Home / Najčešća pitanja

Najčešća pitanja (autori)

Lista najčešćih pitanja autora:

Šta je delatnost Sokoja?
Čija prava zastupa Sokoj?
Da li može samo tekst da se zaštiti nezavisno od muzike?
Kako Sokoj ostvaruje zaštitu?
U čemu je prednost kolektivne zaštite u odnosu na individualnu?
Da li postoji individualna zaštita autora?
Koju muziku Sokoj štiti?
Da li autori plaćaju Sokoju za zaštitu dela?
Da li Sokoj zastupa prava muzičkih izvođača
Šta je autorsko pravo?
Koja prava ima autor?
Šta su mala prava?
Šta su mehanička prava?
Zašto je važno prijaviti muzičko delo?
Kako da zaštitim svoje delo, kako autor poverava zaštitu Sokoju?
Ukoliko delo nije prijavljeno, da li ima zaštitu?
Da li je potrebno prijavljivanje Sokoju mojih dela više nego jedanput?
Šta ako neko koristi moje delo bez dozvole?
Kako Sokoj učestvuje u dokazivanju autorstva?
Šta je potrebno da dostavim Sokoju ukoliko je moje delo izvedeno u inostranstvu?
Ukoliko imam boravak u inostranstvu, mogu li biti član Sokoja?
Da li mogu da budem član više autorskih društava?
Koliko traje autorsko pravo?
Ako je autor umro, ko i koliko dugo prima njegovu autorsku naknadu?
Ko je muzički izdavač?
Aranžer sam tradicionalne muzike. Da li treba aranžmane da prijavim Sokoju?
Komponujem muziku za reklame. Kako Sokoj štiti ovakva dela?
Komponujem muziku za film. Kako mogu da zaštitim filmsku muziku?
Šta je semplovanje?
O kojim pravima treba brinuti kod semplovanja?
Da li imam autorsko pravo u ime benda?
Ako sam u bendu, da li svi mi treba da budemo članovi Sokoja?
Da li je potrebno da prijavimo Sokoju da smo nagrađeni za emitovanje naših dela?
Da li je Sokoj obavešten o svim muzičkim događajima koji se organizuju?
Kako Sokoj zna da je muzičko delo negde izvedeno ili emitovano?
Koja prava moraju biti plaćena za muzički događaj?
Šta je autorska naknada?
Gde idu sredstva koje je Sokoj prikupio?
Kako se prikupljena naknada raspoređuje autorima?
Koliko često dobijam autorski honorar?
U kojim slučajevima ne primam autorski honorar?
Zašto se dešava da autor za isto delo ne dobija uvek istu autorsku naknadu?
Šta se dešava ako autor zna da je njegovo delo više puta emitovano na određenoj radio ili televizijskoj stanici, a nije obuhvaćeno obračunom Sokoja?
Da li Sokoj obezbeđuje sredstva za projekte?
Nove tehnologije


Delatnost Sokoja je ......
Sokoj je organizacija ovlašćena da izdaje dozvole za javno korišćenje muzičkih dela, kao i da naplaćuje autorsku naknadu. Zakon nalaže da se, osim troškova poslovanja Sokoja, celokupan iznos autorske naknade raspodeli autorima u skladu sa Planom raspodele i aktima Sokoja.

Čija prava zastupa Sokoj?
Sokoj zastupa prava autora muzike, autora teksta i autora aranžmana i nosilaca autorskog prava.

Da li može samo tekst da se zaštiti nezavisno od muzike?
U Sokoju tekst može da se zaštiti samo u okviru muzičkog dela.

Kako Sokoj ostvaruje zaštitu?
Sokoj u ime autora, na osnovu ovlašćenja koja su mu autori preneli, ubire od korisnika muzike autorsku naknadu i zatim je, kroz proces rada, raspodeljuje autorima čija su dela korišćena.

U čemu je prednost kolektivne zaštite u odnosu na individualnu?
Po zakonu svako korišćenje muzike na javnom mestu podrazumeva prethodnu dozvolu autora i plaćanje odgovarajuće naknade. Autor ima zakonom zagarantovana prava da učestvuje u dobiti korisnika koju muzika ostvaruje.
Praktično je nemoguće da autor kontaktira sve korisnike muzike pojedinačno i da sa svakim pojedinačno ugovara visinu naknade i to svaki put kada se njegovo delo koristi, na bilo koji način i na bilo kom mestu.
Zato je zakonom predviđeno postojanje organizacije koja, u ime svih muzičkih autora, ostvaruje njihova prava.

