Home / Novosti

Sporazum o tarifi umnozavanje i stavljanje muzickih dela u promet

27.01.2020

U Službenom glasniku RS, broj 3/2020 od 22. januara 2020. godine objavljen je Sporazum o tarifi naknada koje Sokoj naplaćuje po osnovu umnožavanja i stavljanja primeraka muzičkih dela u promet. Tarifa stupa na snagu 30. januara, a primenjuje se od 1. februara 2020. godine.

Ovde možete preuzeti .pdf verziju Sporazuma
__________________________________________________
___________Na osnovu člana 174. stav 1. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 104/2009, 99/2011, 119/12, 29/2016-UO i 66/2019), (u daljem tekstu: Zakon), Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, Beograd, ul. Mišarska br. 12-14, (u daljem tekstu: Sokoj) i Unija diskografa Srbije, Beograd, Dečanska 14, kao reprezentativno udruženje diskografa/izdavača, u Beogradu dana 10. januara 2020. godine zaključuju

SPORAZUM O TARIFI
naknada koje Sokoj naplaćuje po osnovu umnožavanja i stavljanja primeraka
muzičkih dela u promet

Član 1.
Ovom tarifom utvrđuju se visina i način određivanja autorske naknade po osnovu umnožavanja, zvučnim i vizuelnim snimanjem, na nosače zvuka i nosače zvuka i slike, i stavljanja primeraka muzičkih dela iz repertoara Sokoja u promet.

Član 2.
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj tarifi imaju sledeće značenje:
1. Nosač zvuka i slike – fizički predmet (medij) za čuvanje i distribuciju audio ili audiovizuelnog dela, kao što su gramofonske ploče/vinil, kasete, kompakt diskovi, DVD diskovi i dr;
2. Box set je izdanje sa više nosača zvuka i/ili nosača zvuka i slike;
3. Specijalno (premijum) izdanje je izdanje nosača zvuka ili nosača zvuka i slike koje se prodaje uz drugi proizvod ili uslugu u cilju povećanja prodaje proizvoda ili usluge;
4.  Reizdanje su nosači zvuka/i slike koji su ponovo izdani najmanje godinu dana nakon prvog izdanja;
5. Multimedijalni proizvod je proizvod sa različitim kombinacijama sadržaja kao što su  tekst, zvuk, statička slika, animacija, video ili interaktivni oblik sadržaja.
Muzički multimedijalni proizvod - USB memorija je proizvod za koji je primaran muzički sadržaj.
6.  Korisnici su:
•   izdavač – fizičko ili pravno lice koje je steklo pravo da umnoži i stavi primerke muzičkih dela u promet; 
•   uvoznici nosača zvuka i slike.

Član 3.
Repertoar Sokoja čine muzička dela:
1) domaćih autora i nosilaca autorskog prava, članova Sokoja, koji su ugovorom ustupili svoja prava Sokoju, na osnovu člana 153. Zakona;
2) domaćih i inostranih autora i nosilaca autorskog prava, čija prava Sokoj ostvaruje na osnovu člana 180. stav 1. Zakona;
3) inostranih autora i nosilaca autorskih prava, čija prava Sokoj ostvaruje na osnovu člana 186. Zakona.

Član 4.
    Za korišćenje repertoara korisnik je dužan da:
-  pribavi dozvolu zaključivanjem ugovora;
- dostavi podatke o korišćenim muzičkim delima odnosno prijavi snimak nezavisno da li je snimak njegov ili koristi matricu po dozvoli;
- dostavi podatke relevantne za obračun naknade i
- plati utvrđenu autorsku naknadu.

Član 5.
Za obaveze korisnika solidarno je odgovoran proizvođač za račun trećih lica ukoliko:
- ne obavesti Sokoj o svakom pojedinom slučaju proizvodnje za račun trećih lica;
- proizvede za račun trećeg lica koje nema zaključen ugovor sa Sokojem, osim ukoliko mu Sokoj u svakom pojedinom slučaju izda izričito odobrenje;
- proizvede za račun trećeg lica čije je sedište ili prebivalište u inostranstvu bez prethodne saglasnosti  organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog prava zemlje kojoj pripada treće lice.

Proizvođač za račun trećih lica je izdavač koji obavlja delatnost proizvodnje nosača zvuka/i
slike za račun trećih lica.
    Za obaveze izdavača premijum izdanja solidarno je odgovorno lice uz čiji se proizvod ili usluge vrši distribucija premijum izdanja.
 
Član 6.
Za obračun naknade korisnik, proizvođač nosača zvuka/i slike, je dužan da dostavi:
-  kataloge svih izdanja nosača zvuka/i slike u roku od 15 dana od dana objave odnosno utvrđivanja kataloga,
- cenovnik sa maloprodajnim odnosno velikoprodajnim cenama u roku od 15 dana od dana objave odnosno utvrđivanja cenovnika,
-  izveštaj o prodaji u roku od 7 dana od dana isteka svakog kalendarskog meseca i
-  prijavu izvoza u roku od 20 dana od dana isteka obračunskog perioda.

Član 7.
    Specijalno (premijum) izdanje korisnik je dužan da prijavi najkasnije 10 dana pre nameravanog datuma objavljivanja.
Neprodate primerke specijalnog izdanja korisnik ne može preusmeravati na druge metode prodaje.

