Home / Korisnici

Elektronski mediji

U eleketronske medije spadaju: radio i televizijske stanice, komercijalne radio i/ili televizijske stanice, kablovska televizija i satelitska televizija.


Radio i televizijske stanice

Programski koncepti radijskih i televizijskih programa mogu biti raznovrsni. Pored ustaljene šeme - malo zabavnih, malo informativnih emisija, poneki film, reportaža, drama ili serija, radio i tv programi mogu plasirati isključivo kulturne ili sportske sadržaje, mogu biti tematski opredeljeni ka filmu i filmskoj umetnosti.
 
Zatim, dečji kanali, muzički kanali, ili kanali na kojima se iz sata u sat emituju samo crtani filmovi...
Ono što čini sastavni deo svakog radijskog ili televizijskog programa, bez obzira na programsku orijentaciju, je MUZIKA.

Pored samostalno izvedenih muzičkih numera, muzika "pokriva" i dobar deo svakog filma, reportaže, serije ili drame. Muzikom se najavljuju i odjavljuju emisije, odvajaju se tematske celine u emisijama kolažnog tipa, pa i kvalitet svake reklamne poruke umnogome zavisi od muzičkog dela koje ga prati.
Muzička podloga brižljivo se priprema i za svaku informativnu ili dokumentarnu emisiju. Čak i svaki pokret junaka crtanog filma propraćen je nekim muzičkim taktom!

Statistika govori da najmanje 60% svakog radijskog programa, pa i onog čiji programski koncept možemo nazvati informativnim, čini muzika.
Skoro 40% muzike zastupljeno je u programima televizijskih stanica, nezavisno od programskog opredeljenja.

Dolazimo, dakle, do zaključka da je muzika nenametljiv, ali neizbežan "začin" i sastavni deo svakog radijskog i televizijskog programa. Iz minuta u minut, u etru se smenjuju muzičke numere koje su proizvod rada i talenta desetine hiljada autora - kompozitora, aranžera, tekstopisaca i drugih nosilaca prava.

Po slovu zakona, upotreba muzike nije slobodna!
Potrebno je obezbediti dozvolu muzičkih autora i platiti odgovarajuću naknadu, koja će se raspodeliti autorima, prema podacima o emitovanim muzičkim delima.


Ukratko, pošaljite nam osnovne podatke o vašoj radio/TV stanici i Sokoj će vam obezbediti dozvolu emitovanja celokupnog svetskog muzičkog repertoara! Platićete autorsku naknadu srazmerno prihodima koje ostvarujete, a vaše je briga samo da nam redovno šaljete podatke o muzičkim delima koja su emitovana, kako bismo naknadu isplatili autorima čija su dela i korišćena.

Osnovica za obračun naknade i primenu procenta koji je određen tarifom je celokupan prihod RTV stanice koji je u funkciji emitovanja programa. Za autora čije se delo emituje, zaista je nevažno da li se radi o komercijalnom prihodu koji RTV stanica zarađuje od reklama, spotova, raznih komercijalnih sadržaja ili država ima interesa da u neku stanicu investira, pa veliki deo prihoda čine budžetska izdvajanja - subvencije, dotacije i slično.
Nije od značaja ni da li je neko emisiono preduzeće uspelo da pribavi donacije i na koji način zarađuje. Bitno je da zaradi doprinosi i njihova muzike, te su deo prihoda ostvarili i muzički autori. Zaradili su to, pošteno. Pošteno im platite!

Upoznajte se sa mišljenjem nadzornog državnog organa - Zavoda za intelektualnu svojinu, koji detaljno tumači osnovicu za obračun naknade.

Mišljenje Zavoda o tumačenju osnovice za obračun naknade:
"Emitovanje muzičkih dela bez dozvole Sokoja je neovlašćeno korišćenje koje povlači i krivičnu odgovornost, kazne za privredni prestup, pa zatim tužbe zbog neplaćene autorske naknade, bespotrebne troškove oko advokata, sudskih taksa, zateznih kamata... Na kraju i zabranu korišćenja zaštićenog muzičkog repertoara, što Sokoj takođe može inicirati prema nesavesnim emiterima."