Da li postoji individualna zaštita autora?
Autori mogu individualno da štite svoja prava, ali zbog velikog obima i dostupnosti muzike, praktično, nisu u mogućnosti da imaju kontrolu nad svim vidovima korišćenja svojih dela.

Koju muziku Sokoj štiti?
Sokoj štiti sve vrste muzike, bez obzira na žanr, vrstu, oblik i trajanje. Sokoj štiti celokupan domaći i svetski repertoar, na osnovu zakona, ugovora sa autorima i ugovorima sa inostranim društvima.

Da li autori plaćaju Sokoju za zaštitu dela?
Ne, Sokoj ne naplaćuje od autora zaštitu njihovih dela.

Da li Sokoj zastupa prava muzičkih izvođača?
Ne, Sokoj ne zastupa prava muzičkih izvođača (pevača i instrumentalista). Sokoj štiti prava autora muzike, autora testa i autora aranžmana.

Šta je autorsko pravo?

Autorsko pravo copyright je skup pravnih normi koje regulišu odnose u vezi sa autorskim delom. Autorsko delo je imovina autora.

Koja prava ima autor?

Autor ima moralna i imovinska prava.

Šta su mala prava?
Mala prava su autorska prava koja nastaju javnim izvođenjem, emitovanjem muzičkih dela i javnim saopštavanjem dela sa nosača zvuka ili slike (radio i tv stanice, koncerti, priredbe, ugostiteljski objekti itd.). Autorske naknade raspodeljuju se autorima na osnovu Plana raspodele autorskih naknada.

Šta su mehanička prava?
Mehanička prava su prava snimanja, umnožavanja i stavljanja u promet dela na nosače zvuka (ploče, kasete, kompakt diskovi i dr.) i na nosače zvuka i slike (video, DVD i dr.).
Autorske naknade za dela snimljena na nosač zvuka i nosač zvuka i slike naplaćuju se na osnovu izveštaja proizvođača o snimljenim delima i broju prodatih nosača zvuka i nosača zvuka i slike.

Zašto je važno prijaviti muzičko delo ?
Autor je u obavezi da prijavi svoje delo sa svim relevantnim podacima za dokumentaciju (kompozitor, autor teksta, autor aranžmana, izdavač, izvođač, trajanje) kako bi delo dobilo odgovarajući pripadajući poen. Neprijavljena dela manje su pentirana (vrednovana) zbog nepostojanja podataka. Muzičko delo treba prijaviti kako bi i autorska naknada, prikupljena od korisnika, bila pravilno raspoređena.

Kako da zaštitim svoje delo, kako autor poverava zaštitu Sokoju?
Na sajtu Sokoja nalazi se obrazac ugovora i obrazac prijave dela. Popunjen i potpisan ugovor i obrazac prijave dela pošaljite poštom ili donesite u službu Servis autora Sokoja.

Ukoliko delo nije prijavljeno, da li ima zaštitu?
Ukoliko delo nije prijavljeno, ono ima zaštitu, ali je manje vrednovano zbog nepostojanje relevantnih podataka.

Da li je potrebno prijavljivanje Sokoju mojih dela više nego jedanput?
Potrebno je Sokoju prijaviti svaku promenu na delu.

Šta ako neko koristi moje delo bez dozvole?
Za sva posebna korišćenja, na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima, dozvolu daje autor.

Kako Sokoj učestvuje u dokazivanju autorstva?
Sokoj učestvuje samo po zahtevu suda, tako što dostavlja raspoložive pismene dokaze

Šta je potrebno da dostavim Sokoju ukoliko je moje delo izvedeno u inostranstvu?
Ukoliko je Vaše delo izvedeno u inostranstvu popunite obrazac na našem sajtu, koji se nalazi na stranici AUTORI.

Ukoliko imam boravak u inostranstvu, mogu li biti član Sokoja?
Ukoliko imate i boravak u inostranstvu možete biti član Sokoja.

Da li mogu da budem član više autorskih društava?
Ukoliko je autor promenio boravak i želi da jedan deo zaštite poveri društvu na čijoj se teritoriji trenutno nalazi, može da bude njen član uz odgovarajuće uslove (detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru dokumentacije Sokoja).

Koliko traje autorsko pravo?
Autorsko pravo traje 70 godina od smrti poslednjeg autora na delu.

