Home / Korisnici

Koliko košta korišćenje muzike?

Muzički autori su, u skladu sa zakonom, odredili cenu svog rada i uslove pod kojima Sokoj, u njihovo ime, može izdavati dozvole za korišćenje muzike. Način obračuna i visina naknade, kao i precizni uslovi pod kojima se muzika može legalno koristiti sadržani su u Tarifi Sokoja.

Važno je reći da je Tarifa Sokoja, kojom se detaljno, za svaku vrstu korišćenja, razrađuju uslovi pod kojima se dozvola izdaje, u potpunosti usaglašena, ne samo sa domaćim zakonodavstvom, već i sa evropskom praksom i iskustvom.
Način na koji se naknada obračunava, osnovni elementi koji su bitni za obračun naknade su isti kao i bilo gde u razvijenom svetu. Naravno, visina naknade prilagođena je našim prilikama i ekonomskim okolnostima u kojima živimo.

Osnovni princip po kome se određuje visina naknade je značaj koji muzika ima za delatnost korisnika, pa samim tim i udeo koji ona može imati na prihode korisnika. Doprinos muzike u prihodima korisnika mora se uzeti u obzir pri određivanju tarife.

Naknada je najviša kod onih korisnika kod kojih je muzika sastavni deo njihovog rada, takozvana osnovna sirovina za rad (radio i telvizijski centri), a sve je niža za one korisnike koji svoj posao mogu obavljati i bez korišćenja muzike. Visina naknade utvrđuje se srazmerno značaju koji muzika ima u prometu i dobiti vlasnika.
Televizor u kafiću ili radio u frizerskoj radnji koštaće mnogo manje nego nadoknada za diskoteku ili veliki rok koncert koji će koštati, srazmerno, mnogo voše.

Odlukom Upravnog odbora Sokoja  vrednost boda tarife, od 01. jula 2009. godine, iznosi 9,00 dinara. Vrednost boda korigovan je u skladu sa zvaničnim podacima Zavoda za statistiku o porastu cena na malo u 2008. godini.
Korigovana vrednost boda tarife objavljena je u Služvenom glasniku RS, br. 29/09.

Koji ste korisnik?