Brigu o nesavesnim emiterima preuzela je i Republička radiodifuzna agencija koja detaljno proučava odnos emitera prema zaštiti prava autora.

Pokušajmo, međutim, za trenutak da zaboravimo na kazne, pravo i pravnike, paragrafe i obaveze koje se njima nameću. Shvatićemo tada, reč je, pre svega, o obavezi prema autoru - stvaraocu, reč je o poštovanju njegovog rada i kreativnosti. Reč je, ukratko, o našem odnosu prema kulturi.


Ustanove javnog radiodifuznog servisa

I Korisnik je dužan da dostavlja Sokoju podatke o prihodima, sa razdvojenim osnovicama sticanja i to do 15. u mesecu za prethodni mesec, kao i da dostavi kopiju overenog Bilansa uspeha po završnom računu, najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Pored Bilansa uspeha, korisnik je dužan da priloži i relevatnu finansijsku i drugu dokumentaciju iz koje se pouzdano može utvrditi osnovica za obračun naknade.

Na osnovu podataka iz Bilansa uspeha za proteklu poslovnu godinu, može se utvrditi akontacija za tekuću godinu koja se obračunava do konačnog obračuna, što će Sokoj i korisnik utvrditi ugovorom.
Konačan obračun naknade za jednu poslovnu godinu, Sokoj će izvršiti na osnovu godišnjeg računa korisnika i finansijske i druge dokumentacije.

Ukoliko korisnik ne razgraniči osnove sticanja, naknada se obračunava u iznosu od 60% na ime pretplate, odnosno prihoda realizovanih intervencijama državnih organa i 40% na ime prihoda od marketinga i drugih komercijalnih prihoda.

II Korisnik je dužan da do 15. u mesecu za prethodni mesec dostavi popis emitovanih muzičkih dela u formi koju propisuje Sokoj.

Naknada se utvrđuje prema prihodima, a visina procenta određena je prema zastupljenosti muzičkog repertoara u odnosu na ukupno trajanje programa.


RADIO STANICE

Zastupljenost muzičkog repertoara % od ukupnih prihoda
do 30% 2,50%
od 30% do 50% 3,00%
od 50% do 65% 3,50%
od 65% do 80% 4,00%
preko 80% 4,50%
Minimalna naknada za ovu vrstu korišćenja muzičkih dela iznosi 2000 bodova.


TV STANICE
Zastupljenost muzičkog repertoara % od ukupnih prihoda
do 10% 2,20%
od 10% do 20% 2,70%
od 20% do 50% 3,20%
od 50% do 80% 3,70%
preko 80% 4,20%
Minimalna naknada za ovu vrstu korišćenja muzičkih dela iznosi 2000 bodova.

Visina procenta određuje se prema zastupljenosti muzičkog repertoara u odnosu na ukupno trajanje programa.

Podatak o zastupljenosti muzičkog repertoara u odnosu na ukupno trajanje programa korisnik je dužan da prijavljuje Sokoju i time se svrsta u određenu kategoriju. Sokoj zadržava pravo da prijavljene podatke o učešću muzičkog repertoara upoređuje i usklađuje sa izveštajima ovlašćenih monitoring agencija.

Korisnik je dužan da dostavlja Sokoju podatke o ukupno ostvarenom prihodu, sa razdvojenim osnovicama sticanja i to do 15. u mesecu za prethodni mesec, kao i da dostavi kopiju overenog Bilansa uspeha po završnom računu, najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Pored Bilansa uspeha, korisnik je dužan da priloži i relevatnu finansijsku i drugu dokumentaciju iz koje se pouzdano može utvrditi osnovica za obračun naknade.

Na osnovu podataka iz Bilansa uspeha za proteklu poslovnu godinu, može se utvrditi akontacija za tekuću godinu koja se obračunava do konačnog obračuna, što će Sokoj i korisnik utvrditi ugovorom.
Konačan obračun naknade za jednu poslovnu godinu, Sokoj će izvršiti na osnovu godišnjeg računa korisnika i finansijske i druge dokumentacije.

