Home / Korisnici

Javne manifestacije

Ukoliko organizujete bilo kakvu javnu manifestaciju (miting, karneval, poselo, sportski događaj, javni skup) koja podrazumeva i korišćenje muzike, imate zakonske obaveze prema autorima muzičkih dela. To znači, da manifestaciju treba prijaviti, zatražiti dozvolu Sokoja. Naknada se plaća po manifestaciji, a visina naknade i način na koji je Sokoj obračunava pronaćićete u Tarifi.

2008. godine Vera Baronijan, naslednica kompozitora Vartkesa Baronijana, uputila je zabranu korišćenja muzičkog dela Vostani Serbije svim političkim strankama na političkim skupovima.

________________________________________

Mitinzi, karnevali, posela, sportski događaji, javni skupovi i sl.


Naknada se plaća po manifestaciji, obračunava prema broju posetilaca i iznosi:

Broj posetilaca Broj bodova
do 5.000 1.000
od 5.001 do 10.000 2.000
od 10.001 do 30.000 3.000
preko 30.001 5.000

Korisnik je dužan da dostavi popis izvedenih dela u roku od 15 dana od dana održavanja manifestacije.
Vrednost boda iznosi 9,00 dinara.
Iznosi u tarifi iskazani su bez poreza na dodatu vrednost.


NAPOMENA:
Formular za prijavljivanje muzičke manifestacije i formular za izveštaj po održanoj muzičkoj manifestaciji nalazi se na stranici DOWNLOAD.


Kontakt osoba:
Tamara Zlatanović, koordinator Odeljenja za javno izvođenje i saopštavanje
tel: (+381 11) 4033 109, fax: 4033 154 
E-mail: tamara.zlatanovic@sokoj.rs

Koji ste korisnik?