Home / Novosti

SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA SOKOJA

08.10.2019

SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA SOKOJA

Poštovane koleginice i kolege,

Kao što smo najavili 30.09.2019. godine, neposredno po završetku drugog dela 17. sednice Upravnog odbora, osetili smo potrebu da se kompletnom članstvu obratimo sa detaljnim saopštenjem o svim dešavanjima u Sokoju od početka našeg mandata. Verovatno ste upoznati  sa odlukom Upravnog odbora, koji je posle višečasovne rasprave o smeni direktora na predlog Nadzornog odbora, te nakon iznetih argumenata predsednika Nadzornog odbora Zorana Radetića i direktora Dejana Manojlovića, odbacio ovaj predlog te ocenio da nema posrednih, ni direktnih povreda zakonskih akata i Statuta Sokoja i izglasao poverenje direktoru Dejanu Manojloviću. Svi prisutni članovi Upravnog odbora ovom prilikom su se izjasnili da su spremni da u okviru svojih ingerencija pruže punu podršku direktoru i njegovom planu reformi, reorganizaciji rada i sveukupnom poboljšanju poslovanja naše kuće.

Zaključak koji se nameće posle ove rasprave, je da zbog poslovnog ambijenta u kom je preuzeo funkcije, prvo kao vršilac dužnosti, a zatim i kao direktor Sokoja, Dejan Manojlović nije bio u mogućnosti da započne, gore pomenute promene.

Isto se odnosi i na Upravni odbor koji je u ovom sastavu izabran na redovnoj Skupštini 2018. godine sa ciljem da poboljša rad svih struktura u Sokoju i doprinese pozitivnoj poslovnoj politici. Ono što smo zatekli bila je atmosfera ozbiljno narušenih ljudskih odnosa unutar Sokoja i konstantna nezadovoljstva i pritužbe dela zaposlenih iz stručne službe. Takođe, zatekli smo tadašnjeg direktora Aleksandra Kovačevića, koji je usled višegodišnjih pritisaka "jednom nogom već bio na izlasku", zatim pravnog zastupnika Sokoja advokata Trninića u sukobu sa Kovačevićem, te izrazitu netrpeljivost pojedinih ljudi iz stručne službe i tadašnjeg direktora. Prosto rečeno potpuno onemogućen ambijent za rad. Kada je potom direktor Aleksandar Kovačević podneo neopozivu ostavku zbog - kako je obrazložio "neizdrživih pritisaka, stresa i zamora", na njegov, kao i na predlog Srđana Hofmana, tadašnjeg predsednika Upravnog odbora i Zorana Radetića, predsednika Nadzornog odbora, na funkciju vršioca dužnosti direktora imenovan je Dejan Manojlović. Upravni odbor je imao u vidu da je Dejan Manojlović više godina uključen u rad Sokoja i upoznat sa svim specifičnostima organizacije koje to radno mesto zahteva.

Ispostaviće se da taj potez nije rezultirao promenom sveopšte klime na bolje, jer se (sada očigledno) od direktora Dejana Manojlovića očekivalo da "statira" i da se ne meša previše u svoj posao. Isti period, obeležavaju i pisma “anonimnih autora” prepuna ozbiljnih, ali često malicioznih i uglavnom neosnovanih optužbi, objavljenih i na sajtu Antidot. Ove optužbe bile su upućene prema rukovodiocima Sokoja, pre svega prema direktoru Aleksandru Kovačeviću i predsedniku Upravnog odbora Srđanu Hofmanu. U više navrata zahtevana je reakcija stručne službe Sokoja i tek posle nekoliko pokušaja usledila je prijava odeljenju Policije za visokotehnološki kriminal prema NN licima. Nakon zajedničke konsultativne sednice predstavnika svih organa Sokoja - Upravni odbor je imenovao Dejana Manojlovića na ovu funkciju, imajući u vidu da su i pored narušenih odnosa, u tom periodu direktor i stručna služba i pored svega učinile izvesne pomake u radu: Sokoj je dobio sertifikat za ISO 9001 i ISO 27001 standarde u kvalitetu rada, obnovljeni su pregovori sa SBB, intenzivirani razgovori sa RTS, ali i uzeto aktivno učešće u Radnoj grupi za donošenje novog Zakona o autorskom i srodnim pravima. Posle gubitka spora sa SBB-om, Upravni odbor i direktor izglasavaju nepoverenje advokatskoj kancelariji Trninić koja je zastupala Sokoj u sporu. Od tog momenta Upravni odbor insistira na angažovanju nove advokatske kancelarije i intenziviranju nastavka započetih pregovora sa SBB-om, što je rezultiralo dogovorom i poravnjanjem u vezi sa dugom od 5,7 miliona evra, kao i regulisanjem dalje saradnje sa ovim kablovskim operaterom, što podrazumeva zaključenje ugovora i dalju redovnu uplatu naknade od 196 miliona dinara godišnje. Pre konačne odluke, članovi Skupštine su bili upoznati i saglasni sa predlogom rešavanja spora sa SBB-om na Plenumu održanom 18.06.2019. godine.

