Home / Najčešća pitanja

Lista najčešće postavljanih pitanja (FAQ):

 

Koja je funkcija Sokoja?
Delatnost Sokoja je ......
Čija prava zastupa Sokoj?
Kako Sokoj ostvaruje zaštitu?
U čemu je prednost kolektivne zaštite u odnosu na individualnu?
Da li postoji individualna zaštita autora?
Koju muziku Sokoj štiti?
Šta je autorsko pravo?
Koja prava ima autor?
Koliko traje autorsko pravo?
Šta je autorska naknada?
Gde idu sredstva koje je Sokoj prikupio?
Ko kaže da je vaš sistem pravedan?
Plaćam Sokoju, da li sam u obavezi i da plaćam OFPS?


Koja je funkcija Sokoja ?
Sokoj je organizacija koja je zakonski ovlašćena da obavlja zaštitu autorskih muzičkih prava. Kao organizacija, Sokoj izdaje dozvole za javno korišćenje muzičkih dela i naplaćuje autorsku naknadu. Kao neprofitna organizacija, Sokoj ne ostvaruje nikakvu zaradu za sebe.
Po odbitku samo stvarnih troškova naplate, sva naplaćena sredstva od korisnika muzičkih dela raspodeljuju se kako domaćim tako i autorima iz celog sveta čija se muzika ovde emituje.


Delatnost Sokoja je....
Sokoj je organizacija ovlašćena da izdaje dozvole za javno korišćenje muzičkih dela, kao i da naplaćuje autorsku naknadu. Zakon nalaže da se, osim troškova poslovanja Sokoja, celokupan iznos autorske naknade raspodeli autorima u skladu sa Planom raspodele i aktima Sokoja.


Čija prava zastupa Sokoj?
Sokoj zastupa prava autora muzike, autora teksta i autora aranžmana i nosilaca autorskog prava.


Kako Sokoj ostvaruje zaštitu?
Sokoj u ime autora, na osnovu ovlašćenja koja su mu autori preneli, ubire od korisnika muzike autorsku naknadu i zatim je, kroz proces rada, raspodeljuje autorima čija su dela korišćena.


U čemu je prednost kolektivne zaštite u odnosu na individualnu?
Po zakonu svako korišćenje muzike na javnom mestu podrazumeva prethodnu dozvolu autora i plaćanje odgovarajuće naknade. Autor ima zakonom zagarantovana prava da učestvuje u dobiti korisnika koju muzika ostvaruje.
Praktično je nemoguće da autor kontaktira sve korisnike muzike pojedinačno i da sa svakim pojedinačno ugovara visinu naknade i to svaki put kada se njegovo delo koristi, na bilo koji način i na bilo kom mestu.
Zato je zakonom predviđeno postojanje organizacije koja, u ime svih muzičkih autora, ostvaruje njihova prava.


Da li postoji individualna zaštita autora?
Autori mogu individualno da štite svoja prava, ali zbog velikog obima i dostupnosti muzike, praktično, nisu u mogućnosti da imaju kontrolu nad svim vidovima korišćenja svojih dela.


Koju muziku Sokoj štiti?
Sokoj štiti sve vrste muzike, bez obzira na žanr, vrstu, oblik i trajanje. Sokoj štiti celokupan domaći i svetski repertoar, na osnovu zakona, ugovora sa autorima i ugovorima sa inostranim društvima.


Šta je autorsko pravo?
Autorsko pravo copyright je skup pravnih normi koje regulišu odnose u vezi sa autorskim delom. Autorsko delo je imovina autora.


Koja prava ima autor?
Autor ima moralna i imovinska prava.


Koliko traje autorsko pravo?
Autorsko pravo traje 70 godina od smrti poslednjeg autora na delu.


Šta je autorska naknada?
Naknada za korišćenje autorskog dela.


Gde idu sredstva koje je Sokoj prikupio?
Prikupljena sredstva od korisnika muzike raspoređuju se autorima. Sokoj je neprofitna organizacija, što znači da ne ostvaruje nikakvu zaradu za sebe. Po odbitku samo stvarnih troškova naplate, sva naplaćena sredstva od korisnika muzičkih dela raspodeljuju se kako domaćim tako i autorima iz celog sveta, čija se muzika ovde emituje.


Ko kaže da je vaš sistem pravedan?
Ovaj sistem zastupljen je u svim razvijenijim zemljama sveta. Naši zakonski propisi o zaštiti intelektualne svojine usaglašeni su sa evropskim i zakonodavstvom svih ostalih razvijenih zemalja u svetu.


Plaćam Sokoju, da li sam u obavezi i da plaćam OFPS?
Ukoliko u svom objektu nemate živu muziku, već muziku koristite sa nekog od nosača zvuka, tzv mehaničku muziku, u obavezi ste da plaćate i jednoj i drugoj organizaciji. Sokoj štiti pravo autora muzike, dok OFPS štiti srodno pravo, pravo muzičkih izdavača.