дана,

за јули август и септембар емитери који су на минималној накнади са сервисном зоном покривања до 300.000 становника додатних 20% попуста са роком плаћања обавеза од 60 дана.

Емитери – корисници који плаћају ауторску накнаду на основу процента од прихода уколико имају умањене приходе и номинални износ накнаде биће сразмерно мањи, а самим тим у правој сразмери ће сносити последице пандемије и емитери (радио и ТВ) и аутори.

Одобравањем додатних попуста емитерима на које пандемија мање утиче од осталих корисника других видова коришћења, угрожава се рад саме Организације, економска егзистенција аутора и запослених у организацији.

Свим кабловским реемитерима који су имали проблем са наплатом (због ванредног стања и опште ситуације) Сокој је одобрио одложено плаћање обавеза од 60 дана, а  који су имали такав захтев.

 Корисници јавног извођења добили су попусте који накнаду плаћају у складу са Тарифом накнада по основу јавног извођења у угоститељским објектима („Сл. Гласник РС“ 12-12 број 02-750/2)  за следеће врсте корисника:

за месец март  ови корисници су добили  50% попуста и рок плаћања од 60 дана, а  април и мај месец нису фактурисани. За јули и август одобрен је попуст од 30% и рок плаћања је продужен за 30 дана.

Корисницима из реда јавног саопштавања и то :

за месец март и мај је одобрено 50% попуста и одложено плаћање од 60 дана, а  април месец није фактурисан.

За јули и август одобрен је попуст од 30% и рок плаћања је продужен за 30 дана.

Посебно, имајући у виду тешку ситуацију хотела који се налазе у градовима (Београд, Нови Сад, Крагујевац, Краљево, Апатин, Пирот, и други) ,

одобрен је додатни попуст од  70%  за јули и август и  рок плаћања продужен је на 30 дана.

Корисницима који због ситуације изазване пандемијом корона вируса не раде, а о томе су обавестили Сокој, не наплаћује се  ауторска накнада.

Управни одбор Сокоја и директор Сокоја, редовно прате укупну ситуацију са пандемијом КОВИД-19 сагледавајући утицај који има пандемија  на привреду и кориснике музичког репертоара, тако и економски утицај  који има на чланове ауторе, предузимајући рационалне одлуке у циљу ублажавања оваквих негативних последица.

sokojAsset 2

ОЛАКШИЦЕ КОРИСНИЦИМА – ПОПУСТИ

Categories
Ковид-19

ДРУГА ИСПЛАТА ПОМОЋИ УГРОЖЕНИМ АУТОРИМА

Управни одбор Сокоја је на седници дана 19. августа 2020. године донео Одлуку, као и Измене и допуне Правилника о социјалним давањима, те је на тај начин омогућио другу по реду исплату помоћи егзистенцијално угроженим ауторима.

 

Управни одбор је ову Одлуку донео сагледавајући општу ситуацију у Републици Србији услед пандемије   корона вирусом ЦОВИД-19 и негативних ефеката посебно финансијске природе које пандемија има по ауторе, наше чланове, који су у датим околностима спречени да раде и зараде, а истовремено и  повећаном потрошњом и издацима за основне намирнице , лекове и разна прописана и друга  средства за борбу против овог вируса.Одлуку Управног одбора и Правилника можете погледати овде (ОДЛУКА и  ПРАВИЛНИК ).

Управни одбор је утврдио следеће критеријуме:

да појединачна помоћ по члану Сокоја, ради ублажавања егзистенцијалне угрожености због пандемије вируса корона, по овој Одлуци, износи 24.000 динара, нето;

да укупан Фонд за социјална давања због егзистенцијалне угрожености, по овој Одлуци, износи 10.000.000,00 динара;

да се молбе примају у року од највише 15 дана од дана објављивања ове Одлуке (закључно са даном 04. септембром 2020. године) или док се не потроше средства из фонда за ову намену, у зависности од тога који услов први наступи;

да ће се помоћ делити по редоследу пристиглих молби, уколико испуњавају услове за добијање помоћи;

да молбе аутора, који су добили помоћ из Фонда за социјална давања, за време ванредног стања на територији Републике Србије, а исту нису оправдали у датом року, неће бити узете у обзир за добијање помоћи;

обавеза аутора да истовремено уз молбу доставе и доказе о испуњености услова за добијање помоћи, у складу са Правилником о социјалним давањима, у противном молба неће бити узета у обзир.

 

Право на помоћ из Фонда , по основу егзистенцијалне угрожености, има члан који испуњава следеће услове:

да није у радном односу што доказује Уверењем да се налази у евиденцији у Националној служби за запошљавање;

да има статус самосталног уметника што доказује Уверењем репрезентативног удружења о статусу самосталног уметника;

уколико је пензионер, услов је да његова пензија не прелази износ од 32.000 динара што доказује достављањем копије последњег пензијског чека или Решењем из кога се може видети износ пензије;

да није обавезно социјално осигуран по другом основу односно да није предузетник или власник другог привредног субјекта и да нема други извор прихода (осим новчане социјалне помоћи, накнаде за помоћ и негу другог лица и сл.) што доказује изјавом датом под моралном и материјалном одговорношћу уз пристанак да уколико се утврди нетачност навода у изјави, Сокој износ исплаћене накнаде одбије од  његових тантијема по првом следећем обрачуну, све у оквиру молбе за помоћ;

да је у последњих 12 месеци, рачунајући од месеца који претходи месецу подношења молбе, по свим  основама (емитовање и реемитовање, јавно извођење, јавно саопштавање, механичка репродукција, интернет и остали сервиси, посебна накнада и накнада из иностранства), остварио тантијеме с тим да не прелазе нето износ од 500.000,00 динара.

 

Они чланови, који се налазе у овим категоријама, а имају потребу за овом фиксном помоћи у износу од 24.000,00 динара, потребно је да се обрате Стручној служби Сокоја, на маил адресу: помоц.ауторима@сокој.рс или редовном поштом на адресу Сокој – Организација музичких аутора Србије, Београд, Мишарска 12-14, са децидираном молбом и пратећим доказима, као и изјавом да спадају у категорију чланова који имају право на помоћ, предвиђену Правилником.

По пријему молбе, у што краћем року и по хитном поступку, Стручна служба ће након провере да ли су достављени одговарајући докази и након провере испуњења осталих услова,  ауторима који испуњавају услове извршити исплату овог износа, на рачун, који се води у евиденцији Сокоја.

sokojAsset 2

ДРУГА ИСПЛАТА ПОМОЋИ УГРОЖЕНИМ АУТОРИМА