Home / Najčešća pitanja

Najčešća pitanja (korisnici)

Lista najčešćih pitanja korisnika:

Koja je funkcija Sokoja?
Zašto je potrebna dozvola Sokoja?
Šta se događa ako odbijem da platim autorsku naknadu?
Nikada do sada nisam čuo za Sokoj, kako sam onda mogao da tražim dozvolu od vas?
Ko kaže da je vaš sistem pravedan?
Plaćam Sokoju, da li sam u obavezi i da plaćam OFPS?
Šta je javno saopštavanje?
Interesuje me kako utvrđujete tarifu za javno saopštavanje muzike?
Za svoj objekat uredno plaćam RTV pretplatu. Zašto onda moram posebno da plaćam Sokoju?
Da li mi je potrebna dozvola Sokoja ukoliko je moj televizor u poslovnom prostoru uključen samo kada su sport i vesti?
Moj radio prijemnik nalazi se u privatnoj prostoriji, služi isključivo u privatne svrhe, ali ga mogu čuti i stranke.
Nosač zvuka (CD) kupio sam u prodavnici nosača zvuka. Zar to ne znači da imam pravo da ga slušam?
Radio koji imam u objektu nije moj nego pripada jednom od zaposlenih.
U svom ugostiteljskom objektu koristim živu muziku i plaćam muzičare.. Zašto onda oni ne plaćaju naknadu za javno izvođenje?
Zašto ja da plaćam kada već emiteri plaćaju Sokoju autorsku naknadu?
Plaćam već dovoljno muzičarima, zašto bih i vama plaćao?
Grupa koja svira u mom lokalu izvode samo svoja dela?
Kome odlazi novac prikupljen od korisnika muzičkih dela koja se javno izvode?
Ako u svom lokalu emitujem pesme Madone, da li će ona dobiti naknadu koju plaćam Sokoju?


Koja je funkcija Sokoja?
Sokoj je organizacija koja je zakonski ovlašćena da obavlja zaštitu autorskih muzičkih prava. Kao organizacija, Sokoj izdaje dozvole za javno korišćenje muzičkih dela i naplaćuje autorsku naknadu. Kao neprofitna organizacija, Sokoj ne ostvaruje nikakvu zaradu za sebe. Po odbitku samo stvarnih troškova naplate i raspodele, sva naplaćena sredstva od korisnika muzičkih dela raspodeljuju se kako domaćim tako i autorima iz celog sveta čija se muzika ovde emituje.

Zašto je potrebna dozvola Sokoja?
Muzički autori imaju zakonom utvrđena prava da od svakog korišćenja svoga dela dobiju deo koji im pripada. Po Zakonu o autorskom i srodnim pravima javna upotreba muzike nije slobodna. Za javno korišćenje muzike potrebno je dobiti dozvolu autora i platiti odgovarajuću naknadu.

Pošto se svakodnevno koristi celokupan svetski muzički repertoar, praktično je nemoguće kontaktirati sve autore pojedinačno, tražiti dozvolu i sa svakim pojedinačno ugovarati visinu naknade za koju autor ustupa svoje delo.
Upravo zato je kako evropsko tako i naše zakonodavstvo predvidelo organizaciju za zaštitu autorskih muzičkih prava. Kod nas je Sokoj organizacija ovlašćena da izdaje dozvole za javno korišćenje muzičkih dela, kao i da naplaćuje autorsku naknadu.

Šta se događa ako odbijem da platim autorsku naknadu?
Vi neovlašćeno koristite muziku i kršite zakon. Sokoj je ovlašćen da pokrene sudsku tužbu radi naplate duga.

Nikada do sada nisam čuo za Sokoj, kako sam onda mogao da tražim dozvolu od vas?
Prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima za javno korišćenje muzike potrebno je zatražiti dozvolu. Upotreba muzike nije slobodna. Svako je dužan da poznaje i poštuje zakon. Njihovo nepoznavanje i nepoštovanje podleže posledicama koje su, isto tako, zakonom propisane.

Ko kaže da je vaš sistem pravedan?
Ovaj sistem zastupljen je u svim razvijenijim zemljama sveta. Naši zakonski propisi o zaštiti intelektualne svojine usaglašeni su sa evropskim i zakonodavstvom svih ostalih razvijenih zemalja u svetu.

Plaćam Sokoju, da li sam u obavezi i da plaćam OFPS?
Ukoliko u svom objektu nemate živu muziku, već muziku koristite sa nekog od nosača zvuka, tzv mehaničku muziku, u obavezi ste da plaćate i jednoj i drugoj organizaciji. Sokoj štiti pravo autora muzike, dok OFPS štiti srodno pravo, pravo muzičkih izdavača.

Šta je javno saopštavanje?

Javno saopštavanje je korišćenje muzičkog dela u javnom prostoru putem tehničkih uređaja za reprodukciju zvuka ili zvuka i slike.

Interesuje me kako utvrđujete tarifu za javno saopštavanje muzike?

Muzički autori su, u skladu sa zakonom, odredili cenu svog rada i uslove pod kojima Sokoj kao organizacija za zaštitu autorskih prava, u njihovo ime, može izdavati dozvole za korišćenje muzike. Načini obračuna i visina naknade, kao i precizni uslovi pod kojima se muzika može legalno koristiti sadržani su u Tarifi Sokoja.
Ovaj pravni akt usaglašen je kako sa domaćim zakonodavstvom tako i sa evropskom praksom. Ovakvi modeli tarife primenjuju se i u ostalim zemljama u svetu.

