Home / Korisnici

Hotelski objekti

U hotelske objekte spadaju: hoteli, odmarališta planinski domovi i ostali smeštajni objekti u kojima se na komercijalnoj osnovi pružaju ugostiteljske usluge.

Sigurni smo da vam je na prvom mestu zadovoljan i dobro raspoložen gost. Bez sumnje, gosti su zadovoljni ukoliko ih u hotelu dočeka i muzika - kako u sobama, tako i u restoranu.

Složićete se da je atmosfera u svakom javnom prostoru mnogo lepša uz prisustvo muzike. Naknada za korišćenje muzike plaća se mesečno u hotelima, planinskim domovima i ostalim smeštajnim objektima u kojima se na komercijalnoj osnovi pružaju ugostiteljske usluge.

Vrsta korišćenja Kategorizacija do tri zvezdice
(broj bodova)
Kategorizacija - četiri i više zvezdice
(broj bodova)
Centralno ozvučenje u holovima i zajedničkim
prostorijama
250 350
Po zvučnoj kutiji u
holovima i zajedničkim
prostorijama
70 100
Po radio/TV aparatima
po sobama
20 30

Vrednost boda iznosi 11,00 dinara, bez PDV

U zavisnosti od regiona u kome se nalazi sedište korisnika na iznose autorske naknade izražene u paušalu primenjuju se sledeći koeficijenti:
 • - za teritoriju Beograda, Novog Sada, kao i za turistička mesta 1,00
 • - za region Vojvodine 0,90
 • - za region Centralne i Zapadne Srbije 0,80
 • - za region Istočne i Južne Srbije 0,70
Korisnik je dužan da dostavlja do 15. u mesecu, za prethodni mesec, izveštaj o broju korišćenih/izdatih soba u toku meseca. U slučaju da korisnik izveštaj ne dostavi u predviđenom roku, naknada će se računati prema ukupnom broju soba.

Naknada za izvođenje, odnosno saopštavanje javnosti muzičkih dela u restoranima, klubovima, barovima, diskotekama i sličnim objektima koji se nalaze u sklopu smeštajnih kapaciteta, kao u frizerskim, kozmetičkim salonima, prodavnicama i sl, plaća se u visini i na način predviđen odgovarajućom tarifnom klasom.


Ilustracija, kroz primere, obračuna autorske naknade

Svakom ugostitelju potrebna je dozvola Sokoja za legalno korišćenje muzičkog repertoara.
Dozvole se obezbeđuju zaključenjem odgovarajućih ugovora, za svaku vrstu korišćenja muzike posebno; izvođenje muzike uživo ili korišćenje putem uređaja za reprodukciju muzike (RTV aparati, DVD8, CD i sl.), upotreba RTV aparata po hotelskim sobama, u zajedničkim prostorijama, organizacija svadbi, maturske večeri, organizacije dočeka Nove godine i sličnih manifestacija.

Tarifom Sokoja određuje se način obračuna i visina naknade za svaku vrstu objekta i svaki vid korišćenja muzičkih dela posebno. Visina naknade utvrđena je u bodovima, a vrednost boda je 9,00 dinara.

____________________________________________
U dole navedenim primerima prisutni su različiti oblici korišćenja muzike, tokom jednog meseca, i dobra su ilustracija kako se obračunava autorska naknada:


Hotel

Hotel se nalazi u Beogradu ili u Novom Sadu ili u nekom turističkom mestu

Kategorizacija hotela: četiri zvezdice
Kapacitet hotela: 10 luks apartamana, 60 dvokrevetnih soba i 40 jednokrevetnih soba
U sastavu hotela su: restoran, piano bar, fitnes centar (dve sale) i sala za kongresni turizam

Gde je sve muzika u hotelu zastupljena?

 • - Postoji centralno ozvučenje u holovima i zajedničkim prostorijama;
 • - U svim apartmanima i sobama su radio i televizijski prijemnici;
 • - U restoranu se vikendom muzika izvodi uživo, a ostalim danima koristi se mehanička muzika;
U restoranu hotela, tokom meseca, organizuju se dve svadbe;
 • Svakodnevno u piano baru prisutna je mehanička muzika;
 • U sali za kongresni turizam organizuje se modna revija;
 • Fitnes centar (u salama za rekreaciju ima muzike).

Koliko, na mesečnom nivou, treba platiti autorsku naknadu za sve oblike korišćenja muzike u navedenom hotelu?