Po zakazivanju redovne Skupštine Sokoja, zakazana je u istom danu i vanredna sednica Skupštine na zahtev grupe autora između ostalog sa zahtevom za smenu Srđana Hofmana. Iz svojih razloga Srđan Hofman nije želeo da se dodatno brani od navedenih optužbi i podneo je neopozivu ostavku. U atmosferi potpuno nedoličnoj događaju, stalnog nepristojnog dobacivanja i vređanja, utisak je da je jedina namera inicijatora vanredne skupštine bila zapravo urušavanje rada Sokoja, opstrukcijom rada organa i stručne službe. Krajnji ishod te vanredne skupštine su: ostavka predsednika Upravnog odbora Srđana Hofmana; usvajanje predloga za promenu Statuta, sa statutarnom komisijom koju imenuje Upravni odbor; izmena koncepta isplate sredstava za kulturna davanja izdvajanjem iz fonda neraspoređenih sredstava, a ne od tantijema autora; usvajanje novog modela raspodele (koji će biti primenjen na trenutnu raspodelu novca pristiglog od SBB-a tokom ovog meseca).

Ubrzo nakon održane Skupštine, usledio je definitivni odlazak Aleksandra Kovačevića iz Sokoja.

Obzirom da smo bili kolateralna šteta zatečenih odnosa dugi niz godina u Sokoju, nismo želeli da preuzmemo krivicu za akte i odluke donete pre našeg mandata, a koje su bile ključna tačka optužbe grupe autora o trenutnom stanju u Sokoju. Uzgred, jedan deo tih istih autora je dugo godina bio u raznim organima, savetima i telima Sokoja, pa su verovatno imali potrebu da istraže sve ono što nisu dobro radili za vreme svog mandata. Ili je možda cilj bio da se krivica prebaci na ljude koji se tu nalaze trenutno i koji sa tim nemaju dodirnih tačaka u bilo kom segmentu iznetih problema... Ipak, pomislili smo da je konačno došao period u kome ćemo moći da se u potpunosti posvetimo temama koje su od vitalnog značaja za našu kuću i za sve autore. U tom smislu podržane su predložene aktivnosti novoizabranog direktora, a koje je on dao u svom planu rada i koje se, pre svega, odnose na: promenu organizacije stručne službe Sokoja, sistematizacije poslova i upravljanje ljudskim resursima, koji bi sledstveno trebalo da rezultiraju povećanjem naplate, posebno u segmentima digitalnih servisa, ali i javnog izvođenja i saopštavanja; popravljanja odnosa sa javnošću u svim kategorijama - opšta javnost, korisnici i posebno autori - članovi, kroz permanentnu komunikaciju, a posebno kroz kvalitetno obaveštavanje članova Sokoja o svim pitanjima iz rada Sokoja.

Međutim, najozbiljnije pitanja, a to su zaključili i direktor i Upravni odbor, je informacioni sistem u Sokoju, njegovi nedostaci i mogućnost njegove transformacije u savremen sistem, koji bi ispunjavao sve potrebe Sokoja. Postoji namera da konačno otklonimo ovaj problem i svaku sumnju u pravičnost raspodele. Problem sa Belitom, kao kreatorom postojećeg informacionog sistema, takođe je zatečeni problem. Upravni odbor u sadašnjem sazivu je potpuno otvoren i kooperativan za formiranje zajedničkog fronta sa svim autorima, kako bi se manjkavosti ovog sistema ustanovile, preispitale, otklonile i unapredile. Takođe, prisutna je i ideja o uvođenju potpuno novog sistema, koji će, ovoga puta, biti u vlasništvu i pod kontrolom Sokoja. Neophodan nam je mehanizam naplate i raspodele koji će biti autorizovan i automatizovan. Ostvarivanje ovog cilja omogućiće transparentnost u radu Sokoja i otkloniće sve sumnje autora i članstva u sistem raspodele.

Stručna služba već ima dalje planove u vezi sa funkcionisanjem Sokoja, koji su okrenuti pre svega ka povećanju naplate u kategoriji digitalnog korišćenja muzike, kroz zaključenje ugovora sa novim digitalnim platformama. U tom smislu, ugovor sa Spotifajem je u fazi potpisivanja, a ugovor sa Fejsbukom u fazi ozbiljnog pregovaranja. Nakon zaključenog ugovora sa SBB, koji postaje uredan korisnik sa značajnim učešćem u naplati od kablovskih operatera, Sokoj praktično ima uređen sistem u naplati od korišćenja u emitovanju i reemitovanju i u tom segmentu prikuplja naknade bez ikakvog zastoja. Postoje planovi u povećanju naplate u korišćenju u javnom izvođenju i javnom saopštavanju, kroz nove načine otkrivanja korisnika, među kojima je i mogućnost regionalnog praćenja korisnika, po modelu koji imaju autorska društva, pa i u okruženju. Doprinos tome treba da bude i uspostavljanje kontrole muzičkih košuljica, koja će se vršiti u kvalitetnijem i većem kapacitetu, nego što je to do sada bio slučaj.