Ako je autor umro, ko i koliko dugo prima njegovu autorsku naknadu?
Nakon smrti autora, njegova prava prenose se na naslednike. Autorska imovinska prava traju za života autora i 70 godina posle njegove smrti.

Ko je muzički izdavač?
Muzički izdavač je pravno lice koje izdaje nosače zvuka ili nosače zvuka i slike. Izdavač, ukoliko ima svojstvo nosioca autorskog prava, može da poveri zaštitu Sokoju.

Aranžer sam tradicionalne muzike. Da li treba aranžmane da prijavim Sokoju?
Ukoliko ste autor aranžmana tradicionalne muzike treba vaše aranžmane da prijavite Sokoju.

Komponujem muziku za reklame. Kako Sokoj štiti ovakva dela?
Sokoj štiti ovakva dela kao i sva dela koja se javno emituju ili javno izvode.

Komponujem muziku za film. Kako mogu da zaštitim filmsku muziku?
Sva autorska prava koja se odnose na muziku u filmu regulišu se sa producentom filma. Sokoj štiti filmsku muziku samo po osnovu emitovanja. Muzika za film prijavljuje se na posebnom obrascu. Svaki autor filmske muzike dobija autorsku naknadu po osnovu emitovanja.

  Šta je semplovanje?
Semplovanje je inkorporacija nekog zvučnog snimka u novi snimak. Producent može semplovati skriveni deo na snimak - na primer žičane ili bas deonice, može da pozajmi zvuk bubnjeva ili da podigne nekoliko dirki sa klasičnog soul sinmka - i napiše popularnu melodiju preko njega.

Semplovanje se smatra kreativnim činom. Ukoliko se vrši bez dozvole, predstavlja povredu autorskog prava u odnosu na originalni snimak zvuka. Povreda autorskog prava vrši se u odnosu na osnovnu muziku i tekst i radi se o neovlašćenom korišćenju jednog ili više izvođenja u originalnom delu, kao što su segmenti sa gitarom, vokalom i bubnjevima.
Pored toga, i moralna prava originalnog umetnika mogu biti povređena, ako se semplovanje vrši na način kome se umetnik protivi ili ako ga umetnik nije prihvatio.

O kojim pravima treba brinuti kod semplovanja?
Ukoliko želite da obradite, izdate ili na neki način maskirate sempl u miksu,  potrebna Vam je dozvola za semplovanje. Autor mora da dobije autorizaciju za upotrebu sempla od vlasnika autorskih prava. Mora se stupiti u kontakt kako sa autorima tako i sa izdavačem originalnog dela.

U britanskom pravu da bi došlo do povrede prava treba da je korišćen značajan deo autorskog dela. U Americi je zastupljena doktrina "značajne sličnosti". U Velikoj Britaniji da biste dobili odobrenje za korišćenje sempla možete angažovati firmu koja se time bavi ili možete i sami pribaviti dozvolu. Firme, koje se bave pribavljanjem odobrenja za korišćenje semplova, često mogu da ugovore povoljnije uslove nego pojedinačni producenti i DJ-evi.
Takve firme često pružaju pomoć u davanju pravnih saveta i mišljenja kada su u pitanju strani izdavači i u stanju su da obezbede sva buduća korišćenja semplova.

Tako za jedan sempl potrebna su dva odobrenja; jedno za snimanje zvuka, a drugo za izdavanje. Britansko iskustvo, koje se odnosi na vrednost sempla kao i na način plaćanja, određeno je nizom faktora, uključujući; poznatost originalnog snimka sa koga je sempl uzet, verovatnoća uspeha novog dela. Semplovi se ne naplaćuju po sekundi, kao telefonski razgovori, niti su besplatni. Svaki sempl se procenjuje od slučaja do slučaja.

Američko pravo dozvoljava odbranu u smislu "pravičnog korišćenja". Pravično korišćenje predstavlja doktrinu koja je nepriznata u Velikoj Britaniji, koja dozvoljava kopiranje u svrhu kritike, izveštavanja i prikazivanja. Cilj američkih zakonodavaca, koji su ovo uvrstili u zakon krajem 70-tih godina prošlog veka, bio je da dozvoli autorima da nadograde i transformišu postojeća dela, a da pro tome ne moraju da plate za dozvolu.

