Home / Novosti

К О Н К У Р С за доделу средстава из Фонда за културна давања

28.01.2019

Сокој- Организација музичких аутора Србије објављује

К О Н К У Р С

за доделу средстава из Фонда за културна давања

Предмет конкурса су програми и пројекти који имају за циљ стимулисање, промовисање и чување музичког стваралаштва домаћих аутора свих жанрова, који су заштиту права поверили Сокоју. Предност имају програми и пројекти који укључују дела више аутора.

Конкурс се расписује на основу члана 44. Статута Сокоја, а у складу са критеријумима за доделу средстава из Фонда за културна давања. Програми и пројекти морају да буду реализовани и оправдани до 31. децембра 2020. године. Конкурс се објављује у дневном листу Политика и на сајту Сокоја: www.sokoj.rs.

Области и критеријуми који су конкурсом обухваћени:

-        Музичко стваралаштво (стимулација домаћег музичког стваралаштва);

-        Концертно извођење (стимулација концертног извођења домаћег стваралаштва);

-        Музичке манифестације (организовање фестивала, трибина посвећених новим делима и научних скупова чија је тематика од значаја за домаће музичко стваралаштво, савремено и традиционално и сл.);

-        Музичко издавачка делатност (издавање компакт дискова, објављивање партитура од значаја за музичку културу, објављивање аналитичких студија и стручних музиколошких публикација које се баве и које су од значаја за домаће музичко стваралаштво и сл.).

Право учешћа на конкурсу имају:

-        правна лица регистрована на територији Републике Србије, која постоје најмање 2 године и имају искуство и капацитет за реализацију програма за који поднесе пријаву, и

-        физичка лица са држављанством на територији Републике Србије.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи и други корисници репертоара који не извршавају законске обавезе према Сокоју. 

Ансамбли могу конкурисати само уколико имају статус правног лица.

           

Подносилац програма/пројекта дужан је да поднесе:

-        Конкурсну пријаву (попуњени формулар);

-        Професионалну биографију или референтне податке о институцији која конкурише;

-        Релевантну препоруку (за подносиоца програма/пројекта који први пут конкурише препорука је обавезна);

-        Писмену изјаву да је обавестио аутора/носиоце ауторског права о искоришћавању музичког дела које је садржано у програму/пројекту, уколико се ради о концертном извођењу;

-        Дужан је да прибави сагласност аутора/носилаца ауторског права о искоришћавању музичког дела, уколико се ради о издавачкој делатности.

 

Конкурсна пријава (формулар) може се преузети са сајта Сокоја: www.sokoj.rs

Неће се разматрати непотпуне и пријаве пристигле после утврђеног рока, као и пријаве које нису поднете на предвиђеном обрасцу или нису у складу са условима конкурса. На предлог Управног одбора, коначну одлуку о избору програма/пројекта доноси Скупштина Сокоја. Не постоји обавеза враћања материјала поднетог уз пријаву.

Конкурсна пријава (попуњен формулар) и приложена документација, у једном примерку, могу се доставити искључиво електронском поштом на имејл адресу "konkursfonda@sokoj.rs".

 

Последњи дан за подношење конкурсних пријава је уторак, 5. март 2019. године до 16.00 часова.

Све додатне информације могу се добити у Сокоју, контакт особа: Драгана Новаковић, тел: 011 / 40 33 110, 064 / 805 18 39; имејл: konkursfonda@sokoj.rs

Преузмите формулар.


« povratak