Korisnik je dužan da do 15. u mesecu za prethodni mesec dostavi popis emitovanih muzičkih dela u formi koju propisuje Sokoj.

Ukoliko isti korisnik emituje i putem radija i putem televizije, naknada se obračunava tako što se, na osnovu utvrđenih procenata posebno za radio, posebno za televiziju, obračunava prosečna stopa.
Ukoliko su dugovanja emitera prema Sokoju veća od tromesečne naknade, odnosno ukoliko emiter ne dostavlja Sokoju popise emitovanih dela u periodu dužem od tri meseca, smatraće se da je neovlašćeni korisnik muzičkih dela. Takav emiter biće prijavljen RRA na dalji postupak, shodno odredbi člana 20. Zakona o radiodifuziji. Pritom, Sokoj zadržava pravo naplate sudskim putem, kao i pravo da preduzme sve druge pravne mere.


Zona pokrivenosti za radio i/ili televizijske stanice

Minimalna naknada za radio ili  televizijsko emitovanje muzičkih dela, kao najniži iznos naknade za korišćenje repertoara, obračunava se prema broju stanovnika u servisnoj zoni pokrivenosti i to:


Broj stanovnika u zoni pokrivenosti
Broj bodova
do 10.000 2.000
od 10.001 do 30.000 2.500
od 30.001 do 100.000 3.000
od 100.001 do 300.000 4.000
preko 300.000 6.000

Za radio i/ili televizijske stanice civilnog sektora, minimalna naknada se obračunava u visini od 50% utvrđenih iznosa.

Ukoliko emiter ima zaključen ugovor sa Sokojem i ako u ugovorenim rokovima:
  • prijavi relevantne podatke za obračun naknade,
  • dostavi verodostojne popise emitovanih dela, u formi koju propisuje Sokoj i
  • naknadu isplati u celini po računu Sokoja,
na iznos naknade odobriće se popust od 10%.

Vrednost boda iznosi 11,00 dinara, bez PDV.

U zavisnosti od regiona u kome se nalazi sedište korisnika, na iznose autorske naknade izražene u paušalu primenjuju se sledeći koeficijenti:

  • za teritoriju Beograda, Novog Sada, kao i za turistička mesta  1,00
  • za region Vojvodine  0,90                                                                        
  • za region Centralne i Zapadne Srbije 0,80                                           
  • za region Istočne i Južne Srbije  0,70                                                

Zaključen je protokol Sokoja sa reprezentativnim udruženjem emitera ANEM

Protokol se odnosi na RTV stanice koje imaju najniže prihode. Obezbeđuju se značajni popusti na iznose minimalne naknade utvrđene tarifom, ali i mnoge pogodnosti u plaćanju autorske naknade za sve RTV stanice čija je mesečna obaveza u visini minimalne naknade. Utvrđeni popusti moćiće se koristiti tokom 2013. godine, samo ukoliko emiteri ispune određene uslove.


Protokol su podržala sva registrovana udruženja emitera i objavljen je u "Službenom glasniku RS" br. 13/13 i integralni tekst je dostupan na sajtovima Sokoja i ANEM-a.

Minimalna naknada utvrđena je Zakonom o autorskom i srodnim pravima, kao i Tarifom naknada koje naplaćuje Sokoj ("Službeni glasnik RS" br. 98/11), kao najniži iznos naknade za korišćenje repertoara Sokoja.

Zakonska i ugovorna obaveza svakog emitera je da mesečno Sokoju dostavlja podatke o ukupno ostvarenim prihodima u prethodnom mesecu. Na osnovu tih podataka, a primenom ugovorenog procenta, obračunava se iznos autorske naknade. Međutim, tako utvrđen iznos ne može biti niži od iznosa minimalne naknade koja je utvrđena tarifom.
Protokol se odnosi na RTV stanice koje imaju najniže prihode, tako da se autorska naknada, nakon obračuna preko prihoda, utvrđuje u visini minimalne naknade.