Namera je bila da se umetnicima omogući pozajmica, prerada ili komentar postojećih umetničkih dela. Pravila, kojih se američki sud drži pri oceni pravičnosti korišćenja, obuhvataju svrhu korišćenja i njegove komercijalne potencijale, prirodu semplovanog dela, veličinu uzetog sempla u odnosu na delo kao celinu, kao i kakav je efekat semplovanja na tržišnu vrednost originalnog dela.
U Americi slučajevi semplovanja, ako ne predstavljaju pretnju prodaji originalnog snimka, zaštićeni su kao slučajevi "pravičnog korišćenja".

Prikaz iz časopisa "Sound on Sound"
prevod Mirjana Tešić Perović
* Nedavno,  tema sastanka Saveta autora Sokoja bila je upotreba semplova. Stručno mišljenje, ovog savetodavnog tela, je da se autor projekta smatra autorom dela. Obaveza autora novog dela je da pribavi dozvolu za korišćenje sempla, kao i da ispuni moralnu obavezu - na nosaču zvuka (CD-u) potrebno je označiti čiji su se citati koristili.

Da li imam autorsko pravo u ime benda?
Svaki autor, koji je učestvovao u stvaranju muzike za bend, zaključuje ugovor sa Sokojem. Bend ne može da se pojavi kao nosilac autorskog prava.

Ako sam u bendu, da li svi mi treba da budemo članovi Sokoja?
Članovi Sokoja su samo autori na delima, a ne članovi grupe.

Da li je potrebno da prijavimo Sokoju da smo nagrađeni za emitovanje naših dela?
To nije relevantan podatak za autorski honorar.

Da li je Sokoj obavešten o svim muzičkim događajima koji se organizuju?
Sokoj dobija informacije od organizatora manifestacije, koji je u obavezi da prijavi manifestaciju, kao i redovnim praćenjem muzičkih događaja.

Kako Sokoj zna da je muzičko delo negde izvedeno ili emitovano?
Sve radio i tv stanice, koncerti i ugostiteljski objekti sa živom muzikom, kao i organizatori javnih manifestacija dužni su da, prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima, dostavljaju Sokoju mesečne programe izvedenih muzičkih dela prema kojima se vrši raspodela autorskih naknada.

Koja prava moraju biti plaćena za muzički događaj?
Prava javnog izvođenja.

Šta je autorska naknada?
Naknada za korišćenje autorskog dela.

Gde idu sredstva koje je Sokoj prikupio?
Prikupljena sredstva od korisnika muzike raspoređuju se autorima. Sokoj je neprofitna organizacija, što znači da ne ostvaruje nikakvu zaradu za sebe. Po odbitku samo stvarnih troškova naplate, sva naplaćena sredstva od korisnika muzičkih dela raspodeljuju se kako domaćim tako i autorima iz celog sveta, čija se muzika ovde emituje.

Kako se prikupljena naknada raspoređuje autorima?
Ukupna masa autorskih naknada raspoređuje se autorima na osnovu dostavljenih izveštaja, odnosno popisa emitovanih dela i primenom Plana raspodele autorskih naknada.

Koliko često dobijam autorski honorar?
Po osnovu emitovanja i javnog izvođenja, Sokoj za sada isplaćuje autorski honorar jedanput godišnje u tekućoj godini za prethodnu godinu.

U kojim slučajevima ne primam autorski honorar?
Autor neće primati autorski honorar ukoliko korisnik nije naveo u muzičkim košuljicama da je emitovao njegovo delo.

Zašto se dešava da autor za isto delo ne dobija uvek istu autorsku naknadu?
Autor za isto delo ne dobija uvek istu autorsku naknadu, zato što delo nema isti broj emitovanja u svakom obračunskom periodu.
Obračun autorske naknade se vrši na osnovu Plana raspodele i liste emitovanih muizičkih dela (muzičke košuljice) koje Sokoj prikuplja od korisnika. U obračun autorskih naknada ulaze samo emitovana dela koja su korisnici dostavili Sokoju.

Šta se dešava ako autor zna da je njegovo delo više puta emitovano na određenoj radio ili televizijskoj stanici, a nije obuhvaćeno obračunom Sokoja?
Ako autor zna da je njegovo delo više puta emitovano na određenoj radio ili televizijskoj stanici, a nije obuhvaćeno obračunom, treba da se obrati Servisu autora Sokoja u pismenoj formi i da navede sve relevantne podatke, na osnovu kojih će služba Sokoja tražiti od korisnika potvrdu o emitovanju.