 • Centralno ozvučenje (350 bodova X 11,00 dinara) -3.850,00 dinara
 • Zvučne kutije (5) (5kutija X 100 bodova X 11,00 dinara) -  5.500,00 dinara
 • RTV prijemnici po sobama (30 bodova po rtv prijemniku)
iskorišćeno: 2 apartmana, 60 soba.
30 bodova X 62 X 11,00 dinara -  20.460,00 dinara
 • Restoran (živo izvođenje muzike do 10 dana mesečno: 6 bodova X 11,00 dinara X 150 mesta)
9.966,00 dinara
mehanička muzika: 2 boda X 11,00 dinara X 150 mesta 3.300,00 dinara
održane su dve svadbe: 800 bodova X 11,00 dinara X 2  - 17.600,00 dinara
 • Piano bar/mehanička muzika (30 stolica X 10 bodova X 11,00 dinara) 3.300,00 dinara
 • Fitness centar - 2 zvučne kutije X 20 bodova X 11,00 dinara - 440,00 dinara
 • Modna revija (300 posetilaca) 1000 bodova X 11,00 dinara - 11.000,00 dinara

Hotel će za sve navedene sadržaje, na mesečnom nivou,
za autorsku naknadu Sokoju uplatiti 75.416,00 dinara


Motel

Motel se nalazi u regionu Centralne ili Zapadne Srbije (primenjivaće se koeficijenat 0,80)

Kategorizacija hotela: tri zvezdice
Kapacitet motela: 40 dvokrevetnih i 20 jednokrevetnih soba
U sastavu hotela su: restoran (100 stolica) i etno šop

Gde je sve muzika u motelu zastupljena?

 • Centralno ozvučenje (holovi i zajedničke prostorije);
 • Televizori po sobama;
 • Restoran: živo izvođenje muzike (vikendom) i mehanička muzika (ostalim danima);
 • Muzički uređaj (radio) u etnošopu

Koliko na mesečnom nivou treba platiti autorsku naknadu za sve oblike korišćenja muzike?

 • Centralno ozvučenje 250 bodova X 11,00 dinara - 2.750,00  dinara
 • Zvučne kutije (2) (2 kutije X 70 bodova X 11,00 dinara) - 1.540,00 dinara
 • RTV prijemnici po sobama (iskorišćeno je 25 sobama) 20 bodova po prijemniku -  5.500 dinara
 • Restoran: živo izvođenje muzike vikendom, ostalim danima mehanička muzika
8 bodova X 100 stolica X 11,00 dinara - 8.880,00  dinara
 • Etnošop - 50 bodova X 11,00  dinara -  550,00 dinara
Motel bi Sokoju trebao da uplati za autorsku naknadu 19.220,00  dinara, ali pošto se nalazi u regionu Centralne ili Zapadne Srbije primenjuje se koeficijent 0,80, 20% od navedene sume, što iznosi 15.376,00 dinara 
Smeštajni objekat (seosko domaćinstvo)

Smeštajni objekat se nalazi u regionu Istočne ili Južne Srbije (primenjivaće se koeficijent 0,70)
Seosko domaćinstvo obuhvata 10 soba i gostionicu (50 mesta)

Gde je sve muzika u seoskom domaćinstvu zastupljena?

 • Televizijski prijemnici u sobama (10 televizijskih prijemnika)
 • U gostionici se koristi mehanička muzika


Koliko na mesečnom nivou (septembar mesec) treba platiti autorsku naknadu za sve oblike korišćenja muzike?

U sobama se nalaze televizijski prijemnici (20 bodova X 10 soba X 11,00 dinara) 1.200,00 dinara
U gostionici, sa 50 mesta, koristi se mehanička muzika (50 stolica X 8 bodova X 11,00 dinara - ) 4.400,00 dinara

Seosko domaćinstvo bi Sokoju trebalo da uplati za autorsku naknadu 6.600,00 dinara, ali pošto se nalazi u regionu Istočne ili Južne Srbije primenjuje se koeficijent 0,70, 30% od navedene sume, što iznosi 5.620,00 dinara.


NAPOMENA:
Formular za prijavljivanje muzičke manifestacije i formular za izveštaj po održanoj muzičkoj manifestaciji nalazi se na stranici DOWNLOAD.


Kontakt osoba:
Tamara Zlatanović, koordinator Odeljenja za javno izvođenje i saopštavanje
tel: (+381 11) 4033 109, fax: 4033 154
E-mail: tamara.zlatanovic@sokoj.rs

Koji ste korisnik?