Protokolom je utvrđen popust od čak 60% koji će se moći koristiti tokom 2013. godine, ukoliko:
  • RTV stanica ima sa Sokojem ugovor o emitovanju, a time i obezbeđenu dozvolu za korišćenje repertoara Sokoja;
  • Celokupan iznos umanjene naknade, odnosno naknade sa popustom, RTV stanica isplati u roku koji će biti naznačen na svakom predračunu, a neće biti kraći od 15 dana od dana kada emiter primi predračun;
  • RTV stanica dostavi popis emitovanih dela (muzičke košuljice) najkasnije do 15. u mesecu, za prethodni mesec, u formi koju propisuje Sokoj.
Muzičke košuljice za januar, februar i mart 2013. godine treba dostaviti u elektronskoj formi, na adresu: it@sokoj.rs kako bi se ispunio uslov za popust. Da bi RTV stanica imala pravo na popust, potrebno je da muzičke košuljice za april i naredne mesece 2013. godine budu dostavljene isključivo na način koji omogućava portal Sokoja: http//ems.sokoj.rs
Sve navedene uslove treba ispuniti da bi se obezbedio popust.

Obaveštavamo RTV stanice da blagovremeno zaključe ugovor sa Sokojem, ako to već nisu učinile, da Sokoju redovno dostavljaju popise emitovanih dela (muzičke košuljice) i da umanjenu naknadu uplate u roku koji je naznačen na predračunu.
Napomena: navedeni datum na predračunu, kao rok plaćanja, je i krajnji rok u kome se popust priznaje. Nakon toga, zaduženje će biti za pun iznos naknade po tarifi, bez popusta.

Protokolom su predviđene i posebne povoljnosti za plaćanje minimalne naknade za sve RTV stanice koje emituju program u nacionalno mešovitim sredinama. Ako je pretežni deo njihovog programa na jednom ili više manjinskih jezika, biće potrebno da dostave Sokoju potvrdu Republičke radiodifuzne agencije. Uz ovu potvrdu, naknada će biti dodatno umanjena za 50%, a time i ostvaren maksimalan popust iz protokola - iznos minimalne naknade svodi se na 25% minimalne naknade utvrđene tarifom.

Protokolom je limitirano da ukupni popusti, po svim osnovama, ne mogu preći iznos od 75% iznosa minimalne naknade koji je utvrđen tarifom.

Protokolom za 2013. godinu RTV stanicama omogućena je i isplata dugovanja, bez obračuna i pripisivanja kamate i to na rate - do pet mesečnih rata. U slučaju da je pokrenut sudski spor, a nije doneta presuda, emiteri će imati mogućnost da isplate dugovanja na pet rata, zaključivanjem sudskog poravnanja u kome će se, pored glavnog duga i sudskih troškova, obračunati kamata umanjena za 50%. Ukoliko postoji i neutuženo dugovanje, istovremeno sa sudskim, zaključićemo i vansudsko poravnanje - sporazum.

Za sve dodatne informacije, emiteri se mogu obratiti Sektoru dozvola za korišćenje muzike, tel: 011 3341 310, 3341 539, mejl: naplata@sokoj.rs
Za sve dodatne informacije koje se odnose na dostavljanje muzičkih košuljica, obuku i prezentacije koje Sokoj organizuje za korišćenje portala za slanje elektronskih košuljica, emiteri mogu kontaktirati Službu informatike, tel: 011 3031 250, mejl: it@sokoj.rs

Kablovska televizija

Da bi legalno poslovali kablovski operateri su dužni da, između ostalog, pribave i dozvolu Sokoja da reemituje i domaće i inostrane TV kanale i za to plaćaju određenu naknadu. Visina naknade srazmerna je zaradi koju kablovci ostvaruju, a plaća se prema broju priključaka i broju kanala koji čine njihovu ponudu.

Zakon o autorskom i srodnim pravima izričito kaže da se, u slučaju reemitovanja, prava autora ostvaruju samo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

Kako biste pribavili dozvolu Sokoja, potrebno je da nam, pored osnovnih podataka o preduzeću, pošaljete podatak koliko priključaka ima vaša kablovska mreža i koji su TV kanali uključeni u vaš kablovski sistem. Na osnovu toga, poslaćemo vam dozvolu, a visinu svoje finansijske obaveze izračunaćete lako, primenom paušala koji je u dozvoli naveden.