Da li Sokoj obezbeđuje sredstva za projekte?
Na osnovu Statuta Sokoja (član 44.) od ubrane autorske naknade, po odbitku administrativnih troškova zaštite i poreza, odbija se iznos do 10% za kulturna i socijalna davanja, u skladu sa odlukom Upravnog odbora i međunarodnim ugovorima.

Navedena sredstva čine poseban Fond za kulturna i socijalna davanja. Konkurs za projekte o raspodeli sredstava namenjenih kulturnim davanjima raspisuje se jedanput godišnje, a konačnu odluku o projektima kojima su dodeljena sredstva donosi Skupština Sokoja na predlog Upravnog odbora.

Nove tehnologije

Savremene tehnologije

Zvuk nove decenije

Velike promene se dešavaju u svetu muzičke industrije i izdavaštva uopšte, a na koje najvećim delom utiču informacione tehnologije i Internet kao novi medij. Već sada imamo faktičko stanje u kome se mnogo više muzičkih numera preuzima s interneta ili mobilnih servisa nego što se nabavlja u "čvrstom stanju", kupovinom kompakt diskova. Ovaj trend nastaviće se i u narednih deset godina, a kako će to izgledati, već sada opisuju stručnjaci za ovu oblast.

Moglo bi se desiti da u narednih deset godina muzički album kao pojava bude potpuno iskorenjen. Albumi su i nastali iz pretežno komercijalnih razloga, potrebe da se više pesama nudi u paketu jer bi se neke od njih slabije prodavale, a i radi opravdanosti ulaganja u "nosioce zvuka". Prelaskom na onlajn muziku ovi razlozi praktično više ne postoje, a muzičari će imati priliku da češće izbacuju nova dela. Takođe, umesto preuzimanja fajlova s muzičkim numerama sa mreže (download) mogli bismo u dekadi koja je pred nama da potpuno pređemo na distribuciju muzike kroz takozvani media stream, neprekidno emitovanje slično kao kod internet radija. Svakako, da bi to zaživelo najpre će biti neophodno da postoje servisi koji nude praktično kompletnu diskografiju po principu mesečne pretplate. Već sada postoje sistemi i inicijative da se korisnicima omogući pretplata na svu raspoloživu muziku, pri čemu problemi nisu tehničke, već najčešće pravne i infrastrukturne prirode.

Sasvim je realno da veoma brzo muzika bude ponuđena kroz takozvane cloud servise. Na taj način istoj biblioteci pesama moći ćemo da pristupamo s mobilnog telefona, kućnog računara ili dok smo u radnom okruženju. Kada zbog toga prostor hard diska na lokalnom kompjuteru prestane da bude problem, nestaće i potreba za snižavanjem kvaliteta audio snimka koju je donela era mp3 fajlova, što će se posebno svideti audiofilima. Budući da će praktično sva muzika biti u digitalnom obliku, postaće sasvim normalno da uz nju idu i prateći sadržaji koji će biti uključeni u standardne "pakete". To podrazumeva video spotove, tekstove pesama, pa čak i interaktivne aplikacije. Pošto će glavni izvor muzike biti internet, pretraga numera će dobiti mnogo veći značaj. Biće omogućeno ne samo pronalaženje prema nazivu, izvođaču, žanru i sličnim kriterijuma, već i prema delu teksta pesme ili insertu melodije. Takođe, značajnu ulogu igraće i socijalne mreže, pa ćete pesme pronalaziti i po preporuci prijatelja ili eksperata. Očekuje se i mnogo veće učešće slušalaca u produkciji muzike. Umesto studija i skupe opreme, sada je za kreiranje audio zapisa dovoljan malo bolji računar s odgovarajućim softverom, a distribuciju po celom svetu omogućuje Internet. Sve više će biti amaterskih snimaka i servisa koji će vam omogućiti da ih podelite i s drugima na sličan način na koji su blogovi postali prilika da svako izrazi svoj literarni talenat.
Muzička industrija među prvima je osetila uticaj ubrzanog razvoja informacionih tehnologija i interneta. Uostalom, svi se još uvek sećamo potresa koji su prouzrokovali pojava MP3 formata ili svojevremeno web servis. Napster, da spomenem samo neke prelomne trenutke. Slična dešavanja aktuelna su danas i u mnogim drugim oblastima, dok su se muzičke izdavačke kuće i izvođači već praktično prilagodili ovim promenama i polako ih pokreću u svoju korist.

Veselin Jevrosimović
Časopis Blic, januar 2010.