Osnovni princip po kome se određuje visina naknade, koju korisnik muzike treba da plati, je značaj koji muzika ima za delatnost korisnika i udeo muzike u prometu i dobiti vlasnika. Naknada se plaća za korišćenje muzike u javnim prostorima koja se emituje sa nekog od nosača zvuka, kao i za javne nastupe, tzv živo izvođenje.

Ako se misli na ugostiteljski objekat, naknada je uslovljena tipom, vrstom i obimom poslovanja. Autorsku naknadu određuju različiti činioci: veličina prostora, kapacitet, broj sedišta, koliko dana u nedelji se muzika koristi.. Zatim, u obzir se uzima da li je reč o tzv živom izvođenju muzike ili se muzika u ugostiteljskom objektu sluša sa nekog od nosača zvuka, da li se naplaćuje ulaznica i slično.

Za svoj objekat uredno plaćam RTV pretplatu. Zašto onda moram posebno da plaćam Sokoju?

Da, treba da plaćate i Sokoju. Pretplata Javnom servisu je obaveza koja se plaća na osnovu posedovanja radio i televizijskog prijemnika. Sredstva od pretplate su izvor prihoda za rad javnog servisa.
Autorska naknada za javno saopštavanje muzičkih dela (korišćenje muzike u vašem objektu) nije sastavni deo pretplate.
Po zakonu, javno saopštavanje počinje svakim pojedinačnim uključivanjem prijemnika u javnom prostoru. Korisnik nije samo RTV stanica, koja takođe treba da ima dozvolu, nego i vi, kada u vašem objektu (javnom prostoru) slušate/gledate radio ili televizijski program.

Da li mi je potrebna dozvola Sokoja ukoliko je moj televizor u poslovnom prostoru uključen samo kada su sport i vesti?
Da, potrebna je dozvola Sokoja. Kako je muzika sastavni deo svakog televizijskig programa (najavne i odjavne špice, kulisna muzika, reklame, muzički spotovi), nemoguće je imati uključen televizijski prijemnik, a ne koristiti muziku u poslovnom prostoru.

Moj radio prijemnik nalazi se u privatnoj prostoriji, služi isključivo u privatne svrhe, ali ga mogu čuti i stranke.
Nije bitno gde se nalazi vaš radio ili neki drugi uređaj za mehaničku reprodukciju muzike, Vi ste omogućili da i stranke čuju muziku, omogućili ste javno saopštavanje muzike.

Nosač zvuka (CD) kupio sam u prodavnici nosača zvuka. Zar to ne znači da imam pravo da ga slušam?
Možete da ga slušate, bez plaćanja autorske naknade, samo u okviru svog privatnog okruženja. Svako javno korišćenje muzičkog dela zakonski je regulisano Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

Radio koji imam u objektu nije moj nego pripada jednom od zaposlenih.

Za korišćenje muzike u javnom prostoru odgovoran je vlasnik prostora, tako da nije važno kome pripadaju sredstva za mehaničku reprodukciju muzike.

U svom ugostiteljskom objektu koristim živu muziku i plaćam muzičare.. Zašto onda oni ne plaćaju naknadu za javno izvođenje?

Prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima, naknadu za živo izvođenje muzike u obavezi je da podmiri organizator priredbe, odnosno vlasnik prostora.

Zašto ja da plaćam kada već emiteri plaćaju Sokoju autorsku naknadu?
Ovo su dva različita vida korišćenja muzike i dva različita osnova imovinskog prava autora. Emitovanje muzike rtv stanica je jedan osnov imovinskog prava autora, a Vaše korišćenje, javno sopštavanje dela, je drugi osnov imovinskog prava autora.

Plaćam već dovoljno muzičarima, zašto bih i vama plaćao?
Platili ste muzičare, a šta je sa autorima čija se dela izvode ? Po zakonu, morate platiti i autorima naknadu za korišćenje njihovih dela.

Grupa koja svira u mom lokalu izvode samo svoja dela?
Dela autora, članova grupe, zaštićena su kod Sokoja, organizacije za kolektivnu zaštitu autora muzike. Iako grupa svira svoja dela, listu izvođenih dela treba dostaviti Sokoju, kako bi autori dobili svoju autorsku naknadu.

Kome odlazi novac prikupljen od korisnika muzičkih dela koja se javno izvode?

Sokoj prikuplja sredstva od korisnika muzike i raspodeljuje ih kako domaćim tako i autorima iz celog sveta, čija se muzika na teritoriji Srbije emituje.

Ako u svom lokalu emitujem pesme Madone, da li će ona dobiti naknadu koju plaćam Sokoju?
Sokoj je član Međunarodne konfederacije društava autora i kompozitora (CISAC). Kao organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava, Sokoj ima zaključenih skoro 100 bilateralnih ugovora sa inostranim autorskim društvima o međusobnom zastupanju na bazi reciprociteta.

Na osnovu tih ugovora, Sokoj na teritoriji Srbije zastupa celokupan svetski muzički repertoar, odnosno preko 2.000.000 inostranih autora.
Prikupljena autorska naknada od korisnika muzičkih dela raspodeljuju se kako domaćim tako i inostranim autorima, jer Sokoj na teritoriji Srbije štiti celokupan svetski muzički repertoar.