Autorska naknada o ustupanju prava emitovanja muzičkih dela putem kablovske difuzije za 2012. godinu iznosi, 0,45 mesečno, odnosno  5,40 dinara, po priključku, po kanalu, godišnje.

Navedeni iznosi biće uvećani za stopu poreza na dodatnu vrednost. Obračun naknade vrši se mesečno, za prethodni mesec.


Satelitska televizija

Emitovanje muzičkih dela - satelitsko emitovanje
Slanje signala namenjenih za javni prijem, u neprekidnom komunikacionom lancu ka satelitu i nazad na zemlju.

Operateri su dužni da pribave dozvolu Sokoja i da plaćaju određenu naknadu, koja se određuje u procentualnom odnosu od ukupno ostvarenih prihoda, a visina procenta utvrđuje se prema zastupljenosti muzičkog repertoara u odnosu na ukupno trajanje programa. Sve važne informacije o načinu određivanja i visini autorske naknade nalaze se u Tarifi Sokoja.

Naknada za emitovanje muzičkih dela putem satelita se određuje u procentualnom iznosu od ukupno ostvarenih prihoda, a visina procenta utvrđuje se prema zastupljenosti muzičkog repertoara u odnosu na ukupno trajanje programa.

Osnovicu za obračun naknade i primenu procenta čine ukupni prihodi ostvareni u okviru delatnosti.

Zastupljenost muzičkog repertoara % od ukupnih prihoda
do 30% 2,50%
od 30% do 60% 3,00%
preko 60% 3,50%

Ukoliko se učešće muzičkog repertoara ne može pouzdano utvrditi, smatraće se da je učešće muzike u programu radio, odnosno TV stanice:
sa pretežno informativnim sadržajem - do 30%
sa pretežno muzičkim sadržajem - preko 60%.

Minimalna naknada za ovu vrstu korišćenja muzičkih dela iznosi 1.000 bodova.
Korisnik je dužan da dostavlja Sokoju podatke o ukupno ostvarenom prihodu do 15. u mesecu, za prethodni mesec, kao i da dostavi kopiju overenog Bilansa uspeha po završnom računu, najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Pored Bilansa uspeha, korisnik je dužan da priloži i relevatnu finansijsku i drugu dokumentaciju iz koje se pouzdano može utvrditi osnovica za obračun naknade.

Na osnovu podataka iz Bilansa uspeha za proteklu poslovnu godinu, može se utvrditi akontacija za tekuću godinu koja se obračunava do konačnog obračuna, što će Sokoj i korisnik utvrditi ugovorom.
Konačan obračun naknade za jednu poslovnu godinu, Sokoj će izvršiti na osnovu godišnjeg računa korisnika i finansijske i druge dokumentacije.

Korisnik je dužan da do 15. u mesecu za prethodni mesec dostavi popis emitovanih muzičkih dela u formi koju propisuje Sokoj.


Emitovanje preko satelita putem sredstava za dekodiranje signala (DIRECT TO HOME tehnologija)
Naknada se plaća dela plaća se u visini od 0,10 bodova, po dekoderu, po TV kanalu, mesečno.
Operater je dužan da dostavi izveštaj o broju dekodera, kao i popis TV kanala koje reemituje do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Popis kanala mora sadržati sve kanale koji čine ponudu operatera, sa zvaničnim nazivom kanala i zemljom porekla.

Za sve dodatne informacije možete pristupiti Portalu za emitere: ems.sokoj.rs

OBRASCI:
Pravilnik o muzičkim košuljicama

Kontakt osoba:
Dragana Mihajlović, koordinator Odeljenja za emitovanje i reemitovanje
tel: (+381 11) 4033 108, fax: 4033 154
E-mail: dragana.mihajlovic@sokoj.rs

Uputstvo za emitere TV programa
Uputstvo za emitere RADIO programa
Uputstvo za formiranje košuljica direktno na portalu Sokoja
Obrazac za emitere

Koji ste korisnik?