U organizacionom smislu intenzivno se radi i na implementaciji e-kancelarije, kao važnog momenta za osavremenjavanje funkcionisanja Sokoja u poslovnom smislu.

Takođe, Upravni odbor će na prvoj redovnoj Skupštini izneti predlog za angažovanje nezavisnog revizora, da bi se proverilo poslovanje Sokoja (za period poslednjih 5 - 10 godina).
U cilju brze i efikasne transformacije Sokoja u jednu modernu i transparentnu organizaciju za kolektivno ostvarivalje autorskih prava, Upravni odbor je krenuo od početka:
 
  1. Formirana je staturana komisija u sastavu: Vladimir Maričić, Zoran Radetić, Zoran Simjanović, Vladimir Tošić i Radivoje Radivojević. Svi članovi Sokoja mogu poslati svoje sugestije za novi statut na email: office@sokoj.rs , a komisija će razmatrati i obrazložiti svaki predlog. Nakon formiranja predloga novog Statuta, biće organizovan Plenum kako bi se svi usaglasili oko politike Sokoja. Predlog će blagovremeno biti dostavljen svim članovima Skupštine;
  2. Radi se na usklađivanju akata Sokoja sa novim izmenama Zakona o autorskom i srodnim pravima, pa su i svi predlozi za izmenu akata Sokoja, dobrodošli o čemu će prethodno dati svoj stav nadležni organi, a na kraju svi mi kao članovi Skupštine. Svi članovi mogu uputiti svoje predloge na email: office@sokoj.rs;
  3. Raspodela naknade od emitera Happy je izvršena početkom septembra, odmah pošto je emiter ispravio podatke;
  4. Raspodela naknade od SBB biće izvršena tokom oktobra, u skladu sa odlukom Skupštine, s tim da od te naknade neće biti odbijeni nikakvi troškovi Sokoja, jer su isti bili regulisani prethodnih godina;
  5. Raspodela naknade od Youtube-a za period 2017-2018. godine biće izvršena do kraja ove godine, a nadalje će se nastaviti sa kontinuiranim, kvartalnim isplatama, kao u ostalim društvima;
  6. Raspodela naknade od Dezzer-a za 2012-2015. godinu biće izvršena takođe do kraja ove godine, ubrzaće se proces obrade perioda od 2016-2019. godine, ovaj period izmiriti u najkraćem mogućem roku tokom 2020.godine, a nadalje će se nastaviti sa kontinuiranim, kvartalnim isplatama, kao u ostalim društvima
  7. U procesu je izrada Portala za članove koji će na jednostavan način pružati autorima 24/7 informacije o emitovanju, isplatama. U planu je i mobilna aplikacija koja će ovo podržavati, što verovatno neće biti urađeno sa našim sadašnjim spoljnim IT saradnikom. U tom smislu radi se na prikupljanju najboljih ponuda i rešenja o čemu će konačnu odluku doneti Skupština;
  8. Kontrola emitovanja tj. košuljica emitera vrši se na 40 emitera  u različitom obimu,  i oni se prate 24/7. Ujedno se radi na kreiranju audio baze dela domaćih autora, što je istorijski trenutak koji će dovesti do automatskog praćenja emitovanja i same raspodele.

Na kraju, poštovane kolege, razmislite da li određene kolege autori (a među njima su neki ujedno i izdavači) imaju bilo kakav interes da se bore za vaša prava. Mnogi među njima su u prethodnim sazivima bili višegodišnji članovi organa i radnih tela naše kuće i tokom svojih mandata, upravo su oni doneli većinu odluka, za koje sada optužuju članove sadašnjih organa. Utisak je da je "grudva koja se valja iza brega" oko nečeg sasvim drugog, što za posledicu, bojimo se, može da ima ozbiljno urušavanje naše organizacije i veliku štetu za sve autore. Stav aktuelnog Upravnog odbora je da pokušamo svi zajedno da sačuvamo Sokoj od raznih lobističkih i interesnih grupacija, sa ciljem da Sokoj ostane jedino stvarno udruženje koje će biti u apsolutnoj službi autora.

Shodno tome, pozivamo sve članove da dostave predloge za poboljšanje ili probleme sa kojima se susreću u poslovima sa Sokojem, i da će Upravni odbor preduzeti sve što je u njegovoj moći da ih reši u cilju opšteg interesa, a nikako interesa pojedinaca.

Svi za cilj imamo jedno, da Sokoj bude transparentna, efikasna, pravična i ekonomična organizacija.

Svi dobronamerni predlozi su dobrodošli.

U Beogradu, 08.10.2019.godine

                                            Upravni odbor Sokoja

 

« povratak