Home / Novosti

Konkurs Fonda za kulturna davanja 2020

16.01.2020

 
Сокој – Организација музичких аутора Србије
К О Н К У Р С
за расподелу средстава из Фонда за културна давања

Предмет конкурса су програми и пројекти који имају за циљ стимулисање, промовисање и чување музичког стваралаштва домаћих аутора свих жанрова, који су заштиту права поверили Сокоју – Oрганизацији музичких аутора Србије, која ове године обележава 70 година од оснивања. Предност имају програми и пројекти који укључују дела више аутора.
Конкурс се расписује на основу члана 44. Статута Сокоја, а у складу са критеријумима за расподелу средстава из Фонда за културна давања. Програми и пројекти морају да буду реализовани и оправдани до 31. децембра 2021. године. Конкурс се објављује у дневном листу Политика и на сајту Сокоја: www.sokoj.rs

Области и критеријуми који су конкурсом обухваћени:
-    Музичко стваралаштво (стимулација домаћег музичког стваралаштва);
-    Концертно извођење (стимулација концертног извођења домаћег стваралаштва);
-    Музичке манифестације (организовање фестивала, трибина посвећених новим делима и научних скупова чија је тематика од значаја за домаће музичко стваралаштво, савремено и традиционално и сл.);
-    Музичко издавачка делатност (издавање компакт дискова, објављивање партитура од значаја за музичку културу, објављивање аналитичких студија и стручних музиколошких публикација које се баве и које су од значаја за домаће музичко стваралаштво и сл.).

Право учешћа на конкурсу имају:
-     правна лица регистрована на територији Републике Србије, која постоје најмање 2 године и имају искуство и капацитет за реализацију програма за који подносе пријаву и
 -     физичка лица са држављанством на територији Републике Србије.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи и други корисници репертоара који не извршавају законске обавезе према Сокоју. 
Ансамбли могу конкурисати само уколико имају статус правног лица.
     
Подносилац програма/пројекта дужан је да поднесе:
-    Конкурсну пријаву (попуњени формулар);
-    Радну биографију или референтне податке о институцији која конкурише;
-    Релевантну препоруку (за подносиоца програма/пројекта који први пут конкурише препорука је обавезна);
-    Писмену изјаву да је обавестио аутора/носиоце ауторског права о искоришћавању музичког дела које је садржано у програму/пројекту, уколико се ради о концертном извођењу;
-    Дужан је да прибави сагласност аутора/носилаца ауторског права о искоришћавању музичког дела, уколико се ради о издавачкој делатности.

Конкурсна пријава (формулар) може се преузети са сајта Сокоја: www.sokoj.rs
Неће се разматрати непотпуне и пријаве пристигле после утврђеног рока, као и пријаве које нису поднете на предвиђеном обрасцу или нису у складу са условима конкурса. На предлог Управног одбора, коначну одлуку о избору програма/пројекта доноси Скупштина Сокоја. Не постоји обавеза враћања материјала поднетог уз пријаву.
Конкурсна пријава (попуњен формулар) и приложена документација, у једном примерку, могу се доставити искључиво електронском поштом на имејл адресу: fond2020@sokoj.rs
Последњи дан за подношење конкурсних пријава је 14.02.2020 године до 24.00 часа.
Све додатне информације могу се добити у Сокоју, контакт особа: Светлана Славнић
тел:011/4033-144, моб: 064/8051840, имејл: fond2020@sokoj.rs


Ovde možete preuzeti
tekst konkursa.

Ovde možete preuzeti
formular konkursne prijave.

« povratak