Home / Korisnici

Mreža terenskih zastupnika

Autori imaju zakonsko pravo da dozvole ili zabrane korišćenje svog dela. Ukoliko autor dozvoli da se delo koristi, to čini pod uslovom da mu se plati odgovarajuća naknada. Nemoguće je da svaka RTV stanica, restoran, kafić ili frizer obezbedi svaku pojedinačnu dozvolu od svakog autora muzike i to za svako korišćenje.
Zato Sokoj, u ime svih domaćih i inostranih autora muzike, izdaje dozvole za korišćenje muzike putem ugovora kojim se, istovremeno, utvrđuje i visina autorske naknade.

Svaka upotreba muzičkih dela bez odgovarajuće dozvole Sokoja je neovlašćena upotreba koja se smatra privrednim prestupom (član 183. Zakon o autorskom i srodnim pravima) i povlači krivičnu odgovornost (član 199. Krivičnog zakona RS), čak i kaznu zatvora do 3 godine.

Visina naknade koju korisnik muzike treba da plati određena je Tarifom naknada koje naplaćuje Sokoj (Službeni Glasnik Republike Srbije, br.85/07). Tarifom su tačno ustanovljeni kriterijumi po kojima se određuje visina naknade i precizirani su iznosi za svaku vrstu korišćenja.


Šta je posao zastupnika?

Osnovni posao zastupnika je da obilazi sve korisnike muzičkih dela na teritoriji koja mu je poverena; ugostiteljske objekte, organizatore koncerata i raznih muzičkih manifestacija, trgovine i sva ostala javna mesta na kojima se muzika koristi.
Prilikom obilaska, zastupnik se legitimiše svojim službenim ovlašćenjem, ukazuje na potrebu regulisanja prava autora muzike u skladu sa zakonom i upoznaje korisnike sa njihovim zakonskim obavezama.

Na licu mesta, pred korisnikom, zastupnik popunjava zapisnik o kontroli koji sadrži sve potrebne podatke za utvrđivanje autorske naknade. Zastupnik utvrđuje osnovne podatke o korisniku; pun naziv pravnog lica, odnosno preduzeća ili fizičkog lica (STR, SUR, SZR i sl.), adresu, telefone, ime vlasnika, direktora ili ovlašćenog lica, poreski broj (PIB), matični broj i broj tekućeg računa.

Zatim se utvrđuju podaci o korišćenju muzičkih dela koji se razlikuju u odnosu na vrste korisnika i precizirani su Tarifom. U zavisnosti od vrste korišćenja, ukoliko je u pitanju ugostiteljski objekat potrebno je evidentirati kapacitet objekta, broj RTV aparata, zvučnika i slično. Ako je u pitanju koncert, priredba ili neka druga muzička manifestacija potrebno je utvrditi broj prodatih ulaznica, prihod, u zavisnosti od vrste korišćenja.

Prilikom kontrole, zastupnik kod sebe uvek ima tekst Tarife i korisnika direktno upoznaje sa zakonskim obavezama i kriterijumima za utvrđivanje visine naknade.

Zapisnik se popunjava u dva primerka, od kojih jedan ostaje korisniku, a drugi se prosleđuje Sokoju. Na osnovu zapisnika, nadležna služba Sokoja evidentira korisnika i šalje mu detaljna objašnjenja o njegovim zakonskim obavezama u pogledu regulisanja autorskih muzičkih prava i odgovarajući ugovor.

Ukoliko korisnik ne zaključi ugovor i odbija da plaća propisanu autorsku naknadu, Sokoj podnosi odgovarajuće krivične prijave i prijave za privredni prestup, a istovremeno se inicira i sudski spor kako bi se obezbedila naplata prava. Tokom spora, veoma često sud zahteva da svedoči ovlašćeni zastupnik, koji je korisnika i otkrio i sačinio zapisnik. Obaveza zastupnika je da usmeno pred sudom potvrdi podatke koje je uneo u zapisnik.

Koji ste korisnik?