Član 8.
    Naknada za redovna izdanja i reizdanja nosača zvuka/i slike se utvrđuje prema vrsti nosača zvuka/i slike, u procentu od najviše maloprodajne ili velikoprodajne cene svakog prodatog nosača zvuka/i slike,  u skladu sa maksimalnim trajanjem svih dela i sa brojem dela ili odlomaka snimljenih na nosač, a srazmerno broju dela iz repertoara Sokoja u odnosu na ukupan broj umnoženih dela.
    Naknada za USB memoriju, kao nosač zvuka i/ili slike, se utvrđuje u iznosu od 6,5% od velikoprodajne cene svakog prodatog primerka.
Ako korisnik ne dostavi cenovnik, naknada se obračunava prema najvišoj maloprodajnoj odnosno velikoprodajnoj ceni iz kataloga drugih korisnika ili srednjoj ceni na tržištu.
   Najviša maloprodajna cena je najviša cena za predmetni nosač zvuka/i slike koja je navedena u cenovniku izdavača.
   Najviša velikoprodajna cena  je najviša cena za predmetni nosač zvuka/i slike na dan otpremanja nosača zvuka/i slike iz skladišta, a koja je navedena u cenovniku izdavača.
Naknada se obračunava za svaki prodati nosač zvuka/i slike, kvartalno za period od 3 meseca: od 1. januara do 31. marta; od 1. aprila do 30. juna; od 1. jula do 30. septembra; od 1. oktobra do 31. decembra.

Član 9.
U slučaju proizvodnje nosača zvuka/i slike namenjenog za izvoz, naknada se obračunava  i plaća u skladu sa uslovima i cenama zemlje ili zemlje odredišta:
- izvoz u evropske zemlje članice Evropske unije – kada uvoznik nije nosilac licence niti predstavništvo proizvođača, naknada se obračunava i plaća u skladu sa cenama i uslovima ugovorenim u zemlji porekla, a ako je uvoznik nosilac licence ili predstavništvo proizvođača, naknada se obračunava i plaća u skladu sa cenama zemlje odredišta i uslovima zemlje porekla,
- izvoz u ostale evropske zemlje – naknada se obračunava i plaća u skladu sa cenama i uslovima ugovorenim u zemlji odredišta,
- izvoz u neevropske zemlje (osim u SAD i Kanadu) – naknada se obračunava i plaća u skladu sa cenama i uslovima ugovorenim u zemlji porekla.
   Za neobjavljena dela zemljom porekla se smatra zemlja čiji je autor državljanin.
  Za objavljena dela zemljom porekla se smatra zemlja u kojoj je delo objavljeno (prvi put) ili zemlja čiji je autor državljanin, u zavisnosti od toga u kojoj od njih je propisano duže trajanje zaštite.

Član 10.
Naknada za:
izdanja nosača zvuka/i slike namenjena za izvoz se utvrđuje u procentu od najviše maloprodajne odnosne velikoprodajne cene svakog izvezenog nosača zvuka/i slike, u skladu sa maksimalnim trajanjem svih dela i sa brojem dela ili odlomaka snimljenih na nosač, a srazmerno broju dela iz repertoara Sokoja u odnosu na ukupan broj umnoženih dela; 
specijalna (premijum) izdanja audio i audiovideo kompakt diskova se utvrđuju u procentu od velikoprodajne cene, prema broju proizvedenih komada, a u zavisnosti od maksimalnog trajanja muzike snimljene na  kompakt disk.

Član 11.
Minimalna naknada za:
- redovno izdanje ne može biti niža od 66,66% najviše autorske naknade za nosač zvuka/i slike,
- reizdanje ne može biti niža od 57% od najnižeg iznosa (66,66% iznosa) naknade utvrđene za redovno izdanje nosača zvuka/i slike,
- nosače zvuka/i slike na rasprodaji je utvrđena u visini od 20% od redovne odnosno standardne naknade,
- specijalno (premijum) izdanje je utvrđena u fiksnom iznosu, prema broju proizvedenih komada,
- USB je utvrđena u fiksnom iznosu po delu u zavisnosti od kategorija određenih prema broju dela.

Član 12.
Na iznose redovne i minimalne naknade obračunava se pripadajući PDV shodno pozitivnim zakonskim propisima.


Član 13.
Za nosače zvuka koji se prodaju na rasprodaji, uslovi su:
- da su kupcu prikazani kao nosači zvuka/i slike na rasprodaji,
- da su povučeni iz kataloga korisnika,
- da je od njihovog prvog puštanja u promet prošlo:
24 meseci za nosače zvuka sa umetničkom muzikom,
3 meseca za  nosače zvuka na kojima su snimljene ostali žanrovi muzike,
3 meseca  za singl primerke.
Broj nosača zvuka na koje se primenjuje obračun na osnovu rasprodaje ne može biti veći od:
10% za singl kategorije nosača zvuka/i slike,
5% od ukupnog broja nosača zvuka, za sve ostale kategorije, koje je korisnik prodao u prethodnoj godini i za koje je platio autorsku naknadu Sokoju.

Član 14.
Korisnik je oslobođen plaćanja naknade za nosač zvuka/i slike koji je prvi put proizveden i pušten u prodaju, u visini ukupno 10% od tiraža, a najviše za 250 primeraka:
- ako je namenjen isključivo u reklamne svrhe,
- ako se deli besplatno,
- ako korisnik ne ostvaruje drugu komercijalnu korist osim reklame,
- nosi oznaku – „Besplatan primerak“.

Član 15.
Iznosi naknada su utvrđeni Tarifnim brojevima 1. i 2. koji su priloženi uz tarifu i čine njen sastavni deo.
Svaki drugi oblik fonografske ili druge reprodukcije biće predmet posebnog ugovora.

Član 16.
Ova Tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS, a primenjuje se od prvog dana narednog meseca.   


                                         Broj:30-065/1               
                                         U Beogradu, 10. januara 2020. godine
                                         za Organizaciju Sokoj
                                         Predsednik Upravnog odbora
                                         Nikola Čuturilo,s.r.

 
                                         za Uniju diskografa Srbije
                                         Predsednik Upravnog odbora
                                         Branislav Stojanović,s.r.


« povratak